Lịch khai giảng tại Jaxtina
Menu

Lịch khai giảng

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Ưu đãi
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S148 Thứ 3, 5 từ 19h45-21h15 19h45 Thứ 5 05/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S149 Thứ 2, 6 từ 18h-19h30 18h Thứ 6 20/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 S150 Thứ 2, 4 từ 19h45-21h15 19h45 Thứ 4 25/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S144 Thứ 4, 6 từ 18h-19h30 18h Thứ 6 06/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S151 Thứ 2, 6 từ 18h-19h30 18h Thứ 6  13/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 S152 Thứ 3, 5 từ 16h-17h30 16h Thứ 5 19/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S1.112 Thứ 2,6 từ 18h-19h30 18h thứ 6 ngày  13/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S1.113 Thứ 3,5 từ 18h-19h30 19h45 thứ 5  ngày 19/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 S1.114 Thứ 4,6 từ 19h45-21h15  19h45 thứ 4 ngày 25/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S2.44 Thứ 2,4 từ 18h-19h30 18h00 thứ 4 ngày 11/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S2.45 Thứ 3,5 từ 19h45- 21h15 19h45 thứ 5 ngày 19/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S2.46 Thứ 3,5 từ 18h- 19h30 18h thứ 5 ngày 26/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S3.37 Thứ 3,5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 4 ngày 10/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
   2 S3.39 Thứ 4/6 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 6 ngày 13/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 S3.40 Thứ 2/6 từ 18h-19h30 18h thứ 6 ngày 20/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  4 S3.41 Thứ 2/4 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 2 ngày 23/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S4.3

  Thứ 2,4

  từ 18h-19h30

  02/07 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S4.5

  Thứ 3,5

  từ 18h-19h30

  17/07 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này


TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KĨ NĂNG


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC114 Thứ 4,6 từ 18h – 19h30 18h thứ 4 ngày 04/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC116 Thứ 3,5 từ 18h-19h30 18h thứ 3 ngày 24/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC117 Thứ 2,6 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 2 ngày 30/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC115 Thứ 3,5 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 3 ngày 10/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC112 Thứ 2,4 từ 19h45-20h15 19h45 thứ 2 ngày 02/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC113 Thứ 2,4 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 2 ngày 09/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC59 Thứ 4,6 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 4 ngày 04/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC60 Thứ 2,4 từ 18h- 19h30 18h thứ 2 ngày 02/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 TC61 Thứ 3,5 từ 18h- 19h30 18h thứ 3 ngày 17/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1  TC2.33 Thứ 2,4 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 2 ngày 02/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2  TC2.34 Thứ 2,6 từ 18h-19h30 18h thứ 6 ngày 27/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC3.21 Thứ 3,5 18h00-19h30 18hoo thứ 3 ngày 10/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC3.22 Thứ 2,4 18h-19h30 18h thứ 4 ngày 18/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 TC3.23 Thứ 2,4 19h45-21h15 19h45 thứ 4 ngày 25/07/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC4.1 Thứ 4,6 từ 18h-19h30 Đang cập nhật Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC4.2 Thứ 3,5 từ 19h45- 21h15 Đang cập nhật Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC4.2 Thứ 3,5 từ 19h45- 21h15 Đang cập nhật Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC4.2 Thứ 3,5 từ 19h45- 21h15 Đang cập nhật Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này