Menu

1500 từ vựng TOEIC thường gặp nhất trong bài thi

Thông qua bài viết sau đây, Jaxtina đã giúp bạn tổng hợp 1500 từ vựng TOEIC thường xuất hiện nhất trong bài thi. Bạn hãy xem tham khảo và học thêm những từ vựng này để có thể luyện thi TOEIC và làm bài thi hiệu quả hơn nhé! 

>>>> ĐỪNG NÊN BỎ QUA: Lộ trình học TOEIC cho người mới bắt đầu từ A – Z

1. Tổng hợp 1500 từ vựng TOEIC thường gặp nhất

Dưới dây là bảng tổng hợp những từ vựng thường gặp trong TOEIC mà bạn nên biết để có thể làm bài thi tốt hơn:

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Abolish əˈbɒlɪʃ hủy bỏ
Abundance əˈbʌndəns sự dồi dào
Accelerate əkˈsɛləreɪt thúc giục
Adjoin əˈʤɔɪn liền kề
Adjust əˈʤʌst điều chỉnh
Administer ədˈmɪnɪstə quản lý
Admit ədˈmɪt thừa nhận
Adopt əˈdɒpt nhận nuôi
Advance ədˈvɑːns nâng cao
Advantage ədˈvɑːntɪʤ lợi thế
Advertise ˈædvətaɪz quảng cáo
Advisory ədˈvaɪzəri tham mưu
Advocate ˈædvəkɪt biện hộ
Affiliate əˈfɪlɪeɪt liên kết
Afford əˈfɔːd đủ khả năng
Aftermath ˈɑːftəmæθ hậu quả
Aggregate ˈæɡrɪɡɪt tổng hợp
Aggressive əˈɡrɛsɪv hung dữ
Agreement əˈɡriːmənt hiệp định
Aid eɪd sự giúp đỡ
Alleviate əˈliːvɪeɪt giảm bớt
Allocate ˈæləʊkeɪt chỉ định
Allow for əˈlaʊ fɔː cho phép
Alter ˈɔːltə thay đổi
Amass əˈmæs tích lũy
Ambiguous æmˈbɪɡjuəs mơ hồ
Authentic ɔːˈθɛntɪk thật
Authorize ˈɔːθəraɪz ủy quyền
Automate ˈɔːtəmeɪt tự động hóa
Availability əˌveɪləˈbɪləti sự khả dụng
Available əˈveɪləbᵊl có sẵn
Avert əˈvɜːt ngăn chặn
Avoid əˈvɔɪd tránh xa
Await əˈweɪt chờ đợi
Award əˈwɔːd phần thưởng
Back up bæk ʌp hỗ trợ
Balance ˈbæləns sự cân bằng
Ban bæn lệnh cấm
Bankrupt ˈbæŋkrʌpt phá sản
Bargain ˈbɑːɡɪn mặc cả
Barter ˈbɑːtə hàng đổi hàng
Bear beə con gấu
Bother ˈbɒðə làm phiền
Bound baʊnd ràng buộc
Brainstorm ˈbreɪnstɔːm động não
Break breɪk phá vỡ
Brevity ˈbrɛvəti ngắn gọn
Bridge brɪʤ cây cầu
Broaden ˈbrɔːdn mở rộng
Broadcast ˈbrɔːdkɑːst phát sóng
Broker ˈbrəʊkə người môi giới
Budget ˈbʌʤɪt ngân sách
Build bɪld xây dựng
Bulk bʌlk số lượng lớn
Bundle ˈbʌndl
Burden ˈbɜːdn gánh nặng
Buy baɪ mua
Calculate ˈkælkjəleɪt tính toán
Call off kɔːl ɒf hủy bỏ
Campaign kæmˈpeɪn chiến dịch
Cancel ˈkænsəl hủy bỏ
Cap ˈkæp mũ lưỡi trai
Capitalize ˈkæpɪtᵊlaɪz viết hoa
Clarify ˈklærɪfaɪ làm rõ
Classify ˈklæsɪfaɪ phân loại
Clean up kliːn ʌp dọn dẹp
Clear klɪə thông thoáng
Click klɪk nhấp chuột
Client ˈklaɪənt khách hàng
Climb klaɪm leo
Close kləʊs đóng
Co-author kəʊ-ˈɔːθə đồng tác giả
Co-create kəʊ-kriˈeɪt đồng sáng tạo
Co-edit kəʊ-ˈɛdɪt đồng chỉnh sửa
Co-finance kəʊ-faɪˈnæns đồng tài trợ
Co-manage kəʊ-ˈmænɪʤ đồng quản lý
Co-produce kəʊ-ˈprɒdjuːs đồng sản xuất
Co-promote kəʊ-prəˈməʊt đồng quảng cáo
Co-sponsor kəʊ-ˈspɒnsə đồng tài trợ
Co-write kəʊ-raɪt đồng viết
Coach kəʊʧ huấn luyện viên
Collaborate kəˈlæbəreɪt hợp tác
Collect kəˈlɛkt sưu tầm
Combine ˈkɒmbaɪn kết hợp
Come up with kʌm ʌp wɪð nghĩ ra
Comfort ˈkʌmfət an ủi
Command kəˈmɑːnd yêu cầu
Comment ˈkɒmɛnt bình luận
Commission kəˈmɪʃᵊn sự ủy nhiệm
Commit kəˈmɪt cam kết
Communicate kəˈmjuːnɪkeɪt giao tiếp
Compare kəmˈpeə so sánh
Contain kənˈteɪn bao gồm
Contemplate ˈkɒntɛmpleɪt thưởng ngoạn
Contend kənˈtɛnd tranh giành
Continue kənˈtɪnjuː tiếp tục
Contract ˈkɒntrækt hợp đồng
Control kənˈtrəʊl điều khiển
Convert ˈkɒnvɜːt chuyển thành
Convey kənˈveɪ chuyên chở
Convict ˈkɒnvɪkt kết án
Convince kənˈvɪns thuyết phục
Cooperate kəʊˈɒpəˌreɪt hợp tác
Coordinate kəʊˈɔːdnɪt điều phối
Copy ˈkɒpi sao chép
Correlate ˈkɒrɪleɪt tương quan
Correspond ˌkɒrɪsˈpɒnd trao đổi thư tín
Counsel ˈkaʊnsᵊl cố vấn
Depend dɪˈpɛnd phụ thuộc
Depict dɪˈpɪkt miêu tả
Deploy dɪˈplɔɪ triển khai
Depose dɪˈpəʊz phế truất
Deposit dɪˈpɒzɪt tiền gửi
Deprive dɪˈpraɪv tước đoạt
Derive dɪˈraɪv đạt được
Describe dɪsˈkraɪb mô tả
Design dɪˈzaɪn thiết kế
Desire dɪˈzaɪə sự mong muốn
Destroy dɪsˈtrɔɪ hủy hoại
Detect dɪˈtɛkt phát hiện
Determine dɪˈtɜːmɪn quyết tâm
Develop dɪˈvɛləp phát triển
Deviate ˈdiːvɪeɪt sai lệch
Devise dɪˈvaɪz nghĩ ra
Devote dɪˈvəʊt cống hiến
Diagram ˈdaɪəɡræm biểu đồ
Dial ˈdaɪəl quay số
Dictate ˈdɪkteɪt đọc chính tả
Differentiate ˌdɪfəˈrɛnʃɪeɪt phân biệt
Dig dɪɡ đào
Dilute daɪˈljuːt pha loãng
Diminish dɪˈmɪnɪʃ giảm bớt
Direct dɪˈrɛkt trực tiếp
Disagree ˌdɪsəˈɡriː không đồng ý
Disappear ˌdɪsəˈpɪə biến mất
Disappoint ˌdɪsəˈpɔɪnt thất vọng
Disapprove ˌdɪsəˈpruːv không tán thành
Disassemble ˌdɪsəˈsɛmbᵊl tháo rời
Disburse dɪsˈbɜːs giải ngân
Discern dɪˈsɜːn phân biệt
Discharge dɪsˈʧɑːʤ phóng điện
Discipline ˈdɪsɪplɪn kỷ luật
Donate dəʊˈneɪt quyên tặng
Double ˈdʌbᵊl gấp đôi
Downgrade ˈdaʊnɡreɪd hạ cấp
Downsize ˈdaʊnsaɪz giảm kích cỡ
Draft drɑːft bản nháp
Drain dreɪn làm khô hạn
Dramatize ˈdræmətaɪz kịch hóa
Draw drɔː vẽ tranh
Eat out iːt aʊt ăn ngoài
Echo ˈɛkəʊ tiếng vang
Edit ˈɛdɪt biên tập
Educate ˈɛʤʊkeɪt giáo dục
Effect ɪˈfɛkt tác dụng
Eject iˈʤɛkt đẩy ra
Elect ɪˈlɛkt trúng tuyển
Elevate ˈɛlɪveɪt nâng
Eliminate ɪˈlɪmɪneɪt loại bỏ
Embark ɪmˈbɑːk tham gia
Embed ɪmˈbɛd nhúng
Embody ɪmˈbɒdi hiện thân
Embrace ɪmˈbreɪs ôm
Employ ɪmˈplɔɪ thuê
Empower ɪmˈpaʊə trao quyền
Empty ˈɛmpti trống
Enable ɪˈneɪbᵊl cho phép
Enact ɪˈnækt ban hành
Enclose ɪnˈkləʊz kèm theo
Encourage ɪnˈkʌrɪʤ khuyến khích
Endanger ɪnˈdeɪnʤə gây nguy hiểm
Enter ˈɛntə đi vào
Entertain ˌɛntəˈteɪn giải trí
Enthuse ɪnˈθjuːz đam mê
Entice ɪnˈtaɪs dụ dỗ
Entrust ɪnˈtrʌst giao phó
Enumerate ɪˈnjuːməreɪt liệt kê
Envision ɪnˈvɪʒən hình dung
Equip ɪˈkwɪp trang bị
Erect ɪˈrɛkt dựng lên
Err ɜː mắc lỗi
Escape ɪsˈkeɪp bỏ trốn
Establish ɪsˈtæblɪʃ thành lập
Estimate ˈɛstɪmɪt ước lượng
Evaluate ɪˈvæljueɪt đánh giá
Export ˈɛkspɔːt xuất khẩu
Expose ɪksˈpəʊz phơi bày
Express ɪksˈprɛs thể hiện
Extend ɪksˈtɛnd mở rộng
Extract ˈɛkstrækt trích xuất
Fabricate ˈfæbrɪkeɪt ngụy tạo
Face feɪs khuôn mặt
Facilitate fəˈsɪlɪteɪt tạo điều kiện
Fade feɪd phai màu
Fail feɪl thất bại
Fall fɔːl ngã
Familiarize fəˈmɪliəraɪz làm quen
Fan fæn cái quạt
Fancy ˈfænsi si mê
Fasten ˈfɑːsn đóng lại
Favor ˈfeɪvə ủng hộ
Fear fɪə nỗi sợ
Feature ˈfiːʧə tính năng
Feed fiːd cho ăn
Feel fiːl cảm thấy
Fight faɪt trận đánh
Figure ˈfɪɡə nhân vật
File faɪl tài liệu
Fill fɪl đổ đầy
Finance faɪˈnæns tài chính
Find faɪnd tìm thấy
Finish ˈfɪnɪʃ hoàn thành
Fire ˈfaɪə ngọn lửa
Fit fɪt phù hợp
Fix fɪks sửa chữa
Flag flæɡ lá cờ
Flame fleɪm ngọn lửa
Flash flæʃ tốc biến
Flatten ˈflætn làm phẳng
Flavor ˈfleɪvə hương vị
Flee fliː chạy trốn
Flex flɛks uốn cong
Flick flɪk nhấp nháy
Flip flɪp lật
Float fləʊt trôi nổi
Flood flʌd lũ lụt
Flourish ˈflʌrɪʃ hưng thịnh
Flow fləʊ chảy
Fluctuate ˈflʌkʧueɪt dao động
Fluff flʌf lông tơ
Fly flaɪ bay
Fold fəʊld nếp gấp
Follow ˈfɒləʊ theo
Fool fuːl ngu xuẩn
Force fɔːs lực lượng
Forecast ˈfɔːkɑːst dự báo
Forge fɔːʤ làm giả
Forget fəˈɡɛt quên
Forgive fəˈɡɪv tha thứ
Form fɔːm hình thức
Formalize ˈfɔːməlaɪz chính thức hóa
Format ˈfɔːmæt định dạng
Formulate ˈfɔːmjəleɪt lập công thức
Fortify ˈfɔːtɪfaɪ củng cố
Foster ˈfɒstə bồi dưỡng
Found faʊnd thành lập
Frame freɪm khung
Freeze friːz đông cứng
Fret frɛt băn khoăn
Frighten ˈfraɪtn hoảng sợ
Function ˈfʌŋkʃᵊn chức năng
Fund fʌnd quỹ
Furnish ˈfɜːnɪʃ sự tiện nghi
Gain ɡeɪn nhận được
Gallop ˈɡæləp phi nước đại
Gamble ˈɡæmbᵊl cờ bạc
Gather ˈɡæðə thu thập
Gaze ɡeɪz nhìn chằm chằm
Generate ˈʤɛnəreɪt tạo ra
Get ɡɛt lấy
Give ɡɪv đưa cho
Glance ɡlɑːns nhìn lướt
Glide ɡlaɪd lướt đi
Glimpse ɡlɪmps nhìn thoáng qua
Glow ɡləʊ ánh sáng
Go ɡəʊ đi
Groan ɡrəʊn kêu rên
Grow ɡrəʊ phát triển
Guarantee ˌɡærənˈtiː bảo đảm
Guard ɡɑːd bảo vệ
Guess ɡɛs đoán
Guide ɡaɪd hướng dẫn
Gulch ɡʌlʃ khe rãnh
Hail heɪl kêu
Halt hɔːlt tạm dừng lại
Hammer ˈhæmə cây búa
Hand hænd tay
Handle ˈhændl xử lý
Hang hæŋ treo
Happen ˈhæpən xảy ra
Harbor ˈhɑːbə hải cảng
Harden ˈhɑːdn làm cứng lại
Harmonize ˈhɑːmənaɪz hài hòa
Harvest ˈhɑːvɪst mùa gặt
Hatch hæʧ nở
Hate heɪt ghét
Haunt hɔːnt ám ảnh
Have hæv
Heal hiːl chữa lành
Hear hɪə nghe
Heat hiːt nhiệt
Heave hiːv nhấc lên cao
Hedge hɛʤ hàng rào
Help hɛlp giúp đỡ
Hesitate ˈhɛzɪteɪt do dự
Hide haɪd trốn
Highlight ˈhaɪˌlaɪt điểm nổi bật
Hinder ˈhaɪndə cản trở
Hint hɪnt gợi ý
Hiss hɪs tiếng xì xì
Hit hɪt đánh
Hoard hɔːd tích trữ
Hone həʊn trau dồi
Hurt hɜːt đau
Hustle ˈhʌsl chen lấn
Hypnotize ˈhɪpnəˌtaɪz thôi miên
Identify aɪˈdɛntɪfaɪ nhận dạng
Ignore ɪɡˈnɔː phớt lờ
Illuminate ɪˈljuːmɪneɪt chiếu sáng
Illustrate ˈɪləstreɪt minh họa
Imagine ɪˈmæʤɪn tưởng tượng
Immerse ɪˈmɜːs đắm chìm
Impact ˈɪmpækt sự tác động
Impair ɪmˈpeə suy giảm
Impart ɪmˈpɑːt truyền đạt
Impede ɪmˈpiːd cản trở
Implicate ˈɪmplɪkeɪt ám chỉ
Imply ɪmˈplaɪ bao hàm, ngụ ý
Import ˈɪmpɔːt nhập khẩu
Impose ɪmˈpəʊz áp đặt
Impress ˈɪmprɛs gây ấn tượng
Infect ɪnˈfɛkt lây nhiễm
Inflict ɪnˈflɪkt gây thiệt
Influence ˈɪnflʊəns ảnh hưởng
Inform ɪnˈfɔːm thông báo
Infringe ɪnˈfrɪnʤ vi phạm
Ingrain ɪnˈɡreɪn ăn sâu
Inhabit ɪnˈhæbɪt trú ngụ
Inherit ɪnˈhɛrɪt thừa kế
Inhale ɪnˈheɪl hít vào
Initiate ɪˈnɪʃɪɪt bắt đầu
Inject ɪnˈʤɛkt tiêm
Injure ˈɪnʤə làm bị thương
Innervate ˈɪnɜːveɪt truyền tải tính hiệu thần kinh
Innovate ˈɪnəʊveɪt đổi mới
Inquire ɪnˈkwaɪə hỏi thăm
Insert ˈɪnsət chèn
Insist ɪnˈsɪst khăng khăng
Interrupt ˌɪntəˈrʌpt làm gián đoạn
Introduce ˌɪntrəˈdjuːs giới thiệu
Inundate ˈɪnʌndeɪt làm ngập
Invade ɪnˈveɪd xâm lược
Invent ɪnˈvɛnt phát minh
Invert ˈɪnvɜːt đảo ngược
Invest ɪnˈvɛst đầu tư
Investigate ɪnˈvɛstɪɡeɪt khảo sát
Invite ɪnˈvaɪt mời
Involve ɪnˈvɒlv liên quan
Jump ʤʌmp nhảy
Justify ˈʤʌstɪfaɪ biện minh
Juxtapose ˈʤʌkstəpəʊz đặt cạnh nhau
Keep kiːp giữ
Kennel ˈkɛnl cũi
Kick kɪk đá
Kidnap ˈkɪdnæp bắt cóc
Kill kɪl giết
Kindle ˈkɪndl đốt
Kiss kɪs hôn
Knead niːd nhào nặn
Kneel niːl quỳ xuống
Knit nɪt đan
Knock nɒk cú đánh
Knot nɒt thắt nút
Know nəʊ biết
Label ˈleɪbl nhãn
Labor ˈleɪbə nhân công
Lacerate ˈlæsəreɪt làm tan nát
Lack læk thiếu
Lag læɡ lỗi
Lambaste læmˈbeɪst khiển trách
Lament ləˈmɛnt than thở
Launch lɔːnʧ phóng
Lavish ˈlævɪʃ xa hoa
Lay leɪ đặt nằm
Lead liːd chỉ huy
Leaf liːf lá cây
Leak liːk hở
Lean liːn độ nghiêng
Leap liːp nhảy vọt
Learn lɜːn học hỏi
Leave liːv rời khỏi
Lecture ˈlɛkʧə bài giảng
Legalize ˈliːɡəlaɪz hợp pháp hóa
Legislate ˈlɛʤɪsleɪt lập pháp
Lend lɛnd cho mượn
Lengthen ˈlɛŋθən kéo dài
Lessen ˈlɛsn giảm bớt
Lift lɪft thang máy
Light laɪt ánh sáng
Like laɪk giống
Limit ˈlɪmɪt giới hạn
Line laɪn đường kẻ
Link lɪŋk liên kết
Liquefy ˈlɪkwɪfaɪ hóa lỏng
Liquidate ˈlɪkwɪdeɪt thanh lý
List lɪst danh sách
Listen ˈlɪsn nghe
Litigate ˈlɪtɪɡeɪt kiện tụng
Live lɪv sống
Load ləʊd trọng tải
Loan ləʊn khoản vay
Localize ˈləʊkəlaɪz bản địa hóa
Locate ləʊˈkeɪt định vị
Lock lɒk khóa
Lodge lɒʤ túp lều
Log lɒɡ khúc gỗ
Look lʊk nhìn
Loosen ˈluːsn nới lỏng
Lose luːz thua
Love lʌv yêu
Lower ˈləʊə hạ thấp
Lull lʌl ru ngủ
Lumber ˈlʌmbə gỗ xẻ
Lure lʊə thu hút
Lurk lɜːk ẩn nấp
Lynch lɪnʧ treo cổ
Magnetize ˈmæɡnɪtaɪz từ hóa
Magnify ˈmæɡnɪfaɪ phóng đại
Mail meɪl thư
Maintain meɪnˈteɪn duy trì
Make meɪk làm
Manage ˈmænɪʤ quản lý
Mandate ˈmændeɪt thi hành
Manhandle ˈmænˌhændl khiêng vác
Manufacture ˌmænjəˈfækʧə sản xuất
Map mæp bản đồ
March mɑːʧ bước đều
Mark mɑːk đánh dấu
Market ˈmɑːkɪt chợ
Marry ˈmæri kết hôn
Marshal ˈmɑːʃəl nguyên soái
Massage ˈmæsɑːʒ mát xa
Meditate ˈmɛdɪteɪt trầm tư
Meet miːt gặp
Meld mɛld pha trộn
Melt mɛlt tan chảy
Memorize ˈmɛməraɪz ghi nhớ
Mend mɛnd hàn gắn
Menace ˈmɛnəs mối đe dọa
Merge mɜːʤ hợp nhất
Merit ˈmɛrɪt giá trị
Mesh mɛʃ lưới thép
Mesmerize ˈmɛzməraɪz mê hoặc
Mess mɛs sự lộn xộn
Metabolize məˈtæb.əl.aɪz trao đổi chất
Metalize ˈmɛtəlaɪz kim loại hóa
Meter ˈmiːtə mét
Migrate maɪˈɡreɪt di cư
Militarize ˈmɪlɪtəraɪz quân sự hóa
Milk mɪlk sữa
Mill mɪl cối xay
Millimeter ˈmɪlɪˌmiːtə mi-li-mét
Mimic ˈmɪmɪk bắt chước
Mistake mɪsˈteɪk sai lầm
Misunderstand ˌmɪsʌndəˈstænd hiểu sai
Mitigate ˈmɪtɪɡeɪt giảm nhẹ
Mobilize ˈməʊbɪlaɪz huy động
Model ˈmɒdl người mẫu
Moderate ˈmɒdərɪt vừa phải
Modernize ˈmɒdənaɪz hiện đại hóa
Modify ˈmɒdɪfaɪ biến đổi
Mold məʊld khuôn
Monitor ˈmɒnɪtə màn hình
Monopolize məˈnɒpəlaɪz độc quyền
Moralize ˈmɒrəlaɪz đạo đức hóa
Motivate ˈməʊtɪveɪt động viên
Moulder ˈməʊldə thợ đúc
Mutilate ˈmjuːtɪleɪt cắt xén
Muzzle ˈmʌzl mõm
Nail neɪl móng tay
Name neɪm tên
Nape neɪp gáy cổ
Nap næp ngủ trưa
Network ˈnɛtwɜːk mạng
Neutralize ˈnjuːtrəlaɪz trung hòa
Nick nɪk biệt danh
Night-club ˈnaɪtklʌb câu lạc bộ đêm
Nip nɪp cấu
Nitpick ˈnɪptɪk xoi mói
Nocturnalize nɑkˈtɜːrnəlaɪz sống về đêm
Nominate ˈnɒmɪneɪt đề cử
Normalize ˈnɔːməlaɪz bình thường hóa
Nose nəʊz mũi
Notify ˈnəʊtɪfaɪ thông báo
Notwithstanding ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ mặc dù
Nourish ˈnʌrɪʃ nuôi dưỡng
Nullify ˈnʌlɪfaɪ vô hiệu hóa
Number ˈnʌmbə con số
Numb nʌm
Nurse nɜːs y tá
Officiate əˈfɪʃɪeɪt thi hành chức vụ
Offset ˈɒfsɛt bù lại
Ogle ˈəʊɡl liếc mắt đưa tình
Oil ɔɪl dầu
Omit əˈmɪt bỏ sót
Onset ˈɒnsɛt khởi phát
Open ˈəʊpən mở
Operate ˈɒpəreɪt vận hành
Oppose əˈpəʊz phản đối
Oppress əˈprɛs đàn áp
Opt ɒpt chọn
Optimize ˈɒptɪmaɪz tối ưu hóa
Orbit ˈɔːbɪt quỹ đạo
Order ˈɔːdə đặt hàng
Organize ˈɔːɡənaɪz tổ chức
Orient ˈɔːriənt định hướng
Originate əˈrɪʤɪneɪt nguồn gốc
Outpace aʊtˈpeɪs tiến trước
Outperform ˌaʊtpəˈfɔːm vượt trội
Outplay aʊtˈpleɪ chơi trội
Outrage ˈaʊtreɪʤ phẫn nộ
Outshine aʊtˈʃaɪn tỏa sáng hơn
Outsmart aʊtˈsmɑːt vượt mặt
Outsource ˌaʊtˈsɔːs thuê ngoài
Outstrip aʊtˈstrɪp vượt xa
Overachieve ˌəʊvərəˈʧiːv đạt thành tích vượt mức
Overact ˌəʊvəˈrækt cường điệu
Overanalyze ˌəʊvərˈænəlaɪz phân tích tổng thể
Overawe ˌəʊvəˈrɔː sợ hãi
Overbalance ˌəʊvəˈbæləns mất cân bằng
Overbear ˌəʊvəˈbeə hống hách
Overbid ˌəʊvəˈbɪd trả giá quá cao
Overbook ˌəʊvəˈbʊk đặt trước quá nhiều
Overburden ˌəʊvəˈbɜːdn quá tải
Overfeed ˌəʊvəˈfiːd cho ăn quá nhiều
Overfill ˌəʊvəˈfɪl đầy tràn
Overflow ˈəʊvəfləʊ tràn ra
Overgeneralize ˌəʊvəˈʤɛnərəlaɪz khái quát hóa quá mức
Overgrow ˌəʊvəˈɡrəʊ phát triển quá mức
Overhaul ˈəʊvəhɔːl xem xét lại
Overhear ˌəʊvəˈhɪə nghe lỏm được
Overpromise ˌəʊvəˈprɒmɪs hứa hẹn quá mức
Overprotect ˌəʊvəprəˈtɛkt bảo vệ quá mức
Overrate ˌəʊvəˈreɪt đánh giá quá cao
Overreach ˈəʊvəriːʧ vượt quá giới hạn
Overreact ˌəʊvəriˈækt phản ứng thái quá
Overreport ˌəʊvərɪˈpɔːt báo cáo quá mức
Override ˌəʊvəˈraɪd ghi đè
Overthrow ˈəʊvəθrəʊ lật đổ
Overtop ˌəʊvəˈtɒp cao hơn
Overtrain ˌəʊvəˈtreɪn tập luyện quá sức
Overturn ˈəʊvətɜːn lật ngửa
Overuse ˌəʊvəˈjuːz lạm dụng
Overvalue ˌəʊvəˈvæljuː định giá quá cao
Overwhelm ˌəʊvəˈwɛlm áp đảo
Owe əʊ nợ
Own əʊn sở hữu
Oxidize ˈɒksɪdaɪz oxy hóa
Pace peɪs nhịp độ
Pack pæk đóng gói
Package ˈpækɪʤ bưu kiện
Pad pæd tập giấy
Perfect ˈpɜːfɪkt hoàn hảo
Perform pəˈfɔːm trình diễn
Perish ˈpɛrɪʃ diệt vong
Perjure ˈpɜːʤə khai man
Permit ˈpɜːmɪt cho phép làm gì
Perpetrate ˈpɜːpɪtreɪt gây ra
Perpetuate pəˈpɛʧʊeɪt làm cho lâu dài
Perplex pəˈplɛks lúng túng
Persevere ˌpɜːsɪˈvɪə bền chí
Persist pəˈsɪst kiên trì
Personalize ˈpɜːsᵊnᵊlaɪz cá nhân hóa
Perspire pəsˈpaɪə đổ mồ hôi
Persuade pəˈsweɪd thuyết phục
Perturb pəˈtɜːb nhiễu loạn
Peruse pəˈruːz nghiên cứu
Pervade pɜːˈveɪd tràn ngập
Phone fəʊn điện thoại
Photocopy ˈfəʊtəʊˌkɒpi sao chụp
Photograph ˈfəʊtəɡrɑːf ảnh chụp
Phrase freɪz cụm từ
Pick pɪk nhặt
Picture ˈpɪkʧə hình ảnh
Piece piːs cái
Pierce pɪəs khoan
Piggyback ˈpɪɡɪˌbæk lợi dụng
Pilot ˈpaɪlət phi công
Pin pɪn ghim
Plaster ˈplɑːstə trát vữa thạch cao
Play pleɪ chơi
Plead pliːd biện hộ
Please pliːz vui lòng
Pledge plɛʤ lời hứa
Plod plɒd bước đi khó nhọc
Plot plɒt kịch bản
Plow plaʊ cày
Pluck plʌk nhổ lông
Plug plʌɡ phích cắm
Plunge plʌnʤ lao dốc
Ply plaɪ lớp
Poach pəʊʧ câu trộm
Pock pɒk nốt đậu mùa
Point pɔɪnt điểm
Polarize ˈpəʊləraɪz phân cực
Polish ˈpɒlɪʃ đánh bóng
Poll pəʊl thăm dò ý kiến
Pollute pəˈluːt ô nhiễm
Ponder ˈpɒndə suy ngẫm
Pony ˈpəʊni ngựa con
Possess pəˈzɛs sở hữu
Post pəʊst bưu kiện
Postulate ˈpɒsʧələt đặt ra thành định đề
Pot pɒt nồi
Pounce paʊns vồ lấy
Pound paʊnd đơn vị tiền tệ nước Anh
Pour pɔː đổ
Pout paʊt bĩu môi
Provide prəˈvaɪd cung cấp
Provincialize prəˈvɪnʃəlaɪz tỉnh hóa
Provoke prəˈvəʊk khiêu khích
Prowl praʊl đi lang thang
Prune pruːn cắt tỉa
Pry praɪ hỏi tọc mạch
Psych saɪk tâm lý
Publicize ˈpʌblɪsaɪz công khai
Publish ˈpʌblɪʃ công bố
Pucker ˈpʌkə nếp nhàu
Puff pʌf hơi thở phù
Pull pʊl kéo
Pulverize ˈpʌlvəraɪz nghiền thành bột
Pump pʌmp bơm
Punch pʌnʧ cú đấm
Puncture ˈpʌŋkʧə đâm thủng
Quash kwɒʃ hủy án
Quaver ˈkweɪvə rung rinh
Queer kwɪə lạ lùng
Quell kwɛl dập tắt
Quench kwɛnʧ dập tắt
Quest kwɛst nhiệm vụ
Question ˈkwɛsʧən câu hỏi
Queue kjuː xếp hàng
Quick kwɪk nhanh
Quicken ˈkwɪkən làm nhanh
Quiet ˈkwaɪət im lặng
Quilt kwɪlt may chăn
Quit kwɪt từ bỏ
Quiz kwɪz câu đố
Quote kwəʊt trích dẫn
Ravel ˈrævəl sự rắc rối
Raven ˈreɪvn con quạ
Ravish ˈrævɪʃ cưỡng đoạt
Ray reɪ cá đuối
Reabsorb ˌriːəbˈsɔːb tái hấp thu
Reach riːʧ với tới
React riˈækt phản ứng
Read riːd đọc
Readjust ˌriːəˈʤʌst điều chỉnh lại
Ready ˈrɛdi sẵn sàng
Reaffirm ˌriːəˈfɜːm xác nhận lại
Realize ˈrɪəlaɪz nhận ra
Ream riːm ram giấy
Reanimate ˌriːˈænɪmeɪt hồi sinh
Reap riːp gặt hái
Rear rɪə ở phía sau
Reassemble ˌriːəˈsɛmbᵊl lắp ráp lại
Reason ˈriːzn lý do
Reassure ˌriːəˈʃʊə làm cho yên tâm
Reave riːv cướp giật
Receive rɪˈsiːv nhận được
Recharge riːˈʧɑːʤ nạp điện
Reciprocate rɪˈsɪprəkeɪt đền đáp lại
Recite rɪˈsaɪt kể lại
Reckon ˈrɛkən tính toán
Reclaim rɪˈkleɪm đòi lại
Recline rɪˈklaɪn ngả ra
Recognize ˈrɛkəɡnaɪz nhận ra
Recoil rɪˈkɔɪl giật lùi
Recollect ˌriːkəˈlɛkt nhớ lại
Recommend ˌrɛkəˈmɛnd gợi ý
Reconcile ˈrɛkənsaɪl hòa giải
Recondition ˌriːkənˈdɪʃᵊn phục hồi
Reconfirm ˌriːkənˈfɜːm xác nhận lại
Reconnoiter ˌrɛkəˈnɔɪtə thăm dò
Reconsider ˌriːkənˈsɪdə xem xét lại
Reconstitute riːˈkɒnstɪˌtjuːt hoàn nguyên
Reconstruct ˌriːkənsˈtrʌkt xây dựng lại
Record ˈrɛkɔːd ghi
Recoup rɪˈkuːp thu lại
Recover rɪˈkʌvə hồi phục
Recriminate rɪˈkrɪmɪneɪt buộc tội lại
Rectify ˈrɛktɪfaɪ khắc phục
Recur rɪˈkɜː tái diễn
Recycle ˌriːˈsaɪkl tái chế
Redact rɪˈdækt biên tập
Redden ˈrɛdn bôi đỏ
Regale rɪˈɡeɪl tiếp đãi
Regard rɪˈɡɑːd coi trọng
Regenerate rɪˈʤɛnərɪt tái tạo
Regift ˌriːˈɡɪft cho lại quà đã được nhận
Regress ˈriːɡrɛs thoái lui
Regret rɪˈɡrɛt hối tiếc
Regroup ˌriːˈɡruːp tập hợp lại
Regularize ˈrɛɡjəlᵊraɪz chính quy hóa
Regulate ˈrɛɡjəleɪt điều chỉnh
Rehabilitate ˌriːəˈbɪlɪteɪt phục hồi chức năng
Rehash ˌriːˈhæʃ làm lại
Rehearse rɪˈhɜːs diễn tập
Reify ˈriːɪfaɪ cụ thể hóa
Relevant
´reləvənt/
liên quan
Relic ˈrɛlɪk di tích
Relieve rɪˈliːv làm dịu đi
Relinquish rɪˈlɪŋkwɪʃ từ bỏ
Relish ˈrɛlɪʃ thưởng thức
Reload ˌriːˈləʊd tải lại
Rely rɪˈlaɪ dựa vào
Remain rɪˈmeɪn vẫn còn
Remand rɪˈmɑːnd chuyển trả
Remark ˈrɪˈmɑːk nhận xét
Remarry riːˈmæri tái hôn
Remaster ˌriːˈmɑːstə cải biên
Remedy ˈrɛmɪdi biện pháp khắc phục
Remember rɪˈmɛmbə nhớ
Remind rɪˈmaɪnd nhắc lại
Reminisce ˌrɛmɪˈnɪs hồi tưởng
Remit rɪˈmɪt chuyển tiền
Remodel ˌriːˈmɒdl tu sửa
Remonstrate rɪˈmɒnstreɪt phản đối
Remorse rɪˈmɔːs hối hận
Remote rɪˈməʊt xa
Remove rɪˈmuːv loại bỏ
Rename ˌriːˈneɪm đổi tên
Render ˈrɛndə kết xuất
Renegotiate ˌriːnɪˈɡəʊʃɪeɪt đàm phán lại
Renew rɪˈnjuː thay mới
Renounce rɪˈnaʊns từ bỏ
Renovate ˈrɛnəʊveɪt đổi mới
Rent rɛnt thuê
Reoccur ˌriːəˈkɜː tái diễn
Reorder ˌriːˈɔːdə sắp xếp lại
Repress rɪˈprɛs đàn áp
Reprieve rɪˈpriːv hoãn thi hành án
Reprimand ˈrɛprɪmɑːnd khiển trách
Reprint ˌriːˈprɪnt in lại
Reprisal rɪˈpraɪzəl trả thù
Reproach rɪˈprəʊʧ trách móc
Reproduce ˌriːprəˈdjuːs tái sản xuất
Reprogram ˌriːˈprəʊɡræm lập trình lại
Reprove rɪˈpruːv quở trách
Repudiate rɪˈpjuːdɪeɪt từ chối
Resemble rɪˈzɛmbᵊl giống 
Resent rɪˈzɛnt phẫn nộ
Reserve rɪˈzɜːv dự trữ
Reset ˌriːˈsɛt thiết lập lại
Resettle ˌriːˈsɛtl tái định cư
Reside rɪˈzaɪd cư trú tại
Resign rɪˈzaɪn từ chức
Resilient rɪˈzɪlɪənt đàn hồi
Resin ˈrɛzɪn nhựa cây
Resist rɪˈzɪst kháng cự
Resolution ˌrɛzəˈluːʃᵊn sự quyết tâm
Resolve rɪˈzɒlv giải quyết
Resort rɪˈzɔːt khu nghỉ dưỡng
Respect rɪsˈpɛkt tôn trọng
Respond rɪsˈpɒnd trả lời
Rest rɛst nghỉ ngơi
Restart ˌriːˈstɑːt khởi động lại
Restore rɪsˈtɔː khôi phục
Rev rɛv chu kỳ quay
Revamp ˌriːˈvæmp tân trang
Reveal rɪˈviːl tiết lộ
Revel ˈrɛvl liên hoan
Revenge rɪˈvɛnʤ trả thù
Revere rɪˈvɪə tôn kính
Reverse rɪˈvɜːs đảo ngược
Revert rɪˈvɜːt hoàn nguyên
Review rɪˈvjuː ôn tập
Revile rɪˈvaɪl chửi rủa
Revise rɪˈvaɪz xem lại
Revisit ˌriːˈvɪsɪt ghé thăm lại
Revitalize ˌriːˈvaɪtəlaɪz tái sinh
Revive rɪˈvaɪv hồi sinh
Revoke rɪˈvəʊk thu hồi
Revolt rɪˈvəʊlt cuộc nổi dậy
Revolutionize ˌrɛvəˈluːʃnaɪz cách mạng hóa
Rival ˈraɪvəl đối thủ
River ˈrɪvə dòng sông
Road rəʊd đường
Roam rəʊm đi lang thang
Roar rɔː tiếng gầm 
Roast rəʊst nướng
Rob rɒb cướp
Rock rɒk đá
Rocket ˈrɒkɪt tên lửa
Rod rɒd cây roi
Rodeo rəʊˈdeɪəʊ trò chơi đấu bò
Rogue rəʊɡ giả mạo
Role rəʊl vai trò
Roll rəʊl cuộn
Romance rəʊˈmæns lãng mạn
Roof ruːf mái nhà
Room ruːm phòng
Roost ruːst tổ chim
Root ruːt gốc rễ
Rope rəʊp dây thừng
Roster ˈrəʊstə danh sách
Rotate rəʊˈteɪt quay
Ruin rʊɪn phá hủy
Rule ruːl luật lệ
Rum rʌm rượu rum
Ruminate ˈruːmɪneɪt suy ngẫm
Run rʌn chạy
Runway ˈrʌnweɪ đường băng
Rural ˈrʊərəl nông thôn
1500 từ vựng toeic

Tổng hợp 1500 từ vựng TOEIC thường gặp nhất

>>>> Xem Thêm: Các từ vựng TOEIC chủ đề office thường gặp

2. Cách học 1500 từ vựng TOEIC hiệu quả

Để học 1500 từ vựng nhanh chóng và hiệu quả, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau đây:

  • Sử dụng các ứng dụng học từ vựng: Hiện nay có rất nhiều ứng dụng học từ vựng Tiếng Anh Toeic như Quizlet, Memrise, Anki, v.v. giúp bạn học từ vựng một cách thú vị và hiệu quả. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng này để học từ vựng những lúc rảnh rỗi.
  • Học từ vựng theo nhóm: Học từ vựng theo nhóm chủ đề sẽ giúp bạn liên kết các từ vựng với nhau và tăng khả năng ghi nhớ. Do đó, bạn hãy chọn các từ vựng có chung chủ đề hoặc cùng loại từ để học cùng lúc.
  • Sử dụng từ vựng: Để thực sự ghi nhớ được các từ vựng, bạn cần phải sử dụng chúng trong các tình huống thực tế. Bạn có thể tập nói với bạn bè hoặc nói với chính bản thân mình trước gương để luyện tập sử dụng từ vựng khi giao tiếp.

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Cách Học Từ Vựng TOEIC Siêu Tốc Kiểu Chèn

Trên đây là 1500 từ vựng TOEIC thường xuất hiện trong bài thi mà Jaxtina đã tổng hợp được. Mong rằng sau khi học những từ vựng trên bạn sẽ làm bài thi TOEIC hiệu quả hơn.

>>>> Tiếp Tục Với:

Hãy đánh giá!