Menu

20 quy tắc đánh trọng âm trong Tiếng Anh dễ nhớ nhất

Quy tắc đánh trọng âm là một trong những kiến thức mà người học Tiếng Anh từ đầu hay nâng cao cũng cần nắm được để có thể phát âm chuẩn xác. Vậy có những quy tắc nào trong việc đánh trọng âm trong Tiếng Anh? Hãy theo dõi bài viết sau của Jaxtina để tìm hiểu chi tiết các quy tắc nhé!

1. Trọng âm là gì?

Trọng âm là âm tiết được phát âm to, rõ, nhấn mạnh hơn so với các âm khác còn lại trong từ. Trọng âm còn có thể được sử dụng để phân biệt được các từ với nhau. Trong phiên âm của từ Tiếng Anh, trọng âm được xác định bằng dấu (‘). Dấu này sẽ được đặt trước âm cần nhấn trọng âm trong câu.

quy tắc đánh trọng âm cơ bản

Trọng âm trong Tiếng Anh

Âm tiết là bộ phận để cấu tạo nên một từ trong Tiếng Anh. Đây là một đơn vị phát âm gồm có một nguyên âm và các phụ âm (có thể không có) bao quanh. Số âm tiết trong mỗi từ là khác biệt, có thể là một, hai, ba hoặc nhiều hơn. 

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: 12 cách học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cực hiệu quả tại nhà

2. Các quy tắc đánh trọng âm Tiếng Anh

2.1 Nguyên tắc đánh trọng âm với từ 2 âm tiết

Quy tắc Nội dung Ví dụ
Quy tắc 1 Danh từ và tính từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm thứ nhất

monkey /´mʌηki/

center /ˈsentər/

angry /´æηgri/

nervous /ˈnɜrvəs/

Quy tắc 2 Một số động từ có âm tiết thứ 2 là âm ngắn, trọng âm rơi vào âm thứ nhất

enter /ˈentər/

prefer /pri’fə:/

Quy tắc 3 Các động từ và giới từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 

design /di´zain/

include /ɪnˈkluːd/

among /əˈmʌŋ/

Quy tắc 4 Với các danh từ, tính từ có nguyên âm dài ở âm tiết thứ hai thì trọng âm thường rơi vào chính âm đó.

correct /kəˈrekt/

belief /bɪˈliːf/

perfume /pərˈfjuːm/

Quy tắc 5 Các từ chỉ số lượng thường nhấn trọng âm vào từ cuối nếu kết thúc bằng đuôi – Teen và âm tiết đầu tiên nếu đuôi – Ty.

fourteen /ˌfɔːˈtiːn/

thirteen /θɜːˈtiːn/

thirty /ˈθɜː.ti/

>>>> Khám Phá Ngay: Học Cách Phát Âm nguyên âm phụ âm trong Tiếng Anh

2.2 Quy tắc đánh trọng âm 3 âm tiết trở lên

Quy tắc Nội dung Ví dụ
Quy tắc 1 Danh từ có có âm tiết thứ 2 là /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

exercise /’eksəsaiz/

compromise /’kɑmprə,maɪz/

Quy tắc 2 Danh từ/ tính từ/ động từ có âm tiết thứ nhất là /ə/ hoặc /i/, kết thúc bằng một phụ âm thì trọng âm rơi vào âm thứ 2.

consider /kənˈsɪdər/

familiar /fəˈmɪliər/

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Âm câm trong Tiếng Anh: Các nguyên tắc khi phát âm và bài tập

2.3 Quy tắc nhấn trọng âm đối với từ có tiền tố và hậu tố

Quy tắc Nội dung Ví dụ
Quy tắc 1 Trọng âm trong các từ có hậu tố -ic, -tion, -ish, -ical, -sion, -ance, -eous, -ence, -idle, -ious,  -ian, -iar, -ience, -id,-ity được đặt vào âm tiết ngay trước đó

Childish: /ˈtʃaɪldɪʃ/

Logical: /ˈlɒdʒɪkəl/

Familiar: /fəˈmɪliər/

Efficiency: /ɪˈfɪʃənsi/

Quy tắc 2 Trọng âm trong các từ có hậu tố -ee, -ique, -eer, -esque, -ain, -ese sẽ rơi vào chính âm tiết đó.

Campaign: /kæmˈpeɪn/

Refugee: /ˌrɛfjʊˈʤi/

Domain: /doʊˈmeɪn/

Quy tắc 3 Trọng âm chính của từ gốc trong các từ có hậu tố -ship, -ness, -ment, -er/or, -ing, -en, -hood, -ful, -ous, -able, -less không thay đổi

Development /dɪˈvɛləpmənt/

Friendship /ˈfrɛndʃɪp/

Happiness /ˈhæpinɪs/

Worker /ˈwɜrkər/

Quy tắc 4 Trọng âm trong các từ có hậu tố -ate,  -al, -gy, -cy, -phy, -graphy,  -ity rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Animal /ˈænɪməl/

Celebrate /ˈsɛlɪbreɪt/

Geography /dʒiˈɒgrəfi/

Democracy /dɪˈmɒkrəsi/

Quy tắc 5 Trọng âm chính trong các từ kết thúc bằng các đuôi -what, -how, -where,… nhấn vào âm tiết thứ nhất.

Somehow (/ˈsʌm.haʊ/)

Whatever (/wɒtˈɛv.ər/)

Nowhere (/ˈnəʊ.weər/)

However (/haʊˈɛv.ər/)

Quy tắc 6 Các tiền tố thường sẽ không nhận trọng âm.

Unhappy /ʌnˈhæpi/

Preheat /ˌpriːˈhiːt/

Disappear /ˌdɪsəˈpɪr/

Nonstop /nɒnˈstɒp/

Misunderstand /ˌmɪsʌndərˈstænd/

Quy tắc 7 Trọng âm Tiếng Anh thường không rơi vào các âm yếu như là /ə/ hoặc /i/.

Banana /bəˈnænə/

Chocolate /ˈtʃɒklət/

Elephant /ˈɛlɪfənt/

Computer /kəmˈpjuːtər/

Guitar /ɡɪˈtɑr/

2.4 Nguyên tắc đánh trọng âm với từ ghép

Quy tắc Nội dung Ví dụ
Quy tắc 1 Đối với danh từ ghép, trọng âm thường được nhấn vào âm tiết đầu tiên. 

Sunshine /ˈsʌnʃaɪn/

Breakfast /ˈbrɛkfəst/

Airport /ˈɛrˌpɔrt/

Bedroom /ˈbɛdˌrum/

Blackboard /ˈblækˌbɔrd/

Quy tắc 2 Đối với tính từ ghép, trọng âm thường được nhấn vào âm tiết đầu tiên.

Water-proof: /ˈwɔːtərˌpruːf/

Sun-kissed: /ˈsʌnˌkɪst/

Eco-friendly: /ˈiːkoʊˌfrɛndli/

Noise-canceling: /ˈnɔɪzˌkænsəlɪŋ/

Quy tắc 3 Trọng âm của động từ ghép thường rơi vào âm tiết thứ 2.

Outweigh: /ˌaʊtˈweɪ/

Misbehave: /ˌmɪsbɪˈheɪv/

Overwhelm: /ˌoʊvərˈhwɛlm/

Outsource: /ˌaʊtˈsɔrs/

Overcook: /ˌoʊvərˈkʊk/

Underestimate: /ˌʌndərˈɛstɪˌmeɪt/

Quy tắc đánh trọng âm

Các quy tắc đánh trọng âm trong Tiếng Anh

>>>> Tham Khảo Thêm: Quy tắc nhấn trọng âm của danh từ ghép khi nói tiếng Anh

3. Vai trò của việc đánh trọng âm trong Tiếng Anh

Trọng âm là một phần quan trọng không thể thiếu trong Tiếng Anh. Việc biết được quy tắc đánh trọng âm trong từ sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích, cụ thể như:

  • Phân biệt được các từ mà cách viết, cách phát âm tương tự nhưng ý nghĩa khác nhau.
  • Nói đúng trọng âm sẽ giúp người nghe biết được bạn đang nói gì dù tốc độ nói nhanh, tránh gây những nhầm lẫn không đáng có.
  • Giúp bạn nói tự nhiên hơn và phát âm chuẩn hơn.

>>>> Có Thể Bạn Cần: Top 7 app xác định trọng âm Tiếng Anh miễn phí, chuẩn nhất

Trong bài viết trên, Jaxtina đã tổng hợp đến bạn các quy tắc đánh trọng âm được sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn biết được các nguyên tắc “vàng” để phát âm chuẩn xác hơn. 

>>>> Bài Viết Hữu Ích:

Hãy đánh giá!