Menu

60+ từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thường gặp

Bạn đang tìm kiếm những từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế để mở rộng vốn từ và hỗ trợ nhiều cho công việc? Vậy hãy xem ngay bài viết sau. Jaxtina đã giúp bạn tổng hợp những từ vựng và thuật ngữ Tiếng Anh thuộc chuyên ngành kinh tế. Hãy xem ngay nhé!

>>>> Tìm Hiểu Ngay: Học Tiếng Anh cơ bản

1. Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thông dụng

Dưới đây là bảng tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế phổ biến, được sắp xếp theo bảng chữ English Alphabet cho bạn dễ học và tìm kiếm. Bộ từ vựng này giúp bạn rất nhiều trong công việc thuộc nhóm ngành kinh tế như: ngân hàng, tài chính và bảo hiểm. Bạn hãy ghi chép lại càng từ vựng vào cuốn sổ tay để tiện học tập, ghi nhớ và tìm kiếm sau này nhé.

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Tiếng Việt
 1. Ability
 2. Account holder
 3. Administrative cost 
 4. Active balance 
 5. Absolute prices
 6. Absolute value
 7. Agent
 8. Absolute scarcity
 9. Acceptance
 10. Activity analysis
 11. Bank
 12. Balanced growth
 13. Bad
 14. Balance sheet
 15. Balanced budget
 16. Bank advance
 17. Bank credit
 18. Bank deposits
 19. Bankruptcy
 20. Barter
 21. Bid
 22. Base rate
 23. Bond market
 24. Book value
 25. Brooker
 26. Central Bank
 27. Confiscation
 28. Co-operative
 29. Cash
 30. Capital
 31. Cash flow
 32. Custom barrier
 33. Credit card
 34. Cash ratio
 35. Closed economy
 36. Depreciation
 37. Downturn
 38. Debit
 39. Debt
 40. Dumping
 41. Day’s wages
 42. Due
 43. Embargo
 44. Earnest money
 45. Effective demand
 46. Excess amount
 47. Inflation
 48. Invoice
 49. Interest
 50. Instalment
 51. Joint venture
 52. Liability
 53. Mortgage
 54. Managerial skill
 55. Non-profit
 56. National firm
 57. Payment in arrear
 58. Price-boom
 59. Regulation
 60. Remitter
 61. Retailer
 62. Recession
 63. Settle
 64. Share
 65. Shareholder
 66. Sole agent
 67. Transfer
 68. Treasurer
 69. Turnover
 1. /əˈbɪləti/
 2. /əˈkaʊnt ˈhəʊldə/
 3. /ədˈmɪnɪstrətɪv kɒst/
 4. /ˈæktɪv ˈbæləns/
 5. /ˈæbsəluːt ˈpraɪsɪz/
 6. /ˈæbsəluːt ˈvæljuː/
 7. /ˈeɪʤənt/
 8. /ˈæbsəluːt ˈskeəsəti/
 9. / əkˈsɛptəns/
 10. /ækˈtɪvəti əˈnæləsɪs/
 11. /bæŋk/
 12. /bælənst ɡrəʊθ/
 13. /bæd/
 14. /ˈbæləns ʃiːt/
 15. /ˈbælənst ˈbʌʤɪt/
 16. /bæŋk ədˈvɑːns/
 17. /bæŋk ˈkrɛdɪt/
 18. /bæŋk dɪˈpɒzɪts/
 19. /ˈbæŋkrəptsi/
 20. /ˈbɑːtə/
 21. /bɪd/
 22. /beɪs reɪt/
 23. /bɒnd ˈmɑːkɪt/
 24. /bʊk ˈvæljuː/
 25. /ˈbrʊkə/
 26. /ˈsɛntrəl bæŋk/
 27. /kɒnfɪsˈkeɪʃᵊn/
 28. /kəʊˌɒpəˈreɪʃᵊn/
 29. /kæʃ/
 30. /ˈkæpɪtᵊl/
 31. /kæʃ fləʊ/
 32. /ˈkʌstəm ˈbærɪə/
 33. /ˈkrɛdɪt kɑːd/
 34. /kæʃ ˈreɪʃiəʊ/
 35. /kləʊzd iˈkɒnəmi/
 36. /dɪˌpriːʃiˈeɪʃᵊn/
 37. /ˈdaʊntɜːn/
 38. /ˈdɛbɪt/
 39. /dɛt/
 40. ˈdʌmpɪŋ
 41. /deɪz ˈweɪʤɪz/
 42. /djuː/
 43. /ɛmˈbɑːɡəʊ/
 44. /ˈɜːnɪst ˈmʌni/
 45. /ɪˈfɛktɪv dɪˈmɑːnd/
 46. /ɪkˈsɛs əˈmaʊnt/
 47. /ɪnˈfleɪʃᵊn/
 48. /ɪnvɔɪs/
 49. /ˈɪntrɛst/
 50. /ɪnˈstɔːlmənt/
 51. /ʤɔɪn ˈvɛnʧə/
 52. /laɪəˈbɪləti/
 53. /ˈmɔːɡɪʤ/
 54. /ˌmænəˈʤɪəriəl skɪl
 55. /nɒn-ˈprɒfɪt/
 56. /ˈnæʃᵊnᵊl fɜːm/
 57. /peɪmənt ɪn arrear/
 58. /ˈpraɪsbuːm/
 59. /ˌrɛɡjəˈleɪʃᵊn/
 60. /rɪˈmɪtə/
 61. /riːˈteɪlə/
 62. /rɪˈsɛʃᵊn/
 63. /ˌrɛɡjəˈleɪʃᵊn/
 64. /rɪˈmɪtə/
 65. /riːˈteɪlə/
 66. /rɪˈsɛʃᵊn/
 67. /ˈtrænsfɜː/
 68. /ˈtrɛʒərə/
 69. /ˈtɜːnˌəʊvə/
 1. Khả năng
 2. Chủ tài khoản
 3. Chi phí quản lý
 4. Dư ngạch
 5. Giá tuyệt đối
 6. Giá trị tuyệt đối
 7. Nhà đại diện, đại lý
 8. Thiếu hụt trầm trọng
 9. Đồng ý chi trả
 10. Phân tích hoạt động
 11. Ngân hàng
 12. Phát triển cân đối
 13. Hàng kém chất lượng
 14. Bảng cân đối tài sản
 15. Cân đối ngân sách
 16. Khoản vay ngân hàng
 17. Tín dụng ngân hàng
 18. Tiền gửi vào ngân hàng
 19. Phá sản
 20. Hàng đổi hàng
 21. Đấu thầu
 22. Lãi suất gốc
 23. Thị trường trái phiếu
 24. Giá trị trên giấy tờ
 25. Môi giới
 26. Ngân hàng trung ương
 27. Tịch thu
 28. Hợp tác xã
 29. Tiền mặt
 30. Vốn
 31. Tiền mặt
 32. Hàng rao thuế quan
 33. Thẻ tín dụng
 34. Tỷ suất tiền mặt
 35. Nền kinh tế đóng
 36. Khấu hao
 37. Thời kỳ suy thoái
 38. Ghi nợ
 39. Khoản nợ
 40. Việc bán phá giá
 41. Tiền lương theo công
 42. Đến kỳ hạn
 43. Cấm vận
 44. Tiền đặt cọc
 45. Nhu cầu trong thực tế
 46. Tiền thừa
 47. Sự lạm phát
 48. Hóa đơn
 49. Tiền lãi
 50. Trả góp trên tổng số tiền
 51. Công ty liên doanh
 52. Khoản nợ
 53. Cầm cố
 54. Kỹ năng quản lý
 55. Phi lợi nhuận
 56. Công ty quốc gia
 57. Trả tiền chậm
 58. Giá cả tăng vọt
 59. Việc điều tiết
 60. Người chuyển tiền
 61. Người bán lẻ
 62. Vấn đề suy thoái
 63. Thanh toán
 64. Cổ phần
 65. Cổ đông
 66. Đại lý độc quyền
 67. Chuyển khoản
 68. Thủ quỹ
 69. Doanh số/ Doanh thu
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thông dụng

>>>> Đọc Thêm: Tiếng Anh chuyên ngành luật

2. Thuật ngữ chuyên ngành kinh tế bằng Tiếng Anh

Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế là những từ viết tắt sẽ giúp người sử dụng dễ dàng ghi nhớ, tiết kiệm thời gian ghi chép nhiều hơn. Vì thế, ngoài những từ vựng kinh tế thông dụng trên, bạn có thể tham khảo bảng thuật ngữ chuyên ngành kinh tế bằng tiếng Anh dưới đây.

Cụm từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển châu Á
GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm của Quốc hội
ATM Automated Teller Machine Máy đọc thẻ tự động hóa
WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại quốc tế
PV Present value Giá trị ở hiện tại
FV Future value Giá trị tương lai
FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự do
CAMEL Capital – Adequacy – Management – Earnings – Liquidity Những chỉ tiêu trong chỉ tiêu 5C đánh giá của ngân hàng
ASEAN Association of Southeast Asia Nations Hiệp hội các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á
CPI Consumer price index Chỉ số giá trị tiêu dùng
CIC Credit Information Center Trung tâm thông tin tín dụng
PPP Purchasing power parity Việc mua tương đương
GNP Gross National Product Tổng sản phẩm quốc dân
D/A Document Against Acceptance Thư tín tín dụng chờ chấp nhận

>>>> Đọc Thêm: Tổng hợp tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

Bài viết này của Jaxtina English Center đã tổng hợp cho bạn các từ vựng và thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế mà bạn nên biết. Mong qua bài viết bạn sẽ trau dồi thêm những từ vựng cần thiết cho vốn từ Tiếng Anh của mình.

>>>> Tiếp Tục Với:

Hãy đánh giá!