Lịch khai giảng tại Jaxtina
Menu

Lịch khai giảng

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Ưu đãi
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S162 Thứ 2, 6 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 6 07/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S163 Thứ 3, 5 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 5 06/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 S165 Thứ 3, 5 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 5 13/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  4  S168 Thứ 2, 4 từ 18h00-19h30 19h45 thứ 4 26/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  5 S169 Thứ 2, 6 từ 19h45-21h45 18h00 thứ 6 28/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S164 Thứ 2, 4 từ 18h00-19h30 19h45 Thứ 5 10/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S167 Thứ 3, 5 từ 18h00-19h30 18h Thứ 5  20/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 S170 Thứ 2, 6 từ 19h45-21h15 19h45 Thứ 6 28/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S122 Thứ 3,5 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 3 ngày  11/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S123 Thứ 2,6 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 6  ngày 14/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 S124 Thứ 2,4 từ 18h-19h30  18h thứ 4 ngày 26/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  4 S125 Thứ 3,5 từ 19h45-21h15  19h45 thứ 5 ngày 27/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  5 S120 Thứ 2,4 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 4 ngày  05/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  6 S121 Thứ 3,5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 5 ngày  06/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S50 Thứ 3, 5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 3 ngày 04/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S51 Thứ 2, 4 từ 19h45- 21h15 19h45 thứ 4 ngày 12/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 S52 Thứ 3, 5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 5 ngày 20/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  4 S53 Thứ 3, 5 từ 19h45- 21h15 19h45 thứ 5 ngày 27/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S47 Thứ 3, 5 từ 18h00 -19h30 18h00 thứ 3 ngày 11/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
   2 S48 Thứ 3, 5 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 5 ngày 06/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 S49 Thứ 2, 6 từ 18h00 -19h30 18h00 thứ 2 ngày 17/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  4 S50 Thứ 2, 4 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 2 ngày 24/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S4.3

  Thứ 2,4

  từ 18h-19h30

   18/08/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 S4.5

  Thứ 3,5

  từ 18h-19h30

   28/08/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này


TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KĨ NĂNG


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC127 Thứ 3, 5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 3 ngày 04/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC128 Thứ 2, 6 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 6 ngày 07/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
   3 TC132 Thứ 2, 4 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 4 ngày 19/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC129 Thứ 3, 5 từ 19h45-20h15 19h45 thứ 5 ngày 13/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC131 Thứ 3, 5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 5 ngày 13/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 TC133 Thứ 4, 6 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 6 ngày 28/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC70 Thứ 3,5 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 5 ngày 06/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC71 Thứ 3,5 từ 18h00- 19h30 18h00 thứ 5 ngày 20/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
   3 TC69 Thứ 3,5 từ 18h00- 19h30 18h00 thứ 5 ngày 06/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1  TC1.40 Thứ 3, 5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 3 ngày 11/09/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC3.24 Thứ 2,4 18h00-19h30 18hoo thứ 2 ngày 13/08/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC3.25 Thứ 4,6 19h45-21h15 19h45 thứ 6 ngày 17/08/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  3 TC3.26 Thứ 3,5 19h45-21h15 19h45 thứ 5 ngày 30/08/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC4.1 Thứ 4,6 từ 18h-19h30 Đang cập nhật Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC4.2 Thứ 3,5 từ 19h45- 21h15 Đang cập nhật Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC4.2 Thứ 3,5 từ 19h45- 21h15 Đang cập nhật Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này
  2 TC4.2 Thứ 3,5 từ 19h45- 21h15 Đang cập nhật Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này