Menu

99+ các từ viết tắt trong Tiếng Anh thông dụng, phổ biến nhất

Ngoài việc hình thành do giới trẻ sáng tạo ra, hầu hết các từ viết tắt trong Tiếng Anh đều dựa trên nguyên tắc nhất định, phổ biến nhất là dùng các chữ cái đầu của các từ ghép lại với nhau. Bạn hãy cùng Jaxtina tìm hiểu ý nghĩa của các từ viết tắt thông dụng nhất trong giao tiếp qua bài viết dưới đây nhé!

>>>> Đọc Thêm Về Quy Trình: Học tiếng Anh từ đầu

1. Các loại từ viết tắt trong Tiếng Anh

Từ viết tắt trong Tiếng Anh được hiểu là phiên bản rút gọn của một từ hay cụm từ nào đó. Hiện có 3 dạng viết tắt đang được sử dụng nhiều nhất là:

 • Abbreviations: Đây là dạng viết tắt được tạo từ các chữ cái trong 1 từ, phát âm giống như từ khi chưa rút ngắn. Ví dụ: Ms = Missus (Quý cô, quý bà)
 • Acronym: Đây là dạng từ viết tắt được cấu tạo bằng chữ cái đầu tiên của một cụm từ và phát âm như tên riêng. Ví dụ: USA = United States of America (Mỹ hay Hợp chủng quốc Hoa Kỳ/Hợp chủng quốc Mỹ)
 • Initialism: Đây là dạng từ viết tắt được cấu tạo bằng chữ cái đầu tiên của một cụm từ. Dạng viết tắt này sẽ được đọc bằng những chữ cái đầu tiên đó và thường sẽ thêm mạo từ “the” phía trước. Ví dụ: The UN = The United Nations (Liên Hợp Quốc)
các từ viết tắt trong tiếng anh

Các loại từ viết tắt trong Tiếng Anh

>>>> Tìm Hiểu Thêm: 1000 từ Tiếng Anh thông dụng nhất trong cuộc sống

2. Danh sách các từ viết tắt trong Tiếng Anh

2.1 Các cụm từ viết tắt trong Tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Cụm từ viết tắt Dạng đầy đủ Cách đọc (Phiên âm) Nghĩa 
AKA Also known as /ˈɔːlsəʊ nəʊn æz/ Còn được biết đến như là 
ASAP As soon as possible /æz suːn æz ˈpɒsəbl/ Càng sớm càng tốt
DIY Do it yourself /duː ɪt jɔːˈsɛlf/ Tự làm/ sản xuất
ETA Estimated time of arrival /ˈɛstɪmeɪtɪd taɪm ɒv əˈraɪvəl/ Thời gian dự kiến đến nơi
FAQ Frequently asked questions  /ˈfrikwəntli æskt ˈkwɛsʧənz/  Những câu hỏi thường xuyên được hỏi
FYI For your information /fɔr jʊər ˌɪnfərˈmeɪʃən/ Thông tin để bạn biết
P.S. Postscript /ˈpoʊˌskrɪpt/ Tái bút
TGIF Thank God it’s Friday  /θæŋk gɑd ɪts ˈfraɪdi/  Ơn Giời, thứ 6 rồi
CU See you /si ju/ Hẹn gặp lại
CUL See you later /si ju ˈleɪtər/
DGMW Don’t get me wrong /doʊnt gɛt mi rɔŋ/ Đừng hiểu lầm ý tôi
BRB Be right back /bi raɪt bæk/ Quay lại liền
TBC To be continued /tu bi kənˈtɪnjud/ Còn tiếp
THX/TNX/TQ/TY Thanks/ Thank you /θæŋks/ θæŋk ju/ Cảm ơn
TIA Thanks in advance /θæŋks ɪn ədˈvæns/ Cảm ơn trước

>>>> Đọc Thêm: 2000 từ Tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp

2.2 Các từ viết tắt trong Tiếng Anh khi chat

Cụm từ viết tắt Dạng đầy đủ Cách đọc (Phiên âm) Nghĩa 
AFAIK as far as I know /æz fɑːr æz aɪ nəʊ/ theo như tôi biết
AFK away from keyboard /əˈweɪ frɒm ˈkiːbɔːd/ rời khỏi bàn phím
BRB be right back /biː raɪt bæk/ quay lại ngay
ANW Anyway /ˈɛniˌweɪ/ Dù sao thì
B/C because /bɪˈkɒz/ bởi vì
BTW By the way /baɪ ðə weɪ/ Nhân tiện
LOL Laugh out loud /læf aʊt laʊd/ Cười lớn
NP No problem! /noʊ ˈprɑbləm/ Không có gì!
IDK I don’t know /aɪ doʊnt noʊ/ Tôi không biết 
CWYL chat with you later /ʧæt wɪð juː ˈleɪtə/ Nói chuyện với bạn sau nhé!
WTH what the heck /wɒt ðə hɛk/ cái quái gì vậy?
FTR for the record /fɔː ðə ˈrɛkɔːd/ nói chính xác thì
SRY sorry /ˈsɒri/ xin lỗi
THX thanks /θæŋks/ cảm ơn
IMO in my opinion /ɪn maɪ əˈpɪnjən/ Tôi nghĩ là
IMHO in my humber /ɪn maɪ ˈhʌmbə/ Theo ý kiến thật lòng của tôi
ABT about /əˈbaʊt/ về
TTYL Talk to you later /tɔk tu ju ˈleɪtər/ Nói chuyện sau nhé

>>>> Đừng Bỏ Qua: 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất

2.3 Một số từ viết tắt trong Tiếng Anh về thời gian

Cụm từ viết tắt Dạng đầy đủ Cách đọc (Phiên âm) Nghĩa 
2day today /təˈdeɪ/ Hôm nay
2night tonight /təˈnaɪt/ Tối nay
4eae for ever and ever /fɔːr ˈɛvər ænd ˈɛvə/ mãi mãi
BC before Christ /bɪˈfɔː kraɪst/ trước Công Nguyên
GMT greenwich mean time /ˈɡrɪnɪʤ miːn taɪm/ giờ trung bình hằng năm dựa
UTC universal time coordinated /ˌjuːnɪˈvɜːsəl taɪm kəʊˈɔːdɪneɪtɪd/ giờ phối hợp quốc tế

2.4 Các từ viết tắt trong Tiếng Anh thông dụng về nghề nghiệp, học vị

Cụm từ viết tắt Dạng đầy đủ Cách đọc (Phiên âm) Nghĩa 
BA bachelor of Arts /ˈbæʧələr ɒv ɑːts/ cử nhân khoa học xã hội
BS bachelor of Science /ˈbæʧələr ɒv ˈsaɪəns/ cử nhân khoa học tự nhiên
MA master of Arts /ˈmɑːstər ɒv ɑːts/ thạc sĩ khoa học xã hội
MBA the master of business adminstration /ðə ˈmɑːstər ɒv ˈbɪznɪs ədˌmɪnɪsˈtreɪʃᵊn/ thạc sĩ quản trị kinh doanh
M.PHIL/ MPHIL master of Philosophy /ˈmɑːstər ɒv fɪˈlɒsəfi/ thạc sĩ
PhD doctor of Philosophy /ˈdɒktər ɒv fɪˈlɒsəfi/ tiến sĩ
MD managing director /ˈmænɪʤɪŋ dɪˈrɛktə/ quản lý điều hành
CEO chief executive officer /ʧiːf ɪɡˈzɛkjʊtɪv ˈɒfɪsə/ giám đốc điều hành
CFO chief financial officer /ʧiːf faɪˈnænʃəl ˈɒfɪsə/ giám đốc tài chính
CMO chief marketing officer /ʧiːf ˈmɑːkɪtɪŋ ˈɒfɪsə/ giám đốc Marketing
GM general manager /ˈʤɛnərəl ˈmænɪʤə/ tổng quản lý

2.5 Những từ viết tắt thông dụng trong Tiếng Anh về các tổ chức Quốc tế

Cụm từ viết tắt Dạng đầy đủ Cách đọc (Phiên âm) Nghĩa 
AFC Asian Football Confederation /ˈeɪʃᵊn ˈfʊtbɔːl kənˌfɛdəˈreɪʃᵊn/ Liên đoàn bóng đá Châu Á
ASEAN Association of Southest Asian Nations /əˌsəʊsɪˈeɪʃᵊn ɒv ˈsaʊθɪst ˈeɪʃᵊn ˈneɪʃᵊnz/ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
APEC Asia – Pacific Economic Cooperation /ˈeɪʒə – pəˈsɪfɪk ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃᵊn/ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
CIA Central Intelligence Agency /ˈsɛntrəl ɪnˈtɛlɪʤəns ˈeɪʤənsi/ Cục Tình báo Trung ương Mỹ
UN United Nations /jʊˈnaɪtɪd ˈneɪʃᵊnz/ Liên Hợp Quốc
FBI Federal Bureau of Investigation /ˈfɛdərəl bjʊəˈrəʊ ɒv ɪnˌvɛstɪˈɡeɪʃᵊn/ Cục điều tra Liên bang Mỹ
IMF International Monetary Fund /ˌɪntəˈnæʃənl ˈmʌnɪtəri fʌnd/ Quỹ Tiền tệ Quốc tế
UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization /ðə jʊˈnaɪtɪd ˈneɪʃᵊnz ˌɛdjʊˈkeɪʃᵊnᵊl, ˌsaɪənˈtɪfɪk ænd ˈkʌlʧərəl ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃᵊn/ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc
WTO World Trade Organization /wɜːld treɪd ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃᵊn/ Tổ chức Thương mại Thế giới
WHO World Health Organization /wɜːld hɛlθ ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃᵊn/ Tổ chức Y tế Thế giới

>>>> Xem Thêm: 50+ thành ngữ Tiếng Anh (Idioms) thông dụng mà bạn nên biết

3. Bài tập sử vận dụng một số từ viết tắt trong Tiếng Anh

Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập vận dụng để kiểm tra lại kiến thức vừa được học nhé.

Practice 1: Hãy viết cách viết tắt của các từ sau bằng tiếng anh sau:

1. Ôi Trời Ơi/ Ôi Chúa Tôi 6.Giám Đốc Điều Hành 11. Máy tính để bàn
2. Nhắn tin trực tiếp 7.Bạn trai – Bạn gái 12. Sớm nhất có thể
3. Chào/ Sao rồi 8. Bạn thân 13. Hỏi và Trả lời
4. Người rất quan trọng 9. Tự làm 14. Độc thân/ ế
5. Thông tin cho bạn biết 10. Quan Hệ Công Chúng/ Quảng bá 15. Bởi vì
Xem đáp án
 1. OMG
 2. CEO
 3. PC
 4. DM
 5. BF – GF
 6. ASAP
 7. Sup?
 8. BFF
 9. Q&A
 10. VIP
 11. DIY
 12. FA
 13. FYI
 14. PR
 15. Cuz

Practice 2: What do those acronyms stand for? (Những từ viết tắt này là gì?)

 1. AFAIK
 1. As further as I know
 2. As far as I know
 3. As far as I known
 4. As further as I known
 1. DGMW
 1. Don’t give my will
 2. Don’t get my will
 3. Don’t give me wrong
 4. Don’t get me wrong
 1. FAQ
 1. Frequent Asked Questions
 2. Frequency Asked Questions
 3. Frequently Asked Questions
 4. Frequency Asking Questions
 1. TBC
 1. To be continued
 2. To being continued
 3. To be continuing
 4. To being continuing 
 1. AKA
 1. as known as
 2. also known as
 3. also known at 
 4. as known at 
 1. CUL
 1. Check us later
 2. Cut us low
 3. See you later
 4. Seek ultimate life
Xem đáp án
 1. AFAIK => B. As far as I know: Theo như tôi được biết
 2. DGMW => D. Don’t get me wrong: Đừng hiểu lầm ý tôi
 3. FAQ => C. Frequently asked questions: Những câu hỏi thường được hỏi
 4. TBC => A. To be continued: Còn tiếp
 5. AKA => B: Also known as: Còn được biết đến như là
 6. CUL => C: See you later: Hẹn gặp lại

Trên đây là tổng hợp các từ viết tắt trong Tiếng Anh và giải thích ý nghĩa của chúng cùng ví dụ minh họa. Jaxtina English hy vọng những thông tin này sẽ phần nào giúp bạn hiểu và thực hành sử dụng những từ viết tắt trong giao tiếp thường ngày và công việc được tốt hơn.

>>>> Bài Viết Hữu Ích:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng