Menu

Luyện đọc về chủ đề Job Interviews (Phỏng vấn công việc)

Việc đầu tiên và quan trọng nhất khi bạn muốn bắt đầu một công việc yêu thích đó là vượt qua vòng phỏng vấn với những nhà tuyển dụng tại công ty mà bạn ứng tuyển. Hãy cùng Jaxtina tìm hiểu những kiến thức quan trọng giúp cho buổi phỏng vấn được diễn ra hiệu quả và thành công thông qua bài đọc Tiếng Anh về chủ đề Job Interviews (Phỏng vấn công việc) trong bài học Tiếng Anh dưới đây nhé!

Dưới đây là bài đọc về chủ đề Job Interviews (Phỏng vấn công việc)

Job Interviews

Preparation is the key to a successful job interview. Here’s how to be ready for some common question types.

Job interviews can be a nerve-racking experience, especially when you don’t feel prepared for them. And with the variety of interview questions that can be asked these days, it’s hard to know what type of questions you should prepare for.

Here are three types of interview questions that you should practice answering before that important job interview.

1. Common interview questions

Tell us about yourself.

What are your strengths and weaknesses?

Why do you want to leave your current job?

These questions are for the interviewer to get to know you and to see if you’re the best person for the job. Don’t simply list things like your hobbies, your strengths or your work experience. Instead, give examples and use them to show your personality and the characteristics you have that make you perfect for the job. Your interviewer may want to ask questions about certain areas of your CV, so use this opportunity to link your experience to the job you’re applying for.

Avoid: Giving a detailed life history or telling long stories that are irrelevant to the job or to the company.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chất lượng giảng dạy tại Jaxtina English Center thì hãy điền ngay thông tin liên hệ vào form sau để được trung tâm tư vấn nhé!

>>>> Xem Thêm: Bài luyện đọc Tiếng Anh

2. Competency questions

Tell me about a time you had to work as a team.

Tell me about a time you had to use your creativity to solve a problem.

Tell me about a time when you experienced conflict with a colleague and how you handled that situation.

Here, the candidate is asked questions about situations they have faced in the past that can demonstrate a particular skill they have. These could include skills like critical thinking, influencing, problem solving or flexibility. Interviewers often want to hear about challenges you’ve had, not just about times when everything went smoothly, so be ready with examples such as how you resolved conflict in your team or dealt with someone who was not working well. This will demonstrate that you can handle difficult situations.

When preparing for the job interview, read the job description carefully for the required skills and abilities and try to recall situations where you had to use these skills. Then use the STAR technique when talking about these examples:

 • Situation – Give details about the context of your example and what you were trying to do.
 • Task – Describe your responsibilities and the challenges you faced.
 • Action – Describe what steps you took to deal with the situation.
 • Result – Talk about the end result and how you contributed to this outcome.

Avoid: Going in unprepared and having to think up examples, or saying you’ve never faced any challenges at work.

>>>> Đừng Bỏ Qua: Các bài đọc về relationship

3. Hypothetical questions

What would you do if you had a different opinion from your boss about how to do something?

How would you deal with a large volume of work with several staff members off work?

What would you do if you had to introduce a new policy that you knew was going to be unpopular in your team?

Hypothetical interview questions are similar to competency questions except that instead of asking you to talk about an experience you’ve had in the past, they present you with an imaginary situation that you might face in your new job.

This might seem difficult to prepare for, but remember that your answers are meant to demonstrate the skills needed for the job. When preparing for the interview, consider the qualities that the interviewer might be looking for, qualities like conflict management, time management or people skills. Then think about how you can demonstrate those qualities in a range of situations. Start with situations that you’ve experienced and move on to other possible situations that you might encounter in the role you’re applying for.

Avoid: Going off-topic, changing the subject and not answering the original question.

Whatever type of questions they ask, interviewers want to find the right person and are keen to give you the opportunity to demonstrate what you can do. With some preparation, you can show them that you’re the perfect fit for the job.

>>>> Đọc Thêm: bài đọc chủ đề CELEBRATION

Cùng Jaxtina học một vài từ mới của bài đọc trên nhé!

STT Từ vựng Phát âm Nghĩa  tiếng Việt

Ví dụ

1 nerve-racking
(adj)
/ˈnɜːvˌræk.ɪŋ/ căng thẳng

Whenever taking an exam, I always feel nerve-racking.

Bất cứ khi nào làm bài kiểm tra, tôi luôn cảm thấy căng thẳng.

2 irrelevant to
(adj)
/ɪˈrel.ə.vənt tə / không liên quan với

He gives an answer that is irrelevant to the original question.

Anh ta đưa ra câu trả lời mà không liên quan tới câu hỏi ban đầu.

3 competency
(n)
/ˈkɒm.pɪ.tən.si/ năng lực

Managerial competency is an important skill with any job.

Năng lực quản lý là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ công việc nào.

4 critical thinking
(n.p)
/ˌkrɪt.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ/ tư duy
phản biện

Critical thinking is really essential to solve problems.

Tư duy phản biện thực sự rất cần thiết để giải quyết các vấn đề.

5 hypothetical
(adj)
/ˌhaɪ.pəˈθet.ɪ.kəl/ giả định

This is a highly hypothetical situation.

Đây là một tình huống giả định cao.

6 a large volume
of work
(n.p)
/ə  lɑːdʒ ˈvɒl.juːm
əv wɜːk /
một lượng lớn
công việc

Anna has had a large volume of work since she switched to her new job.

Anna có một lượng lớn công việc kể từ khi cô ấy chuyển sang công việc mới.

 

Bây giờ chúng ta cùng làm các bài tập để hiểu rõ hơn về nội dung, từ vựng và các cấu trúc của bài đọc trên nhé!

Practice 1.  Read the article and choose True (T) or False (F) for each statement. (Đọc bài báo trên và chọn Đúng (T) hay Sai (F) cho mỗi câu.)

 1. “Answer” is one of aspects of STAR technique when youorganize your story to answer Competency questions.
 2. “Can you give me a specific example of your leadership skills?” is a question of the type of Competency question.
 3. You should avoid mentioning personal things like your hobbies.
 4. When preparing interview questions, it’s helpful to consider qualities that the interviewer is searching for.
 5. A hypothetical question is a type of question that is easy to prepare before an interview.

Xem đáp án

 1. F
  STAR technique includes: Situation, Task, Action, Result. (Phương pháp STAR bao gồm: Tình huống, Nhiệm vụ, Hành động, Kết quả.)
 2. T
  “Give a specific example” – apply STAR technique to answer. (Đưa ra một ví dụ cụ thể – áp dụng phương pháp STAR để trả lời.)
 3. T
  “Don’t simply list things like your hobbies.” (Đừng chỉ liệt kê những thứ như sở thích.)
 4. T
  “When preparing for the interview, consider the qualities that the interviewer might be looking for.”  (Khi chuẩn bị phỏng vấn, hãy xem xét những phẩm chất mà người tuyển dụng có thể đang tìm kiếm.)
 5. F
  “Hypothetical interview questions might seem difficult to prepare for.” (Chuẩn bị cho những câu hỏi phỏng vấn về đưa ra những giả định dường như rất khó.)

 

Practice 2. Answer the questions basing on the article. (Trả lời các câu hỏi dựa trên bài báo trên.)

 1. Should we spend time preparing for a job interview?
 2. What should you do if the interview asks you about an item on your CV?
 3. What should you avoid when answering hypothetical questions?

Xem đáp án

 1. Yes, we should.
  “Preparation is the key to a successful job interview.”
  (Chuẩn bị là một chìa khóa để có một buổi phỏng vấn xin việc thành công.)
 2. You should use this opportunity to link your experience to the job you’re applying for.
  (Bạn nên sử dụng cơ hội này để liên kết kinh nghiệm của bạn với công việc bạn đang ứng tuyển.)
 3. You should avoid going off-topic, changing the subject and not answering the original question.
  (Bạn nên tránh lạc đề, chuyển chủ đề khác và không trả lời câu hỏi ban đầu.)

 

Dịch nghĩa

 • Phỏng vấn xin việcSự chuẩn bị là chìa khóa cho một buổi phỏng vấn xin việc thành công. Dưới đây là một số loại câu hỏi phổ biến giúp bạn sẵn sàng khi đi phỏng vấn.Phỏng vấn xin việc có thể là một trải nghiệm căng thẳng, đặc biệt là khi bạn chưa chuẩn bị gì cho chúng cả. Và với vô số câu hỏi phỏng vấn có thể được hỏi, thật khó để biết bạn nên chuẩn bị cho loại câu hỏi gì.Dưới đây là ba dạng câu hỏi phỏng vấn mà bạn nên luyện tập trả lời trước các buổi phỏng vấn xin việc quan trọng.1. Câu hỏi phỏng vấn thường gặp– Nói cho chúng tôi biết về bạn.– Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?
  – Tại sao bạn muốn rời bỏ công việc hiện tại?Những câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng tìm hiểu bạn và xem liệu bạn có phải là người phù hợp nhất cho công việc hay không. Đừng chỉ liệt kê những thứ như sở thích, điểm mạnh hay kinh nghiệm làm việc của bạn. Thay vào đó, hãy đưa ra các ví dụ và sử dụng chúng để thể hiện tính cách và những đặc điểm bạn có để chứng tỏ rằng bạn hoàn toàn phù hợp với công việc . Người phỏng vấn có thể muốn đặt câu hỏi về các lĩnh vực nhất định trong hồ sơ ứng tuyển của bạn, vì vậy hãy sử dụng cơ hội này để liên kết kinh nghiệm của bạn với công việc bạn đang ứng tuyển.Tránh:  Tránh đưa ra thông tin chi tiết về cuộc sống bản thân hoặc kể những câu chuyện dài dòng không liên quan đến công việc hoặc công ty.2. Câu hỏi năng lực– Hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bạn phải làm việc theo nhóm.– Hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bạn sử dụng khả năng sáng tạo của mình để giải quyết một vấn đề.
  – Hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bạn trải qua mâu thuẫn với một đồng nghiệp và cách bạn xử lý tình huống đó.Với câu hỏi này, ứng viên được hỏi những câu hỏi về các tình huống mà họ đã gặp phải trong quá khứ có thể chứng tỏ một kỹ năng cụ thể mà họ có. Những kỹ năng này có thể là tư duy phản biện, tạo ảnh hưởng, giải quyết vấn đề hoặc tính linh hoạt. Người phỏng vấn thường muốn nghe về những thách thức mà bạn đã gặp phải, không chỉ vào thời điểm mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ, vì vậy hãy sẵn sàng với các ví dụ như cách bạn giải quyết xung đột trong nhóm hoặc cách xử lý khi gặp một người làm việc không tốt. Điều này sẽ chứng tỏ rằng bạn có thể xử lý các tình huống khó khăn.Khi chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc, hãy đọc kỹ mô tả công việc để biết các kỹ năng và khả năng nhà tuyển dụng yêu cầu và cố gắng nhớ lại các tình huống mà bạn phải sử dụng những kỹ năng này. Sau đó, hãy sử dụng kỹ thuật STAR khi nói về các ví dụ đó:• Tình huống – Mô tả chi tiết về hoàn cảnh của ví dụ và bạn đã cố gắng làm gì trong hoàn cảnh ấy.• Nhiệm vụ – Mô tả trách nhiệm của bạn và những thách thức bạn phải đối mặt.• Hành động – Mô tả các bước bạn đã thực hiện để giải quyết tình huống mà bạn gặp phải.

  • Kết quả – Nói về kết quả cuối cùng và cách bạn góp phần tạo ra kết quả này.

  Tránh: Tránh không chuẩn bị ví dụ gì cho bản thân trước khi phỏng vấn mà phải nghĩ ra chúng ngay tại thời điểm phỏng vấn, hoặc tránh nói rằng bạn chưa bao giờ đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong công việc.

  3. Câu hỏi giả thuyết

  Bạn sẽ làm gì nếu như bạn có ý kiến khác với sếp về cách thực hiện một việc gì đó?

  Bạn sẽ giải quyết như thế nào với một khối lượng công việc lớn khi một số nhân viên nghỉ việc?

  Bạn sẽ làm gì nếu bạn phải đưa ra một chính sách mới mà bạn biết rằng các thành viên trong nhóm không thích chính sách ấy?

  Các câu hỏi phỏng vấn giả thuyết tương tự như các câu hỏi năng lực ngoại trừ việc thay vì yêu cầu bạn nói về kinh nghiệm bạn đã có trong quá khứ, họ sẽ đưa ra một tình huống tưởng tượng mà bạn có thể gặp khi làm công việc mới.

  Những câu hỏi này có vẻ khó chuẩn bị, nhưng hãy nhớ rằng câu trả lời của bạn cần diễn tả các kỹ năng cần thiết cho công việc. Khi chuẩn bị phỏng vấn, hãy xem xét những phẩm chất mà người tuyển dụng có thể đang tìm kiếm, những phẩm chất như giải quyết mâu thuẫn, quản lý thời gian hoặc kỹ năng làm việc với mọi người. Sau đó, hãy nghĩ về cách bạn có thể chứng tỏ những phẩm chất đó trong một loạt các tình huống. Bắt đầu với những tình huống bạn đã trải qua và chuyển sang những tình huống có thể xảy ra mà bạn có thể gặp phải trong công việc mà bạn đang ứng tuyển.

  Tránh: Tránh lạc đề, chuyển chủ đề khác và không trả lời câu hỏi ban đầu.

  Dù nhà tuyển dụng có hỏi loại câu hỏi gì đi chăng nữa, họ đều muốn tìm đúng người và muốn cho bạn cơ hội để chứng minh những gì bạn có thể làm. Với một vài sự chuẩn bị, bạn có thể chứng tỏ cho họ thấy rằng bạn là người hoàn toàn phù hợp với công việc.

 

Trên đây Jaxtina đã cùng các bạn luyện đọc về chủ đề Job Interviews (Phỏng vấn xin việc). Hi vọng bài viết có thể giúp bạn chuẩn bị một vài kinh nghiệm hữu ích giúp cho cuộc phỏng xin việc được hiệu quả và thành công hơn. Nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về tiếng Anh, các bạn có thể xem chi tiết hơn tại website của chúng mình hoặc gọi qua hotline tại các cơ sở của Jaxtina để được tư vấn ngay lập tức nhé!

Jaxtina chúc bạn học tốt!

Nguồn bài đọc tham khảo: https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english/business-magazine/job-interviews

>>>> Bài Viết Hữu Ích:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận