Menu

Các Bài Đọc Về Chủ Đề “Love And Dating” (Tình Yêu Và Hẹn Hò)

Chắc hẳn khi nghe thấy bài đọc về relationship thì các bạn sẽ cảm thấy rất thú vị đúng không nào? Và đặc biệt hơn, đây là chủ đề học Tiếng Anh cơ bản vô cùng gần gũi, thân quen trong cuộc sống hàng ngày và cũng thường xuyên xuất hiện trong các bài đọc tiếng Anh. Hãy cùng Jaxtina khám phá nhiều hơn thông qua bài học ngày hôm nay nhé! 

Một số từ vựng quen thuộc của chủ đề

Từ vựng Phát âm Nghĩa tiếng việt

Ví dụ

romantic
(adj)
 /rəʊˈmæn.tɪk/ lãng mạn

They have a romantic Valentine’s Day.

Họ có một ngày lễ tình nhân lãng mạn.

online dating
(n.p)
/ˌɒn.laɪn ˈdeɪ.tɪŋ/ hẹn hò trực tuyến

Online dating is a good way to meet people.

Hẹn hò trực tuyến là một cách tốt để gặp gỡ mọi người.

perfect partner
(n.p)
/ˈpɜː.fekt pɑːt.nər/ bạn đời hoàn hảo

Finding a perfect partner is very difficult. 

Tìm được một người bạn đời hoàn hảo là rất khó.

long-term relationship (n.p) lɒŋtɜːm rɪˈleɪʃənʃɪp/ mối quan hệ
lâu dài

The under-35s were more likely to know someone who had been on a date or had a long-term relationship with someone they met through online dating.

Những người dưới 35 tuổi có nhiều khả năng biết một số người đã từng hẹn hò hoặc có mối quan hệ lâu dài với người mà họ gặp thông qua hẹn hò trực tuyến.

be on a date
(adj.p)
/biː ɒn ə deɪt/ hẹn hò
dating site
(n.p)
deɪtɪŋ saɪt/ trang web hẹn hò

One in five of those who have used dating sites to find their perfect partner have gone on to marry someone they met over the web.

1/5 trong số những người đã sử dụng các trang web hẹn hò để tìm một người bạn đời hoàn hảo đã kết hôn với người mà họ gặp qua web.

marry
(v)
mæri/ kết hôn, cưới
find true love
(v.p)
/faɪnd truː lʌv/  tìm thấy tình yêu đích thực

Men were more likely to find true love on the internet than women.

Nam giới có nhiều khả năng tìm thấy tình yêu đích thực trên Internet hơn nữ giới.

flirt with
(v.p)
/flɜːt wɪð/ tán tỉnh ai

He started flirting with her after she graduated from the university.

Anh ta đã bắt đầu tán tỉnh cô ấy sau khi cô ta tốt nghiệp đại học.

blind date
(n.p)
/ˌblaɪnd ˈdeɪt/ buổi xem mặt

Lisa arranged for me to go on a blind date with her brother.

Lisa đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mặt với anh trai cô ấy.

first love
(n.p)
/ˈfɜːst ˈlʌv / mối tình đầu

John was my first love.

John là mối tình đầu của tôi.

love triangle
(n.p)
/ˈlʌv ˌtraɪŋ.ɡəl/ tình yêu tay ba

The love triangle will be the central theme of most movies.

Mối tình tay ba sẽ là chủ đề trung tâm của hầu hết các bộ phim.

have a crush on
(v.p)
/hæv krʌʃ ɒn/ phải lòng ai đó

John has had a crush on Lisa for 3 years.

John đã phải lòng Lisa 3 năm rồi.

fall in love with
(v.p)
/fɔːl ɪn lʌv wɪð/ bắt đầu thích ai đó, phải lòng

She is falling in love with an English boy.

Cô ấy đang phải lòng một chàng trai người Anh.

>>>> Không Nên Bỏ Qua: 9 cách học Tiếng Anh hiệu quả và nhanh chóng nhất

Bài tập

Dưới đây là một số bài luyện đọc Tiếng Anh về chủ đề “Love & Dating (Tình yêu & Hẹn hò), các bạn luyện tập thêm nhé!

Practice 1. Read the text and choose True or False for each statement. (Đọc văn bản và chọn Đúng hay Sai cho mỗi câu.)

It has long been seen as a less romantic way of meeting Mr. Right. But finding love over the internet is a good way of meeting a marriage partner, research has shown. It found that one in five of those who have used dating sites to find their perfect partner have gone on to marry someone they met over the web.

The study, by consumer group Which? also revealed that more than half of the 1,504 people questioned had been on a date with someone they met in cyberspace.  Sixty-two per cent agreed that it was easier to meet someone on a dating site than in other ways, such as in a pub or club, or through friends.  At the same time, the under-35s were more likely to know someone who had been on a date or had a long-term relationship with someone they met through online dating.

Jess Ross, the editor of which.co.uk, said: ‘Online dating is revolutionizing the way people meet each other. Switching the computer on could be the first step to success.’

According to industry surveys, more than 22 million people visited dating websites in 2007, and more than two million Britons are signed up to singles sites.

Of the 147 couples who took part in the study, 61 per cent said their relationships had high levels of these three components. The researchers also found that men were more likely to find true love on the internet than women.

 

Đây là một số từ vựng chúng mình cần lưu ý nhé!

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Mr. Right – slang /ˈmɪs.tər raɪt / một người đàn ông hoàn hảo
revolutionize (v) /ˌrev.əˈluː.ʃən.aɪz/ cách mạng hóa
Briton (n) /ˈbrɪt.ən/ người Anh

 

1. Research has shown that online dating is not a good way of meeting people. True False
2. Most people who took part in the survey said it is easier to meet people online than elsewhere. True False
3. Jess Ross thinks online dating is changing the way people meet each other. True False
4. Less than 20 million people visited dating websites in 2007. True False
5. Women are more likely to find their ideal partner online than men. True False

 

Xem đáp án Practice 1

 1. False
  “finding love over the internet is a good way of meeting a marriage partner, research has showed.” (nghiên cứu đã chỉ ra rằng tìm kiếm tình yêu qua Internet là một cách tốt để gặp gỡ bạn đời.)
 2. True
  “Sixty-two per cent agreed that it was easier to meet someone on a dating site than in other ways, such as in a pub or club, or through friends.” (62% đã đồng ý rằng việc gặp một ai đó trên trang web hẹn hò sẽ dễ dàng hơn so với những cách khác, chẳng hạn như trong quán rượu, câu lạc bộ, hoặc thông qua bạn bè.)
 3. True
  “Jess Ross said: ‘Online dating is revolutionizing the way people meet each other.” (Jess Ross đã nói rằng: ‘Hẹn hò trực tuyến đang cách mạng hóa cách mọi người gặp nhau.)
 4. False
  “more than 22 million people visited dating websites in 2007.” (hơn 22 triệu người đã truy cập các trang web hẹn hò vào năm 2007.)
 5. False
  “men were more likely to find true love on the internet than women.” (nam giới có nhiều khả năng tìm thấy tình yêu đích thực trên internet hơn nữ giới.)
  Dịch nghĩa:
  Gặp được một người chồng hoàn hảo từ lâu được xem như một điều viển vông. Nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng tìm kiếm tình yêu qua Internet là một cách tốt để gặp gỡ bạn đời và 1/5 trong số những người đã sử dụng các trang web hẹn hò để tìm một người bạn đời hoàn hảo đã kết hôn với người mà họ gặp qua web.
  Nghiên cứu của nhóm người tiêu dùng Which? cũng tiết lộ rằng hơn một nửa trong số 1.504 người được hỏi đã từng hẹn hò với người mà họ gặp trên mạng. 62% đồng ý rằng việc gặp ai đó trên trang web hẹn hò sẽ dễ dàng hơn so với những cách khác, chẳng hạn như trong quán rượu, câu lạc bộ, hoặc thông qua bạn bè. Đồng thời, những người dưới 35 tuổi có nhiều khả năng biết một số người đã từng hẹn hò hoặc có mối quan hệ lâu dài với người mà họ gặp thông qua hẹn hò trực tuyến.
  Jess Ross, biên tập viên của which.co.uk, cho biết: ‘Hẹn hò trực tuyến đang cách mạng hóa cách mọi người gặp nhau. Bật máy tính có thể là bước đầu tiên dẫn đến thành công.’
  Theo các cuộc khảo sát trong ngành, hơn 22 triệu người đã truy cập các trang web hẹn hò vào năm 2007 và hơn hai triệu người Anh đã đăng ký vào các trang web dành cho người độc thân.
  Trong số 147 cặp đôi tham gia nghiên cứu, 61% cho biết mối quan hệ của họ được tạo thành từ 3 yếu tố này. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng nam giới có nhiều khả năng tìm thấy tình yêu đích thực trên Internet hơn nữ giới.

 

 Practice 2. Read the below paragraphs and answer the questions. (Đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi.)

A new report says most Americans think online dating is a good way to meet people. Almost 60 percent of Internet users said there is nothing wrong with trying to find a partner on the Internet. This has changed from ten years ago when the figure was 44 per cent. The report is from the Pew Research Center. It says around one in ten Americans has used online dating services. It also said 11 per cent of people who started a long-term relationship in the past decade met their partner online. However, some people think the Internet does not help with marriage. Around 32 percent of people agreed that “online dating keeps people from settling down because they always have options for people to date”.

Sociologist Dr. Kevin Lewis of the University of California told the USA Today newspaper that women must be careful with online dates. He said: “For women, there are lots of guys who are just creepy or unattractive or undesirable.” He also said men can have problems finding a date: “They can’t get a woman to respond because [women get] so many messages.” Dr. Lewis also said that 38 percent of online daters have read an online profile of someone they knew. The Pew Report warned people to be careful about those who tell lies about themselves online. About 54 per cent of online daters said they had a date with someone who was a lot different from their profile.

 1. What do most Americans think about online dating?
 2. How many Americans have used online dating services?
 3. What do people think online dating stops people from doing?
 4. What is Kevin Lewis’s job?

Xem đáp án Practice 2

 1. It is a good way to meet people.
 2. One in ten Americans has used online dating services.
 3. Online dating stops people from settling down.
 4. He is a sociologist.
  Dịch nghĩa:
  Báo cáo mới cho biết hầu hết người Mỹ nghĩ rằng hẹn hò trực tuyến là một cách tốt để gặp gỡ mọi người. Gần 60% người dùng Internet cho biết không có gì sai khi cố gắng tìm người yêu trên Internet. Điều này đã thay đổi so với mười năm trước khi con số này là 44%. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết khoảng 1/10 người Mỹ đã sử dụng các dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Nó cũng cho biết 11% những người bắt đầu mối quan hệ lâu dài trong thập kỷ qua đã gặp bạn đời của họ qua Internet. Tuy nhiên, một số người cho rằng Internet không giúp ích gì cho hôn nhân. Khoảng 32% người đồng ý rằng “hẹn hò trực tuyến ngăn mọi người khỏi việc ổn định vì họ luôn có các lựa chọn để hẹn hò”.
  Tiến sĩ xã hội học Kevin Lewis của Đại học California nói với tờ USA Today rằng phụ nữ phải cẩn thận với những cuộc hẹn hò trên mạng. Anh ấy nói: “Đối với phụ nữ, có rất nhiều anh chàng đáng sợ, không hấp dẫn hoặc không đúng mong muốn.” Anh ấy cũng cho biết đàn ông có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một người hẹn hò: “Họ không thể yêu cầu phụ nữ trả lời vì [phụ nữ nhận được] quá nhiều tin nhắn.” Tiến sĩ Lewis cũng nói rằng 38% người hẹn hò online đã gặp một người mà họ biết. Báo cáo Pew cảnh báo mọi người nên cẩn thận với những người nói dối về bản thân trên mạng. Khoảng 54% người hẹn hò online cho biết họ đã hẹn hò với một người mà khác xa thông tin mà người đo cung cấp.

>>>> Đọc Thêm: Các bài viết tiếng anh về chủ đề giải trí

Trên đây là một số từ vựng hay và một số bài đọc về chủ đề Love & Dating (Tình yêu và Hẹn hò). Jaxtina hi vọng các bạn sẽ dành thời gian để đọc, học và áp dụng các từ vựng vào các cuộc trò chuyện của mình để chúng trở nên thú vị hơn nhé! 

Nếu bạn muốn học thêm nhiều chủ đề thú vị nữa, thì đừng quên liên hệ ngay với Jaxtina, hiện nay Jaxtina đang cung cấp khóa học 4SKILLS – khóa học giúp học viên phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể giao tiếp thành thạo cũng như sử dụng tiếng Anh như một công cụ cho việc học tập và nghiên cứu, nếu bạn quan tâm thì hãy xem chi tiết hơn tại website của chúng mình hoặc gọi qua hotline tại các cơ sở của Jaxtina https://jaxtina.com/lien-he/ để được tư vấn ngay và luôn. 

Jaxtina chúc các bạn học tốt!

 

Nguồn tài liệu:

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1144129/Online-dating-CAN-help-perfect-partner-research-shows.html

http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/21/online-dating-moresociallyacceptablesurvey.html

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/21/dating-online-mobile-pew/2995323/

>>>> Khám Phá Thêm:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng