Menu

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về relationship [Kèm bài mẫu]

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về Relationship là một chủ đề thường xuất hiện trong các bài kiểm tra kỹ năng Viết. Do đó, trong bài học Tiếng Anh sau đây, Jaxtina English Center đã tổng hợp từ vựng thuộc chủ đề này cũng như các bài viết mẫu để bạn tham khảo và luyện tập.

1. Một số từ vựng thuộc chủ đề Relationship

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng việt

Ví dụ

romantic
(adj)
 /rəʊˈmæn.tɪk/ lãng mạn

They have a romantic Valentine’s Day.

Họ có một ngày lễ tình nhân lãng mạn.

online dating
(n.p)
/ˌɒn.laɪn ˈdeɪ.tɪŋ/ hẹn hò trực tuyến

Online dating is a good way to meet people.

Hẹn hò trực tuyến là một cách tốt để gặp gỡ mọi người.

perfect partner
(n.p)
/ˈpɜː.fekt pɑːt.nər/ bạn đời hoàn hảo

Finding a perfect partner is very difficult. 

Tìm được một người bạn đời hoàn hảo là rất khó.

long-term relationship (n.p) lɒŋtɜːm rɪˈleɪʃənʃɪp/ mối quan hệ
lâu dài

The under-35s were more likely to know someone who had been on a date or had a long-term relationship with someone they met through online dating.

Những người dưới 35 tuổi có nhiều khả năng biết một số người đã từng hẹn hò hoặc có mối quan hệ lâu dài với người mà họ gặp thông qua hẹn hò trực tuyến.

be on a date
(adj.p)
/biː ɒn ə deɪt/ hẹn hò
dating site
(n.p)
deɪtɪŋ saɪt/ trang web hẹn hò

One in five of those who have used dating sites to find their perfect partner have gone on to marry someone they met over the web.

1/5 trong số những người đã sử dụng các trang web hẹn hò để tìm một người bạn đời hoàn hảo đã kết hôn với người mà họ gặp qua web.

marry
(v)
mæri/ kết hôn, cưới
find true love
(v.p)
/faɪnd truː lʌv/  tìm thấy tình yêu đích thực

Men were more likely to find true love on the internet than women.

Nam giới có nhiều khả năng tìm thấy tình yêu đích thực trên Internet hơn nữ giới.

flirt with
(v.p)
/flɜːt wɪð/ tán tỉnh ai

He started flirting with her after she graduated from the university.

Anh ta đã bắt đầu tán tỉnh cô ấy sau khi cô ta tốt nghiệp đại học.

blind date
(n.p)
/ˌblaɪnd ˈdeɪt/ buổi xem mặt

Lisa arranged for me to go on a blind date with her brother.

Lisa đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mặt với anh trai cô ấy.

first love
(n.p)
/ˈfɜːst ˈlʌv / mối tình đầu

John was my first love.

John là mối tình đầu của tôi.

love triangle
(n.p)
/ˈlʌv ˌtraɪŋ.ɡəl/ tình yêu tay ba

The love triangle will be the central theme of most movies.

Mối tình tay ba sẽ là chủ đề trung tâm của hầu hết các bộ phim.

have a crush on
(v.p)
/hæv krʌʃ ɒn/ phải lòng ai đó

John has had a crush on Lisa for 3 years.

John đã phải lòng Lisa 3 năm rồi.

fall in love with
(v.p)
/fɔːl ɪn lʌv wɪð/ bắt đầu thích ai đó, phải lòng

She is falling in love with an English boy.

Cô ấy đang phải lòng một chàng trai người Anh.

Xem Thêm: Kinh nghiệm luyện 4 kỹ năng Tiếng Anh

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về Relationship

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về Relationship

Hiện trung tâm Jaxtina English Center đang có nhiều chương trình ưu đãi học phí khi đăng ký combo 2 khóa học trở lên cũng nhiều khuyến mãi khác. Điền ngay thông tin vào form bên dưới để đăng ký nhận thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi nhé!

2. Đoạn văn mẫu bằng Tiếng Anh về Relationship

2.1 Bài viết số 1

Relationships are an essential part of our lives. Whether it’s the bond we share with family, friends, or romantic partners, they all play a significant role in shaping who we are. Relationships offer support, companionship, and a sense of belonging. They provide us with opportunities for growth, as we learn to communicate, compromise, and understand one another’s perspectives.

Healthy relationships are built on trust, respect, and effective communication. They require effort and nurturing to thrive. In a family, the connections we have with our parents, siblings, and extended relatives can be a source of comfort and guidance throughout our lives.

Friendships bring joy, laughter, and a sense of camaraderie. True friends are there for us through thick and thin, offering their unwavering support and encouragement. They share in our triumphs and help us navigate the challenges that life throws our way.

Romantic relationships are often filled with love, passion, and a deep emotional connection. They are a journey of discovery as we get to know our partner on a profound level, embracing their strengths and accepting their flaws. These relationships can be a source of immense happiness and fulfillment when both partners work together to build a strong and lasting connection.

In summary, relationships are the threads that weave the fabric of our lives, adding richness and depth to our experiences. They are a testament to our shared humanity and the importance of connecting with others as we journey through life.

Xem bản dịch

Các mối quan hệ là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù đó là mối quan hệ mà chúng ta chia sẻ với gia đình, bạn bè hay đối tác lãng mạn, tất cả đều đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nên con người chúng ta. Các mối quan hệ mang lại sự hỗ trợ, đồng hành và cảm giác thân thuộc. Chúng mang lại cho chúng ta cơ hội phát triển khi chúng ta học cách giao tiếp, thỏa hiệp và hiểu quan điểm của nhau.

Các mối quan hệ lành mạnh được xây dựng trên sự tin tưởng, tôn trọng và giao tiếp hiệu quả. Họ đòi hỏi nỗ lực và sự nuôi dưỡng để phát triển. Trong một gia đình, những mối liên hệ mà chúng ta có với cha mẹ, anh chị em và họ hàng xa có thể là nguồn an ủi và hướng dẫn trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Tình bạn mang lại niềm vui, tiếng cười và cảm giác thân thiết. Những người bạn thực sự luôn ở bên cạnh chúng ta dù khó khăn hay khó khăn, đưa ra sự hỗ trợ và động viên không ngừng nghỉ. Họ chia sẻ những chiến thắng của chúng ta và giúp chúng ta vượt qua những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta.

Những mối quan hệ lãng mạn thường tràn ngập tình yêu, đam mê và sự kết nối tình cảm sâu sắc. Đó là một hành trình khám phá khi chúng ta hiểu rõ hơn về đối tác của mình, nắm bắt những điểm mạnh và chấp nhận những khuyết điểm của họ. Những mối quan hệ này có thể là nguồn hạnh phúc và thỏa mãn to lớn khi cả hai bên cùng nhau xây dựng một mối liên kết bền chặt và lâu dài.

Tóm lại, các mối quan hệ là những sợi dây dệt nên cuộc sống của chúng ta, làm tăng thêm sự phong phú và chiều sâu cho những trải nghiệm của chúng ta. Chúng là minh chứng cho tính nhân văn chung của chúng ta và tầm quan trọng của việc kết nối với những người khác khi chúng ta đi qua cuộc đời.

Khám Phá Thêm: Cách cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh

2.2 Bài viết số 2

Relationships come in various forms and serve different purposes. We form professional relationships in the workplace, connecting with colleagues, mentors, and supervisors to achieve common goals and grow in our careers. These relationships provide opportunities for learning and collaboration, fostering a sense of belonging in our professional communities.

Community relationships are another vital aspect of our lives. We build connections with our neighbors, local organizations, and community members. These connections help create a sense of belonging and support, making our neighborhoods vibrant and resilient.

In the digital age, technology has reshaped how we build and maintain relationships. Online platforms and social media have allowed us to connect with people from around the world, expanding our horizons and exposing us to diverse perspectives.

It’s important to note that while relationships can bring joy and fulfillment, they can also present challenges. Misunderstandings, conflicts, and disagreements are a natural part of any relationship. However, it’s how we navigate these difficulties, communicate openly, and show empathy that can ultimately strengthen our bonds.

In conclusion, relationships are the threads that connect us to the world around us, enriching our lives with love, support, and a sense of belonging. They are dynamic and ever-evolving, requiring effort and care to flourish. Cultivating healthy relationships is a lifelong journey that contributes significantly to our personal growth and well-being.

Xem bản dịch

Các mối quan hệ có nhiều hình thức khác nhau và phục vụ các mục đích khác nhau. Chúng tôi hình thành các mối quan hệ chuyên nghiệp tại nơi làm việc, kết nối với đồng nghiệp, người cố vấn và người giám sát để đạt được mục tiêu chung và phát triển trong sự nghiệp. Những mối quan hệ này mang đến cơ hội học tập và hợp tác, nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc trong cộng đồng nghề nghiệp của chúng tôi.

Các mối quan hệ cộng đồng là một khía cạnh quan trọng khác trong cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ với hàng xóm, tổ chức địa phương và thành viên cộng đồng. Những kết nối này giúp tạo ra cảm giác thân thuộc và hỗ trợ, làm cho các khu dân cư của chúng ta trở nên sôi động và kiên cường.

Trong thời đại kỹ thuật số, công nghệ đã định hình lại cách chúng ta xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Các nền tảng trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội đã cho phép chúng tôi kết nối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, mở rộng tầm nhìn và đưa chúng tôi đến với những quan điểm đa dạng.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các mối quan hệ có thể mang lại niềm vui và sự thỏa mãn nhưng chúng cũng có thể đặt ra những thách thức. Những hiểu lầm, xung đột và bất đồng là một phần tự nhiên của bất kỳ mối quan hệ nào. Tuy nhiên, chính cách chúng ta vượt qua những khó khăn này, giao tiếp cởi mở và thể hiện sự đồng cảm mới có thể củng cố mối quan hệ của chúng ta.

Tóm lại, các mối quan hệ là sợi dây kết nối chúng ta với thế giới xung quanh, làm phong phú cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu, sự hỗ trợ và cảm giác thân thuộc. Họ năng động và không ngừng phát triển, đòi hỏi nỗ lực và sự quan tâm để phát triển. Nuôi dưỡng các mối quan hệ lành mạnh là một hành trình suốt đời góp phần đáng kể vào sự phát triển và hạnh phúc cá nhân của chúng ta.

Xem Thêm: Bài viết về mẫu người lý tưởng bằng tiếng Anh

2.3 Bài viết số 3

Cultural and societal factors play a significant role in shaping our understanding of relationships. Different cultures have their own norms, customs, and expectations regarding family, friendships, and romantic partnerships. These cultural influences can impact the dynamics and values within a relationship, making it important to respect and understand the diversity of relationship structures worldwide.

In romantic relationships, trust and emotional intimacy are often regarded as cornerstones. Trust is built over time through consistent honesty, reliability, and transparency. Emotional intimacy involves sharing one’s thoughts, feelings, and vulnerabilities with a partner, deepening the connection and fostering a sense of closeness.

Parent-child relationships are among the earliest and most influential connections we form. They can have a profound impact on our emotional development, self-esteem, and overall well-being. Parents provide love, guidance, and support, helping their children navigate the complexities of life.

Maintaining a healthy work-life balance is crucial for the overall quality of our relationships. Balancing the demands of a career with personal relationships can be challenging, but it’s essential for our mental and emotional health. Taking time to nurture our relationships outside of work helps us stay connected with our loved ones.

Finally, it’s important to recognize that not all relationships are healthy or positive. In some cases, individuals may find themselves in toxic or abusive relationships, which can have detrimental effects on their well-being. Seeking support, setting boundaries, and prioritizing personal safety are crucial steps when dealing with such situations.

In summary, relationships are multifaceted and complex, with each type of connection offering unique benefits and challenges. They play a central role in our lives, influencing our happiness, personal growth, and overall sense of fulfillment. Nurturing and valuing our relationships is a fundamental aspect of living a meaningful and connected life.

Xem bản dịch

Trong các mối quan hệ lãng mạn, sự tin tưởng và tình cảm thân mật thường được coi là nền tảng. Niềm tin được xây dựng theo thời gian thông qua sự trung thực, đáng tin cậy và minh bạch nhất quán. Sự thân mật về mặt tình cảm bao gồm việc chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và những điểm dễ bị tổn thương của một người với đối tác, làm sâu sắc thêm mối liên hệ và nuôi dưỡng cảm giác gần gũi.

Mối quan hệ cha mẹ và con cái là một trong những kết nối sớm nhất và có ảnh hưởng nhất mà chúng ta hình thành. Chúng có thể có tác động sâu sắc đến sự phát triển cảm xúc, lòng tự trọng và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cha mẹ cung cấp tình yêu thương, hướng dẫn và hỗ trợ, giúp con cái vượt qua những phức tạp của cuộc sống.

Duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống là rất quan trọng đối với chất lượng tổng thể của các mối quan hệ của chúng ta. Cân bằng giữa nhu cầu nghề nghiệp với các mối quan hệ cá nhân có thể là một thách thức nhưng nó cần thiết cho sức khỏe tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Dành thời gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ ngoài công việc giúp chúng ta duy trì kết nối với những người thân yêu.

Cuối cùng, điều quan trọng là phải nhận ra rằng không phải tất cả các mối quan hệ đều lành mạnh hoặc tích cực. Trong một số trường hợp, các cá nhân có thể thấy mình có những mối quan hệ độc hại hoặc bị lạm dụng, điều này có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến hạnh phúc của họ. Tìm kiếm sự hỗ trợ, thiết lập ranh giới và ưu tiên an toàn cá nhân là những bước quan trọng khi giải quyết những tình huống như vậy.

Tóm lại, các mối quan hệ rất nhiều mặt và phức tạp, mỗi loại kết nối mang lại những lợi ích và thách thức riêng. Chúng đóng vai trò trung tâm trong cuộc sống của chúng ta, ảnh hưởng đến hạnh phúc, sự phát triển cá nhân và cảm giác thỏa mãn tổng thể của chúng ta. Nuôi dưỡng và trân trọng các mối quan hệ của chúng ta là một khía cạnh cơ bản của việc sống một cuộc sống có ý nghĩa và gắn kết.

Trên đây là một số từ vựng cũng như bài mẫu để bạn tham khảo khi viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về relationship. Jaxtina  English Center ong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình luyện viết về chủ đề này.

Đọc Thêm:

Hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Đại học Victoria. Cô sở hữu bằng MTESOL, chứng chỉ IELTS (9.0 Listening) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Đồng thời cô cũng được biết đến là tác giả cuốn sách song ngữ "Solar System".

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận