Menu

Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Cách Cư Xử (BEHAVIOUR AND MANNERS)

Từ vựng về cách cư xử tiếng anh – Behaviour and manners là một trong những chủ đề quen thuộc, thường xuất hiện không chỉ trong các bài thi năng lực Anh ngữ, mà còn là một chủ đề rất thường gặp trong đời sống thường ngày. Trong bài học Tiếng Anh này, Jaxtina hy vọng bạn sẽ học được thêm nhiều từ vựng từ cơ bản đến nâng cao về chủ đề tiếng Anh về cách ứng xử nhé!

Các tính từ miêu tả cách cư xử bằng tiếng Anh

1. Tính từ mang nghĩa tích cực

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng ViệtVí dụ
Caring/ˈkeə.rɪŋ/Chu đáo

He is a caring person.

Anh ấy là một người chu đáo.

Trustworthy/ˈtrʌstˌwɜː.ði/Đáng tin

The United States has appreciated Japan as a trustworthy partner.

Hoa Kỳ đánh giá cao Nhật Bản như một đối tác đáng tin cậy.

Gregarious /ɡrɪˈɡeəriəs/Hòa đồng

Jane is a gregarious person who can make friends with anyone. 

Jane là người hòa đồng, cô ấy có thể kết bạn với bất kỳ ai.

Generous/ˈdʒen.ər.əs/Rộng rãi, hào phóng

She is generous to her friends and family.

Cô ấy hào phóng với bạn bè và gia đình.

Ambitious/æmˈbɪʃ.əs/Tham vọng

I’m not ambitious enough to win this scholarship.

Tôi không đủ tham vọng để giành được suất học bổng đó.

Curious/ˈkjʊə.ri.əs/Tò mò, hiếu kỳ

They were curious as to why Peter was leaving.

Họ đều tò mò tạo sao Peter lại rời đi.

Cautious/ˈkɔː.ʃəs/Thận trọng

He’s cautious about investing money in the stock market.

Anh ấy thận trọng trong việc đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Courteous/ˈkɜː.ti.əs/Lịch sự

The waiters are friendly and courteous.

Nhân viên phục vụ thân thiện và lịch sự.

Assertive/əˈsɜː.tɪv/Quyết đoán

He is always assertive at work.

Anh ấy luôn luôn quyết đoán trong công việc.

Easy-going/iː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/Dễ tính

She’s a generous and easy-going person.

Cô ấy là một người hào phóng, dễ tính.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chất lượng giảng dạy tại Jaxtina English Center thì hãy điền ngay thông tin liên hệ vào form sau để được trung tâm tư vấn nhé!

>>>> Đọc Thêm: Từ Vựng Về Cảm Xúc (FEELING)

2. Tính từ mang nghĩa tiêu cực

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng ViệtVí dụ
Bossy/ˈbɒs.i/Hống hách

You shouldn’t treat your guests in this bossy manner.

Bạn không nên cư xư với khách hống hách như thế.

Argumentative/ˌɑːɡ.jəˈmen.tə.tɪv/Thích tranh cãi

He is an argumentative person.

Anh ấy là người thích tranh cãi.

Rude/ruːd/Bất lịch sự; khiếm nhã

Smoking in public places is considered rude.

Hút thuốc nơi công cộng được coi là bất lịch sự.

Jealous/ˈdʒel.əs/Ghen ghét; đố kỵ

There’s nothing for me to feel jealous about.

Không có gì khiến tôi phải đố kị.

Bad-tempered/ˌbædˈtemp.əd/Nóng tính

She gets very bad-tempered when she’s stressed out.

Cô ấy trở nên cực kỳ nóng tính khi căng thẳng.

Egotistical/ˌiːɡəˈtɪstɪkəl/Tự cao tự đại

He has become egotistical after he won the champion.

Anh ấy trở nên tự cao tự đại sau khi vô địch.

>>>> Khám Phá Thêm: Từ vựng về cảnh báo tiếng anh (WARNINGS)

3. Một số cụm từ cần biết

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng ViệtVí dụ
To fall out (with)/fɔːl aʊt/Tranh cãi (với ai)

Mary often falls out with her sister since they have different personalities.

Mary thường tranh cãi với chị của cô ấy vì họ có tính cách khác nhau.

To get on (with)/ɡet ɒn/Có mối quan hệ tốt (với ai)

I get on well with my co-workers. 

Tôi có quan hệ tốt với đồng nghiệp.

To look down on/lʊk daʊn ɒn/Khinh thường

She looked down on the poor.

Cô ấy đã từng khinh thường những người nghèo.

To look up to/lʊk ʌp tu/Kính trọng

He always looks up to everyone around him.

Anh ấy luôn kính trọng mọi người xung quanh.

To pick on/pɪk ɒn/Đối xử tệ

Her stepmother has picked on her for a long time.

Mẹ kế đối xử tệ với cô ấy trong một thời gian dài.

To put down/pʊt daʊn/Chỉ trích

My teacher put me down in front of my class.

Thầy đã chỉ trích tôi trước cả lớp. 

To stand up for/stænd ʌp fɔːr/Ủng hộ

I stand up for the law implemented by the government last week.

Tôi ủng hộ luật được chính quyền ban hành tuần trước.


từ vựng về cách cư xử

 

>>>> Đừng Bỏ Qua: Từ vựng Về Công nghệ ( Technology) trong Tiếng Anh

Practice 1

Match the words on the left with their definitions on the right. (Nối từ ở cột trái với định nghĩa ở cột phải.)

1. Ambitiousa. Being able to be trusted.
2. Cautiousb. Being careful to avoid danger or mistakes
3. Curiousc. Liking to be with other people
4. Caringd. Having a strong desire to know about something
5. Trustworthye. Expressing opinions or desires strongly and with confidence
6. Gregariousf. Thinking that you are better or more important than anyone else
7. Courteousg. Having a strong wish to be successful
8. Assertiveh. Liking arguing
9. Egotisticali. Being polite
10. Argumentativej.  Showing that you care about other people

 

Xem đáp án

 1. g – Tham vọng: Có một mong muốn mạnh mẽ để thành công
 2. b – Thận trọng: Cẩn thận để tránh nguy hiểm hoặc sai lầm
 3. d – Tò mò: Có một mong muốn mạnh mẽ để biết về một cái gì đó
 4. j – Chu đáo: Thể hiện rằng bạn quan tâm đến người khác
 5. a – Đáng tin: Có thể tin cậy được
 6. c – Hòa đồng: Thích ở bên cạnh người khác
 7. i  – Lịch sự: cư xử lịch sự
 8. e – Kiên định: Bày tỏ ý kiến hoặc mong muốn một cách mạnh mẽ và tự tin
 9. f  – Tự cao tự đại:Nghĩ rằng bạn tốt hơn hoặc quan trọng hơn bất kỳ ai khác
 10. h – Thích tranh cãi: Thích tranh luận

Practice 2

Fill the gaps with the following words with their appropriate form. (Sử dụng các từ sau dưới dạng thích hợp để điền vào chỗ trống.)

                           look up to          look down on          stand up to          pick on          get on with
 1. I always ______ my friend when he gets into trouble.
 2. Mark is such a bully and he ______ the younger boys at school.
 3. She _____ her teacher because of his kindness, intelligence.
 4. I  ______ her since we have mutual interests.
 5. He didn’t go to college so he ______ by many people.

 

Xem đáp án

 1. stand up for
  Dịch nghĩa: “Tôi luôn luôn ủng hộ bạn tôi khi anh ấy gặp khó khăn.”
 2. picks on
  Dịch nghĩa: “Mark là một kẻ hay bắt nạt và anh ấy đối xử tệ với các bạn học nam nhỏ tuổi hơn ở trường.”
 3. looks up to
  Dịch nghĩa: “Cô ấy kính trọng thầy giáo vì sự tốt bụng và thông minh của thầy.”
 4. get on with
  Dịch nghĩa: “Tôi có mối quan hệ tốt với cô ấy vì chúng tôi có rất nhiều sở thích chung.”
 5. was looked down on (Câu bị động)
  Dịch nghĩa: “Anh ấy không học đại học nên anh ấy bị nhiều người coi thường.”

 

Practice 3

Listen and fill the gaps. (Nghe và điền từ vào chỗ trống.)

There is no excuse for _____. I don’t understand why people have to be rude. Being _____ is a much better way to get things done. If you are rude, the other person will not want to deal with you. It’s not very _____. It probably makes the rude person feel ______, who knows? The one place I think there’s no place for rudeness is in_____, ______, _______, etc. People in _____ should never be rude. But they are. How many times have you been in a _____and the _____ is chewing gum, talking on their mobile phone and totally _____ you. This makes me want to _____ to the ______. People are also rude on the _____. There are so many rude ______ around. I’d love to ask them why they are so rude.

 

Xem đáp án

 • There is no excuse for rudeness. I don’t understand why people have to be rude. Being polite is a much better way to get things done. If you are rude, the other person will not want to deal with you. It’s not very productive. It probably makes the rude person feel better, who knows? The one place I think there’s no place for rudeness is in stores, hotels, call centres, etc. People in customer service should never be rude. But they are. How many times have you been in a shop and the sales assistant is chewing gum, talking on their mobile phone and totally ignoring you. This makes me want to complain to the manager. People are also rude on the roads. There are so many rude drivers around. I’d love to ask them why they are so rude.

Trên đây là các từ vựng chủ đề Behaviour and manner, bạn hãy ôn tập để sử dụng thành thạo trong các bài thi của mình nhé. Chúc bạn học tốt!

Nguồn âm thanh tham khảo: Listen a minute: https://listenaminute.com/r/rudeness.html

>>>> Tiếp Tục Với:

Hãy đánh giá!
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!