Menu

200+ từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành luật mà bạn nên biết

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành luật đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc truyền đạt ý kiến, thông tin và luật lệ một cách chính xác và rõ ràng. Trong bài viết này, Jaxtina đã tổng hợp những từ vựng chuyên ngành luật quan trọng và thường gặp trong Tiếng Anh. Bạn hãy đọc bài viết để khám phá và nâng cao vốn từ chuyên ngành luật của mình nhé!

>>>> Tư Vấn Thêm: Kinh nghiệm học Tiếng Anh

1. Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành luật phổ biến

Từ Vựng Phiên âm Nghĩa Tiếng Việt
Legislation /ˌledʒɪsˈleɪʃən/ Luật pháp, pháp lệnh
Jurisdiction /ˌdʒʊrɪsˈdɪkʃən/ Thẩm quyền
Defendant /dɪˈfɛndənt/ Bị cáo, bị đơn
Plaintiff /ˈplɛɪntɪf/ Nguyên đơn, nguyên đơn kiện
Court /kɔːrt/ Tòa án
Evidence /ˈɛvɪdəns/ Bằng chứng
Witness /ˈwɪtnɪs/ Nhân chứng
Verdict /ˈvɜːrdɪkt/ Bản án, phán quyết
Appeal /əˈpiːl/ Kháng cáo, kháng án
Defendant’s counsel /dɪˈfɛndənts ˈkaʊnsəl/ Luật sư bào chữa cho bị cáo
Habeas corpus /ˌheɪbiəs ˈkɔːrpəs/ Lệnh trình diện
Objection /əbˈdʒɛkʃən/ Kháng cáo, phản đối
Litigation /ˌlɪtɪˈɡeɪʃən/ Sự kiện, vụ kiện
Perjury /ˈpɜːrdʒəri/ Lời khai sai sự thật
Contract /ˈkɒntrækt/ Hợp đồng
Tort /tɔːrt/ Hành vi vi phạm dân sự
Crime /kraɪm/ Tội phạm
Settlement /ˈsetlmənt/ Thỏa thuận
Injunction /ɪnˈdʒʌŋkʃən/ Lệnh cấm, lệnh cấm đặc biệt
Statute /ˈstætʃuːt/ Luật định, điều lệ, luật đạo
Constitution /ˌkɒnstɪˈtjuːʃən/ Hiến pháp
Due process /djuː ˈprɒsɛs/ Quy trình hợp pháp
Litigant /ˈlɪtɪɡənt/ Bên tranh chấp
Jury /ˈʤʊəri/ Ban hội thẩm
Witness stand /ˈwɪtnɪs stænd/ Bục nhân chứng
Allegation /ˌælɪˈɡeɪʃən/ Cáo buộc, cáo trạng
Bail /beɪl/ Tiền bảo lãnh
Contempt of court /kənˈtɛmpt əv kɔːrt/ Bất kính tòa, xúc phạm tòa
Legal precedent /ˈliːɡəl ˈpresɪdənt/ Tiền lệ pháp lý
Affidavit /ˌæfɪˈdeɪvɪt/ Tờ khai, bản khai
Breach of contract /briːʧ əv ˈkɒntrækt/ Vi phạm hợp đồng
Defendant’s rights /dɪˈfɛndənts raɪts/ Quyền của bị cáo
Plaintiff’s counsel /ˈplɛɪntɪfs ˈkaʊnsəl/ Luật sư đại diện cho nguyên đơn
Prosecution /ˌprɒsɪˈkjuːʃən/ Viện kiểm sát, luận tội
Waiver /ˈweɪvər/ Sự từ bỏ, khước từ
Testimony /ˈtɛstɪmoʊni/ Lời khai, lời chứng
Damages /ˈdæmɪʤɪz/ Thiệt hại, tổn thất
Admissible evidence /ədˈmɪsəbl ˈɛvɪdəns/ Bằng chứng được chấp nhận
Capital punishment /ˈkæpɪtl ˈpʌnɪʃmənt/ Hình phạt tử hình
Double jeopardy /ˈdʌbl ˈʤɛpərdi/ Nguyên tắc không bị xét xử hai lần
Extradition /ˌɛkstrəˈdɪʃən/ Trao đổi tội phạm
Impeachment /ɪmˈpiːʧmənt/ Luận tội, trưng dụng
Plea bargain /pliː ˈbɑːrɡən/ Thương lượng tội phạm
Pro bono /proʊ ˈboʊnoʊ/ Miễn phí, vì cộng đồng
Subpoena /səˈpiːnə/ Lệnh triệu tập, lệnh ra lệnh
Docket /ˈdɑːkɪt/ Sổ phiên tòa
Indictment /ɪnˈdaɪtmənt/ Lời truy tố
Judgement /ˈʤʌdʒmənt/ Phán quyết, quyết định
Parole /pəˈroʊl/ Điều kiện đặc biệt
Stipulation /ˌstɪpjuˈleɪʃən/ Điều khoản, điều lệ
Warrant /ˈwɔːrənt/ Trát, giấy trát
Jurisprudence /ˌʤʊrɪsˈpruːdəns/ Lý luận pháp lý, quan điểm pháp lý
Oath /oʊθ/ Lời thề, tuyên thệ
Restitution /ˌrɛstɪˈtuːʃən/ Sự bồi thường, sự hoàn lại
Deed /diːd/ Văn bản, giấy tờ
In camera /ɪn ˈkæmərə/ Tại phiên tòa riêng, không công khai
Lien /liːn/ Quyền thế chấp, quyền thế trực tiếp
Brief /brif/ Bản tóm tắt, bản trình bày vụ kiện
Complaint /kəmˈpleɪnt/ Kháng cáo, đơn kiện
Deposition /ˌdɛpəˈzɪʃən/ Tờ khai, lời khai của nhân chứng
Embezzlement /ɪmˈbɛzlˌmənt/ Biển thủ, chiếm đoạt tài sản
Harassment /ˈhærəsmənt/ Quấy rối, quấy rối tinh thần
Inadmissible /ˌɪnədˈmɪsəbl/ Không được chấp nhận, không được thừa nhận
Judgment debtor /ˈʤʌdʒmənt ˈdɛtər/ Người nợ phán quyết
Larceny /ˈlɑrsəni/ Ấu đả, ăn trộm, trộm cắp tài sản
Miranda rights /mɪˈrændə raɪts/ Quyền được thông báo (quyền Miranda)
Negligence /ˈnɛglɪʤəns/ Sự cẩu thả, sơ suất, thiếu cẩn thận
Overruling /ˈoʊvərˌru:lɪŋ/ Từ chối, bác bỏ quyết định trước
Plead /plid/ Cầu khẩn, bào chữa, đáp ứng
Recuse /rɪˈkjuz/ Từ chức, xin miễn
Subpoena duces tecum /səˈpiːnə ˈduːsiz ˈtiːkəm/ Lệnh yêu cầu xuất hiện với tài liệu
Tortfeasor /ˈtɔrtˌfiːzər/ Người gây thiệt hại, kẻ vi phạm trách nhiệm dân sự
Verdict /ˈvɜːrdɪkt/ Bản án, phán quyết
Writ /rɪt/ Giấy triệu tập, lệnh viết, bản viết
Yellow dog contract /ˈjɛloʊ ˈdɔɡ ˈkɒntrækt/ Hợp đồng cam kết không kết hôn hoặc gia nhập công đoàn
Contract /ˈkɒntrækt/ Hợp đồng
Tort /tɔːrt/ Hành vi không hợp pháp, tổn thất dân sự
Plaintiff /ˈplɛɪntɪf/ Nguyên đơn, nguyên kiện
Defendant /dɪˈfɛndənt/ Bị đơn, bị kiện
Evidence /ˈɛvɪdəns/ Bằng chứng
Witness /ˈwɪtnəs/ Nhân chứng
Verdict /ˈvɜːrdɪkt/ Phán quyết, kết luận
Appeal /əˈpiːl/ Kháng cáo
Trial /ˈtraɪəl/ Phiên tòa, phiên xử
Judge /dʒʌdʒ/ Thẩm phán
Jury /ˈdʒʊəri/ Bồi thẩm đoàn
Criminal Law /ˈkrɪmɪnl lɔː/ Luật hình sự
Civil Law /ˈsɪvəl lɔː/ Luật dân sự
Statute /ˈstætʃuːt/ Luật định
Case law /keɪs lɔː/ Pháp lệnh tư pháp
Precedent /ˈpresɪdənt/ Tiền tiến sĩ
Defendant in absentia /dɪˈfendənt ɪn ˌæbsənˈtiːə/ Bị đơn vắng mặt
Habeas corpus /ˌheɪbiəs ˈkɔːrpəs/ Lệnh ra tòa
Injunction /ɪnˈdʒʌŋkʃən/ Lệnh cấm, lệnh ngăn cấm
Damages /ˈdæmɪdʒɪz/ Thiệt hại, bồi thường
Statute of limitations /ˈstætʃuːt əv ˌlɪmɪˈteɪʃənz/ Luật về thời hạn quy định
Affidavit /ˌæfɪˈdeɪvɪt/ Bản khai có tuyên thệ
Dismissal /dɪsˈmɪsl/ Hủy bỏ, bác bỏ
Subpoena /səˈpiːnə/ Lệnh tòa, lệnh triệu tập
Probate /ˈprəʊbeɪt/ Luật di chúc, di dân
Litigation /ˌlɪtɪˈɡeɪʃən/ Kiện tụng
Breach of contract /briːtʃ əv ˈkɒntrækt/ Vi phạm hợp đồng
Notary Public /ˈnəʊtəri ˈpʌblɪk/ Nhân viên công chứng
Arbitration /ˌɑːrbɪˈtreɪʃən/ Trọng tài, trọng tâm
Lien /liːn/ Quyền thế chấp
Paralegal /ˈpærəliːɡəl/ Trợ lý luật
Jurisdiction /ˌdʒʊrɪsˈdɪkʃən/ Thẩm quyền, quyền xét xử
Pro bono /proʊ ˈboʊnoʊ/ Miễn phí, vô tư
Testimony /ˈtestɪmoʊni/ Lời khai, lời chứng
Confidentiality /ˌkɒnfɪˌdenʃiˈæləti/ Bảo mật thông tin
Indictment /ɪnˈdaɪtmənt/ Bản cáo trạng, lời kháng cáo
Not guilty /nɒt ˈɡɪlti/ Vô tội
Guilty /ˈɡɪlti/ Có tội
Evidence tampering /ˈɛvɪdəns ˈtæmpərɪŋ/ Gian lận bằng chứng
Bail /beɪl/ Tiền bảo lãnh
Warrant /ˈwɔːrənt/ Lệnh truy nã
Settlement /ˈsetlmənt/ Thỏa thuận, sự giải quyết
Alibi /ˈælɪbaɪ/ Bằng chứng ngoại phạm, lý lẽ bào chữa
Cross-examination /ˌkrɔːs ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən/ Thẩm vấn chéo, thẩm vấn đối chất
Contempt of court /kənˈtempt əv kɔːrt/ Vi phạm tòa, bất kính tòa
Embezzlement /ɪmˈbezl̩mənt/ Biển thủ, trốn thuế
Mediation /ˌmiːdiˈeɪʃən/ Hoà giải, đàm phán giữa bên
Pleadings /ˈpliːdɪŋz/ Các yêu sách, các đề nghị của hai bên
Prose /ˌproʊ ˈsiː/ Tự vệ, tự biện
Affirmation /ˌæfərˈmeɪʃən/ Khẳng định, xác nhận
In camera /ɪn ˈkæmərə/ Tại phòng xử lý riêng, không công khai
Perjury /ˈpɜːrdʒəri/ Khai man, khai gian
Restitution /ˌrɛstɪˈtuːʃən/ Hoàn trả, bồi thường, phục hồi
Subrogation /ˌsuːbroʊˈɡeɪʃən/ Được thay thế, tiếp quản
Waiver /ˈweɪvər/ Giải trừ, từ bỏ quyền
Writ /rɪt/ Lệnh viết, văn kiện
Tortfeasor /ˌtɔːrtˈfiːzər/ Người gây thiệt hại
Counterclaim /ˈkaʊntərkleɪm/ Kiện ngược lại, đòi lại
Due process /ˌduː ˈprɒses/ Quy trình hợp lý, đảm bảo quyền lợi
Public defender /ˈpʌblɪk dɪˈfendər/ Luật sư bào chữa công lý
Remand /rɪˈmænd/ Trả hồ sơ, giữ án để xem xét thêm
Tiếng Anh chuyên ngành luật

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành luật phổ biến

>>>> Tìm Hiểu Thêm: 100 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành hóa học thường gặp

2. Thuật ngữ Tiếng Anh ngành luật

Thuật ngữ Nghĩa Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt
ADR Alternative Dispute Resolution Giải quyết tranh chấp thay thế
BAC Best Alternative to a Court Phương án tốt nhất thay thế tòa
CCP Civil Code of Procedure Bộ luật dân sự
CFR Code of Federal Regulations Bộ luật liên bang
D&O Directors and Officers Giám đốc và các nhà quản lý
EEOC Equal Employment Opportunity Cơ hội bình đẳng việc làm
EULA End-User License Agreement Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối
GDPR General Data Protection Regulation Quy định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu
IP Intellectual Property Tài sản trí tuệ
M&A Mergers and Acquisitions Sáp nhập và mua bán
NDA Non-Disclosure Agreement Thỏa thuận không tiết lộ
SCOTUS Supreme Court of the United States Tòa án tối cao Hoa Kỳ
TRO Temporary Restraining Order Lệnh cấm tạm thời
UCITA Uniform Computer Information Transactions Act Luật về giao dịch thông tin máy tính thống nhất
VCAT Victorian Civil and Administrative Tribunal Tòa án hành chính dân sự Victoria
WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới
ICC International Chamber of Commerce Phòng Thương mại Quốc tế
DUI Driving Under the Influence Lái xe dưới tác động của chất kích thích
IPR Intellectual Property Rights Quyền sở hữu trí tuệ
UN United Nations Liên Hiệp Quốc
NGO Non-Governmental Organization Tổ chức phi chính phủ
TBA To Be Announced Sẽ được thông báo
ECHR European Court of Human Rights Tòa án nhân quyền châu Âu
FOIA Freedom of Information Act Luật Tự do thông tin
HRA Human Rights Act Đạo luật Nhân quyền
IPRA International Public Relations Association Hiệp hội Quan hệ công chúng Quốc tế
RICO Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act Luật về các tổ chức khống bịp và hối lộ
SCOTLAND Society for Computers and Law Hội Khoa học Máy tính và Luật
NAFTA North American Free Trade Agreement Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ
ADA Americans with Disabilities Act Đạo luật người có khuyết tật Hoa Kỳ
ECHR European Convention on Human Rights Công ước Châu Âu về Nhân quyền
HR Human Resources Nhân sự
DUI/DWI Driving Under the Influence/Driving While Intoxicated Lái xe dưới tác động của chất kích thích/Lái xe trong tình trạng say rượu
OSHA Occupational Safety and Health Administration Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
PII Personally Identifiable Information Thông tin nhận dạng cá nhân
UCC Uniform Commercial Code Bộ luật Thương mại Thống nhất
FOA Friends of the Appellate Hội bạn của tòa phúc thẩm
PLRA Prison Litigation Reform Act Đạo luật Cải cách Kiện tụng Tù
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm
WIPO World Intellectual Property Organization Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới
WTO World Intellectual Property Organization Tổ chức Thương mại Thế giới
EEO Equal Employment Opportunity Cơ hội bình đẳng việc làm
UDRP Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền Thống nhất
ECHR European Court of Human Rights Tòa án nhân quyền châu Âu
FTC Federal Trade Commission Ủy ban Thương mại Liên bang
ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes Trung tâm Quốc tế giải quyết tranh chấp đầu tư
ICC International Criminal Court Tòa án Hình sự Quốc tế
WIPO World Intellectual Property Organization Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới
OHADA Organization for the Harmonisation of Business Law in Africa Tổ chức Hòa hợp Pháp luật Kinh doanh Châu Phi
ECHR European Convention on Human Rights Công ước Châu Âu về Nhân quyền
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Pháp luật Thương mại quốc tế
EPLI Employment Practices Liability Insurance Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý Thực hành việc làm
UCIS Unauthorized Collective Investment Scheme Chương trình đầu tư tập thể không được ủy quyền
NGO Non-Governmental Organization Tổ chức phi chính phủ
SEC Securities and Exchange Commission Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi
HUD Housing and Urban Development Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị
FDCPA Fair Debt Collection Practices Act Đạo luật Thực tiễn Thu nợ Công bằng
USTR United States Trade Representative Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

>>>> Khám Phá Ngay: Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

Bài viết trên Jaxtina English Center đã tổng hợp từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành luật thông dụng. Hãy theo dõi website của trung tâm để học thêm từ vựng Tiếng Anh của các chuyên ngành khác nhé!

>>>> Có Thể Bạn Cần:

Hãy đánh giá!