Menu

Chiến lược làm bài TOEIC Writing Part 1: Mô tả tranh

TOEIC Writing Part 1 tương ứng với câu hỏi số 1 đến 5, là phần thi mô tả tranh. Phần thi này được đánh giá là có độ khó không cao. Do đó, bạn cần thật cẩn thận khi làm phần thi này để đạt điểm tối đa. Ngoài ra, bạn cũng hãy đọc thêm một số mẹo luyện thi TOEIC đối với phần thi mô tả tranh này để có thể làm bài thi tốt nhất.

1.  Nội dung phần thi TOEIC Writing Part 1: MÔ TẢ TRANH

Trong phần TOEIC Writing Part 1 sẽ có 5 câu hỏi tương ứng Question 1 đến 5. Thí sinh sẽ được cung cấp những bức hình và được yêu cầu viết một câu hoàn chỉnh dựa trên bức hình và hai từ vựng liên quan mà đề bài cho sẵn.

Thời gian làm bài: 8 phút

Tiêu chí đánh giá:

 • Đúng ngữ pháp
 • Đặt câu liên quan với bức tranh.

Tiêu chí chấm điểm:

 • 0 điểm: Thí sinh không có câu trả lời
 • 1 điểm: Câu trả lời không liên quan đến tranh,không sử dụng 1 hoặc cả 2 từ cho trước trong câu, tồn tại lỗi ngữ pháp làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu.
 • 2 điểm: Câu trả lời không liên quan đến tranh hoặc sử dụng từ cho trước vào câu không phù hợp, có một hoặc nhiều lỗi ngữ pháp
 • 3 điểm: Câu trả lời không có lỗi ngữ pháp, sử dụng tất cả từ khóa cho trước, có liên quan đến nội dung bức tranh

Lưu ý: Có thể thay đổi hình thức cấu tạo từ cho sẵn.

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Đề thi TOEIC Writing

2. Cách làm phần thi Writing TOEIC mô tả tranh

2.1 Các dạng câu hỏi trong TOEIC Writing Part 1

Trong phần bài thi TOEIC Part 1 Writing sẽ có một số dạng câu thường được sử dụng. Bạn hãy đọc để nắm cách thức làm bài và lên kế hoạch luyện Writing phần 1 phù hợp:

 • Dạng bài đặt câu trần thuật đơn giản

Đối với dạng bài này, bạn cần đưa ra những câu trần thuật cơ bản kể về sự việc, sự vật xuất hiện trong bức tranh. Những câu trần thuật này có thể viết ở thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn,… và có cấu trúc chung là: S (Chủ ngữ) + V (Động từ) + O (Tân ngữ).

Ví dụ: She wears a pink dress. (Cô ấy mặc một chiếc váy hồng.)

 • Dạng bài đặt câu sử dụng giới từ

Với những dạng bài này, bạn sẽ được đưa ra các từ gợi ý và một trong số đó là giới từ. Bạn có thể sử dụng linh hoạt chúng để viết thành một câu.

Ví dụ: Từ các từ gợi ý: laptop/ white/ on/ table, ta có thể viết được những câu sau:

The white laptop is on the table. (Chiếc máy tính màu trắng đang ở trên bàn.)

The laptop on the table is white. (Chiếc máy tính trên bàn có màu trắng.)

 • Dạng bài đặt câu sử dụng từ chức năng

Những từ chức năng là những từ được sử dụng để nối các vế hoặc các từ/ cụm từ lại với nhau. Bạn có thể tham khảo trong bảng dưới đây:

+ Liên từ kết hợp: And, but, or, yet, for, nor, so.

Ví dụ: Anna enjoys watching films and listening to music.

+ Liên từ phụ thuộc chỉ thời gian, địa điểm: after, before, since, while, until, where, wherever

+ Liên từ phụ thuộc chỉ sự đối lập, tương phản: whereas, although, in spite of, despite

+ Liên từ phụ thuộc chỉ sự tương đồng: like, just, as

+ Liên từ phụ thuộc chỉ điều kiện: if, unless, until, in case, as if, as though, provided that

Ví dụ: She got the high mark because she studied hard

+ Liên từ tương quan: Both… and, Not only… but also, Not… but, Either… or, Neither… nor, Whether… or, As… as

Ví dụ: Both I and Jane work at the office.

+ Liên từ chỉ mức độ: Very, too much/ many, quite, rather, so. Ví dụ: It is quite hot there.

2.2 Chiến lược làm bài

Để đạt điểm cao trong phần thi TOEIC Writing Part 1, bạn cần có chiến thuật làm bài như sau:

 • Viết câu trả lời ngắn gọn, đầy đủ ý: Với phần thi này, bạn chỉ được viết một câu trả lời và trong đó cần có đầy đủ 2 từ mà đề bài cho. Ngoài ra, bạn chỉ cần viết 1 câu ngắn và đầy đủ ý là có điểm. Bạn đừng nên viết câu quá dài mà dẫn đến sai ngữ pháp, ảnh hưởng đến ý nghĩa của cả câu.
 • Kiểm tra lại: Sau khi viết câu trả lời, bạn hãy kiểm tra lại lỗi chính tả và ngữ pháp. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra xem trong câu đã có đầy đủ 2 từ mà đề thi đã cho hay chưa.
 • Không nên dành quá nhiều thời gian cho một bức tranh: Nếu gặp một bức tranh mà bạn không viết ra câu trả lời được ngay thì hãy nhanh chóng chuyển qua câu tiếp theo. Đừng nên dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ và trả lời cho 1 bức tranh vì mỗi câu bạn chỉ có 1 phút 30 giây để trả lời. Do đó, bạn hãy nhanh chóng chuyển qua câu tiếp theo rồi quay lại trả lời cho bức tranh đó sau cũng chưa muộn.

2.3 Danh sách từ ngữ hay dùng để miêu tả tranh cho Question 1 – 5

Trong Question 1-5, chúng ta sẽ miêu tả các hoạt động hàng ngày ở các chủ đề thường gặp dưới đây:

Store (Cửa hàng)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
merchandise (n) /ˈmɜː.tʃən.daɪs/ hàng hóa
display (v) /dɪˈspleɪ/ trưng bày
make a payment (v.p) /meɪk ə ˈpeɪ.mənt/ trả tiền, thanh toán
a great deal of + N /ə  ɡreɪt diːl əv/ nhiều
on the rack (prep.p) /ɒn ðə ræk/ trên kệ
look around (v.p) /lʊk əˈraʊnd/ nhìn xung quanh
shopper (n) /ˈʃɒp.ər/ người mua sắm
give a customer a receipt (v.p) /ɡɪv ə ˈkʌs.tə.mər ə rɪˈsiːt/ đưa cho khách hàng hóa đơn

Office (Văn phòng)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
concentrate on = focus on (v.p) /ˈkɒn.sən.treɪt ɒn/
/ˈfəʊ.kəs ɒn/
tập trung
look at (v.p) /lʊk ət/ nhìn vào
fold someone’s arms (v.p) /fəʊld ɑːmz/ khoanh tay
point at (v.p) /pɔɪnt ət/ chỉ vào
tilt toward sb (v.p) /tɪlt twɔːrd/ nghiêng về phía ai
delivery a presentation (v.p) /dɪˈlɪv.ər.i ə ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/ thuyết trình
colleague (n) /ˈkɒl.iːɡ/ đồng nghiệp

Public Transportation (Phương tiện công cộng)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
wait in line (v.p) /weɪt ɪn laɪn/ xếp thành hàng
board (v) /bɔːd/ bước lên
get on (v.p) /ɡet ɒn/ lên xe buýt
form a line (v.p) /fɔːm ə laɪn/ xếp thành hàng
commuter (n) /kəˈmjuː.tər/ người đi lại bằng xe buýt, xe lửa
passenger (n) /ˈpæs.ən.dʒər/ hành khách

Airport (Sân bay)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
conveyer belt (n) /kənˈveɪ·ər ˌbelt/ băng chuyền
suitcase (n) = baggage (n) /ˈsuːt.keɪs/ /ˈbæɡ.ɪdʒ/ hành lý
traveler (n) /ˈtræv.əl.ər/ du khách
on the edge of the conveyor (prep.p) /ɒn ðə edʒ əv ðə kənˈveɪ.ə/ trên mép băng tải
carousel (n) /ˌkær.əˈsel/ băng chuyền
pick up baggage (v.p) /ˈpɪk.mi.ʌp ˈbæɡ.ɪdʒ/ lấy hành lý

School (Trường học)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
check (v) /tʃek/ kiểm tra
piece of paper (n.p) /piːs əv ˈpeɪ.pər/ giấy kiểm tra
how to solve a problem (phr) /haʊ tʊ sɒlv ə ˈprɒb.ləm/ cách giải quyết vấn đề
equation (n) /ɪˈkweɪ.ʒən/ phương trình
formula (n) /ˈfɔː.mjə.lə/ công thức

3. Bài tập thực hành TOEIC Writing Part 1: Mô tả tranh

Hướng dẫn làm bài:

Question 1-5: Write a sentence based on a picture

Directions: In this part of the test, you will write ONE sentence that is based on a picture. With each picture, you will be given TWO words or phrases that you must use in your sentence. You can change the forms of the words and you can use the words in any order.

Your sentence will be scored on

• the appropriate use of grammar, and

• the relevance of the sentence to the picture.

You will have eight minutes to complete this part of the test.

Example:

toeic writing part 1

Man/work

Sample Response: The man is working.

Practice 1.

Question 1:

writing toeic part 1

Fishing, at

Question 2:

toeic writing part 1

Together, table

Question 3:

writing toeic part 1

Frame, but

Question 4:

writing toeic mô tả tranh

teacher, explain

Question 5:

toeic writing part 1

passenger, boarding

Đáp án:

 1. The two men stare out at the lake when they take a fishing break.
 2. They gathered together around the table to discuss the problem of the products.
 3. The frame of the building is almost finished but construction has been canceled.
 4. The teacher is explaining the math equation
 5. The passenger is boarding the bus

Practice 2.

Question 1:

Man/ bicycle

Man/ bicycle

Question 2:

Food/ very

Food/ very

Question 3:

toeic writing part 1

Tickets/ so

Question 4:

While/ lunch

While/ lunch

Question 5:

When/ arrive

When/ arrive

Đáp án:

 1. The man is riding his bicycle down the street.
 2. The chef is preparing food on the pot which is very hot.
 3. Many people are waiting in lines so that they can buy tickets.
 4. They discussed the new project while they had lunch.
 5. When the bus arrives, people will get on it.

Mong rằng những chia sẻ về phần thi TOEIC Writing Part 1 và bài tập vận dụng trên đây do Jaxtina tổng hợp sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi TOEIC. Hãy liên tục theo dõi website để đọc thêm những bài viết chia sẻ kinh nghiệm khác nhé!

Tiếp Tục Với:

Hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Đại học Victoria. Cô sở hữu bằng MTESOL, chứng chỉ IELTS (9.0 Listening) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Đồng thời cô cũng được biết đến là tác giả cuốn sách song ngữ "Solar System".

5/5 - (1 bình chọn)