Menu

Từ vựng tiếng Anh chủ đề “Sự nhập cư” (Immigration)

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, nhập cư (immigration) đang là một vấn đề lớn cần được quan tâm của thế giới. Các bạn du học sinh luôn muốn mình được trải nghiệm ở những đất nước mới, những nền văn hóa mới và con người mới. Tuy nhiên ngoại ngữ lại là một rào cản lớn của quá trình nhập cư. Hôm nay, bạn hãy cùng Jaxtina tìm hiểu một số từ vựng chủ đề nhập cư (immigration) trong bài học Tiếng Anh dưới đây nhé!

Từ vựng tiếng Anh về Sự nhập cư (immigration)

STT Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1 immigration (n) /ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/ sự nhập cư

There was a sudden increase in immigration from Germany.

Có một sự gia tăng đột ngột về sự nhập cư từ nước Đức.

2 immigrant (n) /ˈɪm.ɪ.ɡrənt/ người nhập cư

I’m an immigrant from other Asian countries. 

Tôi là một người nhập cư từ các nước Châu Á khác.

3 immigrate (v) /ˈɪm.ɪ.ɡreɪt/ nhập cư

Tommy immigrated with his mom in 1999.

Tommy nhập cư với mẹ anh ấy vào năm 1999.

4 refugee (n) /ˌref.juˈdʒiː/ người tị nạn

She was born in a refugee camp.

Cô ấy sinh ra trong một trại của người tị nạn

5 integration (n) /ˌɪn.tɪˈɡreɪ.ʃən/ sự hội nhập

The aim is to promote closer economic integration.

Mục đích là để thúc đẩy hội nhập kinh tế chặt chẽ hơn.

6 language (n) /ˈŋ.ɡwɪdʒ/ ngôn ngữ

Do you speak any foreign languages?

Bạn có nói được ngôn ngữ nước ngoài nào không?

7 adaptability (n) /əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti/ sự thích nghi

He was praised for his adaptability to different situations.

Anh ấy được khen ngợi vì khả năng thích nghi trong nhiều tình huống khác nhau.

8 deportation (n) /ˌdiː.pɔːˈteɪ.ʃən/ sự trục xuất

Their cases will be reviewed and they may face deportation.

Các trường hợp của họ sẽ được xem xét và họ có thể phải đối mặt với sự trục xuất

9 transfer (v) /trænsˈfɜːr/ chuyển đổi

After a year he transferred to Hanoi University.

Sau một năm, anh ấy chuyển đến Đại Học Hà Nội.

10 illegal immigrant (n.p) /ɪˌliː.ɡəl ˈɪm.ɪ.ɡrənt/ người nhập cư bất hợp pháp

They were breaking the law by employing illegal immigrants without papers.

Họ đã vi phạm pháp luật khi sử dụng những người nhập cư bất hợp pháp mà không có giấy tờ.

11 better life prospect (n.p) /ˈbet.ər laɪf ˈprɒs.pekt/ triển vọng tốt hơn

If you move to Germany, you will have a better life prospect.

Nếu bạn chuyển đến nước Đức thì bạn sẽ có triển vọng tốt hơn.

12 overcrowding (n) /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪŋ/ sự bùng nổ dân số

Overpopulation is one of the country’s most pressing social problems.

Sự bùng nổ dân số là một trong những vấn đề xã hội cấp bách nhất của đất nước.

13 overpopulation
(n)
/ˌəʊ.vəˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/

 

Từ vựng tiếng Anh chủ đề “Sự nhập cư” 

Từ vựng tiếng Anh với chủ đề “Sự nhập cư” (Immigration)

Vậy là chúng mình vừa giới thiệu với các bạn một số từ vựng về chủ đề nhập cư (immigration), bạn đã biết thêm được cách đọc từ cũng như nghĩa tiếng Việt và ví dụ trong ngữ cảnh cụ thể. Giờ bạn hãy cùng Jaxtina làm một số bài tập để có thể ghi nhớ từ vựng tốt hơn nhé!

>>>> Đừng Bỏ Qua: Từ Vựng Chủ Đề Xung Đột Trong Cuộc Sống

Bài tập

Practice 1. Match the words on the left with their definitions on the right. (Nối từ ở cột trái với định nghĩa ở cột phải.)

1. overcrowding A. to move from one place to another; to move something/somebody from one place to another.
2. transfer B. someone who lives or works in another country when they do not have the legal right to do this.
3. integration C. a person who has come to live permanently in a different country from the one they were born in.
4. immigrant D. the situation when there are too many people or things in one place.
5. refugee E. the act of forcing somebody to leave a country, usually because they have broken the law or because they have no legal right to be there.
6. adaptability F. the act or process of combining two or more things so that they work together.
7. illegal immigrant G. a person who has been forced to leave their country or home, because there is a war or for political, religious, or social reasons.
8. deportation H. an ability or willingness to change in order to suit different conditions.

 

Xem đáp án

 1. D.
  the situation when there are too many people or things in one place” nghĩa là “tình huống khi có quá nhiều người hoặc nhiều thứ ở một nơi”. Đáp án đúng là “overcrowding” (sự bùng nổ dân số).
 2. A.
  “to move from one place to another; to move something/somebody from one place to another” nghĩa là “di chuyển từ nơi này đến nơi khác; di chuyển một cái gì đó/ai đó từ nơi này đến nơi khác”. Đáp án đúng là “transfer” (chuyển đổi).
 3. F.
  “the act or process of combining two or more things so that they work together” nghĩa là “hành động hoặc quá trình kết hợp hai hoặc nhiều thứ để chúng hoạt động cùng nhau”. Đáp án đúng là “integration” (sự hội nhập).
 4. C.
  “a person who has come to live permanently in a different country from the one they were born in” nghĩa là “một người đến sinh sống lâu dài ở một quốc gia khác với quốc gia họ sinh ra”. Đáp án đúng là “immigrant” (người nhập cư).
 5. G.
  a person who has been forced to leave their country or home, because there is a war or for political, religious or social reasons” nghĩa là “một người bị buộc phải rời khỏi đất nước hoặc quê hương của họ vì chiến tranh hoặc vì lí do chính trị, tôn giáo hoặc xã hội”. Đáp án đúng là “refugee” (người tị nạn).
 6. H.
  “an ability or willingness to change in order to suit different conditions” nghĩa là “khả năng hoặc sự sẵn sàng thay đổi để phù hợp với các điều kiện khác nhau”. Đáp án đúng là “adaptability” (sự thích nghi)
 7. B.
  “someone who lives or works in another country when they do not have the legal right to do this” nghĩa là “ai đó sống hoặc làm việc ở một quốc gia khác khi họ không có quyền hợp pháp để làm điều này”. Đáp án đúng là “illegal immigrant” (người nhập cư bất hợp pháp)
 8. E.
  “the act of forcing somebody to leave a country, usually because they have broken the law or because they have no legal right to be there” nghĩa là “hành động buộc ai đó rời khỏi đất nước, thường là vì họ đã vi phạm pháp luật hoặc vì họ không có quyền hợp pháp ở đó”. Đáp án đúng là “deportation” (sự trục xuất).

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Tổng hợp từ vựng mổ tả sự thay đổi

Sau bài tập thực hành nho nhỏ vừa rồi, Jaxtina hy vọng bạn đã có thể hiểu hơn những từ vựng trên để áp dụng thành thạo trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp hay cần tư vấn về lộ trình học tập phù hợp, bạn có thể liên hệ với Jaxtina qua hotline hoặc đến ngay cơ sở gần nhất để có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhé!

>>>> Click Để Xem Thêm:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng