Menu

Tổng hợp 4 bài mẫu Writing TOEIC Essay Question 8 hay nhất

Jaxtina English đã tổng hợp các bài mẫu Writing TOEIC và phân tích dàn ý các bài luận trong câu số 8 (Question 8). Bạn hãy xem ngay để nâng cao hiệu quả học TOEIC Writing và có thêm nhiều kinh nghiệm khi làm bài Opinion essay nhé!

1. Cần chuẩn bị gì trước khi làm Question 8 trong TOEIC Writing?

Trong quá trình luyện thi TOEIC, luyện đề TOEIC Writing Question 8, bạn cần phải:

 • Đọc và xác định yêu cầu của đề bài: Bước đầu tiên và quan trọng nhất khi làm bài Opinion essay là bạn cần phải đọc và xác định được yêu cầu của đề bài. Bạn cần phải xác định được đề bài đang hỏi về vấn đề gì nhằm tránh trường hợp viết lạc đề hoặc thiếu ý.
 • Tìm ý tưởng cho bài viết: Bạn sẽ không thể viết bài luận nếu không thực sự hiểu vấn đề mà đề bài đưa ra. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu về vấn đề mà đề bài đưa ra đó thì mới có ý tưởng để viết bài.
 • Lập dàn ý: Bạn hãy lập dàn ý cho bài viết với cấu trúc như sau:
  • Mở bài: Nêu quan điểm mà đề bài đưa ta.
  • Thân bài: Mỗi đoạn sẽ trình bày một luận điểm để chứng minh và bảo vệ cho quan điểm của bạn.
   • Đoạn 1: Luận điểm đầu tiên
   • Đoạn 2: Luận điểm thứ hai
   • Đoạn 3: …
  • Kết bài: Tổng kết lại bài viết, trình bày lại quan điểm.
bài mẫu writing toeic

Tổng hợp các bài luận Essay mẫu Writing TOEIC

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Lộ trình học TOEIC 4 kỹ năng hiệu quả và chi tiết nhất

2. Tổng hợp các bài mẫu Writing TOEIC Question 8

Sau đây là một số bài mẫu trong Question 8 TOEIC Writing và phân tích dàn bài chi tiết:

2.1 Topic 1

Chủ đề: Most people would prefer to work for themselves rather than someone else. Do you agree with this statement? Use specific reasons and details to explain your opinion. (Chủ đề 1: Hầu hết mọi người muốn làm việc cho chính mình hơn là một ai khác. Bạn có đồng ý với nhận định này không? Sử dụng lý do và chi tiết cụ thể để giải thích ý kiến của bạn.)

“I believe that, given the choice, almost everyone would opt to work for themselves rather than be an employee at a company. Being self-employed or running a business gives people independence, flexibility with their schedule, and, most importantly, reward for their efforts. It is for these reasons that most people dream of working for themselves.

First of all, most people would prefer to work for themselves because of the independence they could gain. Employees have to follow their boss’s instructions, even if they do not agree with them. However, self-employed people and those who run businesses have the freedom to make their own decisions. People who work for themselves find it incredibly liberating.

Secondly, being self-employed is appealing because people who work for themselves have the flexibility to manage their own schedules. Employees, though, have to work when their managers tell them to. I know from personal experience that it can be really difficult to organize simple things like bill payments when doing a full-time job. It is hard to get time during the day to attend to these matters. People who work for themselves, however, can fit these things into their schedules.

More importantly, most people would prefer to work for themselves in order to get the rewards they deserve. Most employees feel no great incentive to try hard at work because they usually receive the same amount of money regardless of their efforts. But the situation is totally different for self-employed people and those who run businesses. The harder they work, the more money they earn. Unlike normal employees, they are directly rewarded for their effort. Therefore, most people would rather work for themselves.

In sum, most people would rather be their own boss than work as employees if they could. Business owners have more independence, more flexibility, and receive greater rewards for their work than normal employees do.”

Phân tích dàn bài chủ đề 1:

 • Mở bài: Đồng ý với nhận định mà đề bài đưa ra.
 • Thân bài: Đưa ra ba lý do hỗ trợ quan điểm
  • Great independence (sự độc lập) : Trình bày sự phụ thuộc khi đi làm thuê để tạo hiệu quả khác biệt.
  • More flexibility (linh hoạt): Nêu ra ví dụ thực tế của bản thân về việc rất khó có thể sắp xếp công việc cá nhân khi làm việc giờ hành chính.
  • Bigger rewards (phần thưởng lớn hơn): Nhấn mạnh chi tiết nhận được giá trị tương xứng với hiệu suất làm việc.
 • Kết luận:
  • Lặp lại quan điểm của việc kinh doanh độc lập
  • Nhấn mạnh quan điểm của bản thân bằng cách lặp lại ba lý do đã trình bày ở thân bài.

Một số từ vựng trong bài viết trên:

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
self-employed (adj) /ˌself.ɪmˈplɔɪd/ kinh doanh độc lập
run a business (v.p) /rʌn ə ˈbɪz.nɪs/ điều hành một doanh nghiệp
follow instructions (v.p) /ˈfɒl.əʊ ɪnˈstrʌk·ʃənz/ tuân theo chỉ thị
make one’s own decision (v.p) /meɪk wʌn əʊn dɪˈsɪʒ.ən/ tự mình ra quyết định
appealing (adj) /əˈpiː.lɪŋ/ hấp dẫn, lôi cuốn
flexibility (n) /ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/ sự linh hoạt
bill payment (n.p) /bɪl ˈpeɪ.mənt/ thanh toán hóa toán
full-time job (n.p) /fʊl taɪm dʒɒb/ công việc toàn thời gian
deserve (v) /dɪˈzɜːv/ xứng đáng
regardless of something (idiom) /rɪˈɡɑːd.ləs əv ˈsʌm.θɪŋ/ bất chấp
incentive (n) /ɪnˈsen.tɪv/ sự khích lệ

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: 8 chủ đề Writing TOEIC mô tả tranh thường gặp

2.2 Topic 2

Chủ đề 2: Managing a team can be a very difficult job. In your opinion, what qualities make a good boss? Use reasons and examples to support your answer. (Chủ đề 2: Quản lý một nhóm có thể là một công việc rất khó khăn. Theo bạn, những phẩm chất nào tạo nên một người sếp tốt? Sử dụng lý do và ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.)

“People have different opinions about what makes a good boss. In my opinion, a boss needs to be approachable, knowledgeable and a good communicator. If managers possess these qualities, I think employees find it much more rewarding to work for them.

Firstly, a good boss should be approachable. When an employee has a problem that they need to discuss, they should not be too intimidated to talk to their manager. For example, I find it really helpful in my job that I can talk to my boss about personal issues I have with my colleagues or with clients. My manager can help me sort out these problems and get on with my work. On the other hand, some employers are difficult to talk to and can cause further problems for employees.

Secondly, it is important that a boss be knowledgeable. Employees need a boss who can monitor their work and give them advice on their specific projects. In order to do this, a manager needs to be very knowledgeable about the subject. In my previous job, for instance, my manager was an experienced marketing executive who could pass on excellent advice about particular projects and promotions.

Finally, a boss needs to be a good communicator. Employees need to know in advance about the work schedule and about changes in policy. More importantly, employees need to get honest advice and feedback from managers about their performance. I know that I find it really helpful when my boss lets me know about areas I need to work on and improve. When managers communicate clearly with employees, the entire team runs more smoothly.

In conclusion, I believe a good boss should be easy to talk to, knowledgeable, and good at communicating with employees. That way, employees will be able to enjoy working under their leadership.”

Phân tích dàn bài chủ đề 2:

 • Mở bài: Nêu phẩm chất của người lãnh đạo giỏi.
 • Thân bài: Trình bày ba phẩm chất của người lãnh đạo giỏi
  • To be approachable (dễ tiếp cận): Nêu ví dụ cá nhân về phẩm chất “dễ tiếp cận” của người lãnh đạo giỏi.
  • To be knowledgeable (hiểu biết): Nêu ví dụ cho phẩm chất “thông thái, hiểu biết rộng” của người lãnh đạo giỏi.
  • To be a good communicator (giỏi giao tiếp): Giải thích cho lý do phẩm chất “giỏi giao tiếp” của người lãnh đạo giỏi.
 • Kết bài: Nhấn mạnh bằng cách lặp lại ba phẩm chất của người lãnh đạo giỏi đã được đề cập ở phần thân bài.

Một số từ vựng trong bài viết chủ đề 2:

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
approachable (adj) /əˈprəʊ.tʃə.bəl/ có thể tiếp cận
rewarding (adj) /rɪˈwɔː.dɪŋ/ đáng làm
intimidated (adj) /ɪnˈtɪm.ɪ.deɪ.tɪd/ rụt rè
sort out (v) /ˈsɔːt.aʊt/ phân loại
get on with (v.p) /ɡet ɒn wɪð/ tiếp tục
executive (n) /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ nhà quản lý
pass on (v.p) /pɑːs ɒn/ đưa ra
in advance (adj.p) /ɪn ədˈvɑːns/ trước
work on (v.p) /wɜːk ɒn/ làm việc
run smoothly (v.p) /rʌn ˈsmuːð.li/ hoạt động trôi chảy

2.3 Topic 3

Chủ đề 3: What do you think a candidate should do to prepare for a job interview? Use specific examples and details to support your answer? (Bạn nghĩ một ứng viên nên làm gì để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc? Sử dụng các ví dụ và các chi tiết cụ thể để hỗ trợ cho câu trả lời của bạn?

“Candidates need to make sure they are relaxed and confident before going to a job interview. To prepare for the interview, they should try to contact someone at the company beforehand, dress as professionally as possible, and arrive on time.

To start with, it is a good idea for candidates to try and contact someone from the company before going to the interview. This way, candidates can find out more about the company and the specific role they are applying for. More importantly, though, it is an excellent way of establishing a personal connection with the company. This not only helps the candidates to feel more comfortable at the interview but it also might make the interviewer feel more positive towards that particular candidate as well.

Then, on the day of the interview, it is crucial that candidates put a lot of thought and effort into their appearance. The interviewer’s first impression of a candidate is largely based on appearance. Therefore, candidates need to look as neat, tidy, and professional at the interview as possible.

Similarly, it is important for candidates to make sure they arrive on time for the interview. The worst thing they can do at a job interview is to arrive late. It looks extremely unprofessional. Moreover, they will probably be rushing to get there, meaning they will be stressed and exhausted before the interview even begins. Instead, candidates should aim to get there well before time so that they can enter the interview room in a comfortable, confident and relaxed mood.

In summary, it is very important for candidates to make personal contact with the company beforehand, and to dress professionally, and be punctual on the day of the interview itself. This way, they will feel more comfortable and have a much better chance of leaving a positive impression with the interviewer.”

Phân tích dàn ý:

 • Nội dung chính của bài: Những điều cần chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc.
 • Mở bài: Những điều cần chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc.
 • Thân bài: Đưa ra 3 lý do hỗ trợ ý kiến:
  • Personal contact (Liên lạc trước): Giải thích lý do vì sao nên gặp người của công ty trước khi phỏng vấn thì tốt hơn.
  • Professional dress (Ăn mặc lịch sự): Giải thích vì sao phải chú ý đến ngoại hình.
  • Punctuality (Đúng giờ): Giải thích lý do tại sao phải đến buổi phỏng vấn đúng giờ.
 • Kết bài: Nếu chuẩn bị tốt 3 điều trên sẽ để lại ấn tượng tốt cho người phỏng vấn.

Một số từ vựng trong bài viết chủ đề 3:

 • beforehand (adv): trước
 • specific role (n.p): vai trò cụ thể
 • leave a positive impression with sb (v.p): để lại cho ai một ấn tượng tích cực

2.4 Topic 4

Chủ đề 4: Do you agree and disagree with the following statement? “Companies should give each employee the same benefits package. Use specific reasons and examples to support your opinion. (Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định sau? “Các công ty nên cung cấp chế độ phúc lợi bình đẳng đối với tất cả nhân viên. Sử dụng lý do và các ví dụ cụ thể để hỗ trợ ý kiến của bạn.)

“Personally, I believe that companies should not give all employees exactly the same benefits package. In order to encourage loyalty to the company, improve employee performance and attract new recruits, employers need to be able to use a variety of benefits packages for their different employees. Basically, employers must be able to offer employee benefits at their own discretion.

Firstly, companies should offer different employees different fringe benefits so that they can foster employee loyalty. For instance, many companies give long-serving employees one or two weeks’ additional paid annual leave. These companies successfully use vacation benefits to reward employees who are loyal to the company. By offering these extra benefits, companies can encourage workers to serve longer terms.

Secondly, companies can use benefits to reward employee performance. Why should a hard-working employee and a lazy employee get exactly the same benefits? Instead, the company should have the discretion to offer benefits only to those workers who deserve them. This encourages all employees to work harder and improves the company’s performance overall.

Finally, companies can use different benefits to attract new employees. Sometimes employers offer attractive benefits to job candidates in order to get them to join the company. For instance, if a company urgently needs to hire customer service staff, it can offer an enticing range of benefits that employees in other departments do not receive, such as more vacation leave, higher overtime pay and so on. Being able to offer a variety of benefits packages is vital in the competition for talent.

In sum, companies should certainly be entitled to offer different benefits packages to different employees. Employers need to be allowed this discretion so that they can reward employee loyalty and performance. Moreover, employers must be able to adjust the fringe benefits that they offer on a case-by-case basis in order to recruit top talent.”

Phân tích dàn ý:

 • Nội dung chính của bài: Bạn có đồng ý với việc cung cấp chế độ phúc lợi bình đẳng đối với tất cả nhân viên hay không?
 • Mở bài: Phản đối nhận định tất cả nhân viên đều có phúc lợi như nhau
 • Thân bài: Đưa ra 3 lý do tại sao lại phản đối:
  • To foster loyalty (Thúc đẩy lòng trung thành)
  • To reward employee performance (Làm phần thưởng cho hiệu suất làm việc của nhân viên)
  • To attract new employees (Thu hút nhân viên mới)
 • Kết bài: Nhấn mạnh ý kiến nên có phúc lợi riêng cho mỗi nhân viên

Một số từ vựng trong bài viết chủ đề 4:

 • at one’s own discretion (prep.p): theo ý muốn của chính bản thân
 • loyal to the company (adj.p): trung thành với công ty
 • serve longer terms (v.p): phục vụ thời hạn lâu hơn
 • reward employee performance (v.p): thưởng cho hiệu suất làm việc của nhân viên
 • improve performance (v.p): cải thiện hiệu suất làm việc
 • entice (adj): hấp dẫn, quyến rũ
 • entitle (v): có quyền
 • on a case-by-case basis (prep.p): dựa trên từng trường hợp cụ thể

Nguồn tham khảo: sách TOMATO TOEIC Writing Flow

Trên đây là các bài mẫu Writing TOEIC cho câu số 8 (Question 8) TOEIC Writing. Hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết trong bài thi TOEIC Writing nói riêng và bài luận Tiếng Anh nói chung. Nếu bạn muốn đi sâu hơn về chủ đề TOEIC hoặc muốn học thêm nhiều chủ đề thú vị khác nữa thì đừng quên liên hệ ngay qua hotline tại các cơ sở của Jaxtina để được tư vấn ngay nhé!

>>>> Tiếp Tục Với:

5/5 - (3 bình chọn)