Menu

Chủ đề History and Traditions IELTS Speaking

Khi nói về chủ đề History and Traditions IELTS Speaking, thí sinh thường phải đề cập đến ý nghĩa lịch sử của một tòa nhà, một sự kiện đối với một quốc gia, các thời đại khác nhau hoặc thiết kế của công trình lịch sử. Nói cách khác, thí sinh cần sử dụng các từ vựng liên quan đến chủ đề này và đảm bảo có thêm một số cấu trúc khi mô tả. Dưới đây là phần tổng hợp các câu hỏi, câu trả lời mẫu và các cấu trúc hay về History and Traditions. Hãy tự tin và luyện thi IELTS chăm chỉ để đạt được điểm số mục tiêu của bạn nhé!

Mỗi phần của bài thi IELTS Speaking chứa các nhóm từ vựng khác nhau. Jaxtina sẽ liệt kê dưới đây các cụm từ phù hợp trong mỗi phần của IELTS Speaking.

1. Part 1: Chủ đề quen thuộc

Từ vựng cơ bản nhất khi học tiếng Anh thường xuất hiện trong Part 1 của bài thi Speaking. Cấu trúc phù hợp để sử dụng sẽ là các cụm từ quen thuộc liên quan đến cuộc sống hàng ngày, ngày tháng, thời gian, địa điểm, hoạt động. Mặc dù vậy, chủ đề History and Traditions IELTS Speaking lại không quá phổ biến, nên có thí sinh có thể làm quen với những từ dễ nhất liên quan đến chủ này khi luyện đề IELTS để không bị mất điểm.

Từ/ Cụm từ Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
museum (n) /mjuːˈziː.əm/ bảo tàng
have been to … /hæv biːn tə/ đã từng đến…
It’s extremely important to … /ɪts ɪkˈstriːm.li ɪmˈpɔː.tənt tə/ … là vô cùng quan trọng
historical event (n.p) /hɪˈstɒr.ɪ.kəl ɪˈvent/ sự kiện lịch sử

Bạn hãy tham khảo các từ vựng bên trên và trả lời 2 câu hỏi Part 1 Speaking này nhé!

1. Have you ever been to a museum to learn history? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Xem đáp án
  • 1. Have you ever been to a museum to learn history? (Bạn đã bao giờ đến viện bảo tàng để tìm hiểu lịch sử chưa?)
    Yes, I have been to several museums to learn about the history of those places such as Images of Hanoi and Bangkok museum. In my country, I’ve also visited various museums, including the Maharaja Ranjit Singh War Memorial Museum.
  • (Vâng, tôi đã từng đến một số bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử của những nơi đó như Bảo tàng Hình ảnh Hà Nội và Bangkok. Ở đất nước của tôi, tôi cũng đã đến thăm nhiều bảo tàng khác nhau, bao gồm cả Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh Maharaja Ranjit Singh.)

2. Do you think history is important? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Xem đáp án
  • 2. Do you think history is important? (Bạn có nghĩ rằng lịch sử là quan trọng?)
    Yes, I believe it’s extremely important to know about history and historical events because our roots, culture, legacy, and tradition are all revealed through history. It tells us about our illustrious past, our existence, our forefathers, and our origins.
  • (Đúng vậy, tôi tin rằng việc biết về lịch sử và các sự kiện lịch sử là vô cùng quan trọng vì nguồn gốc, văn hóa, di sản và truyền thống của chúng ta đều được bộc lộ qua lịch sử. Nó cho chúng ta biết về quá khứ lẫy lừng, sự tồn tại của chúng ta, tổ tiên của chúng ta và nguồn gốc của chúng ta.)
History and Traditions IELTS Speaking

Chủ đề History and Traditions IELTS Speaking

Hiện trung tâm Jaxtina English Center đang có nhiều chương trình ưu đãi học phí khi đăng ký combo 2 khóa học IELTS cho người mới bắt đầu trở lên cũng nhiều khuyến mãi khác. Điền ngay thông tin vào form bên dưới để đăng ký nhận thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi nhé!

>>>> Tham Khảo Thêm: Các chủ đề Speaking IELTS thường gặp và câu hỏi mẫu đi kèm

2. Part 2: Bài độc thoại

Trong Part 2 của bài thi IELTS Speaking, bạn sẽ được đưa một đề bài miêu tả và có tối đa 2 phút để trình bày bài miêu tả của mình. Với chủ đề History and Traditions, bạn có thể phải miêu tả một địa danh lịch sử tại địa phương, mô tả cách bố trí nhà cửa theo truyền thống hoặc bạn sẽ phải miêu tả về các phần trong một viện bảo tàng,… Có rất nhiều loại câu hỏi trong phần này liên quan đến miêu tả. Bạn có thể tham khảo những từ và cấu trúc hữu ích sau:

Từ/ Cụm từ Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
a big fan of (n.p) /ə bɪɡ əv/ một fan bự của …
ruin (n) /ˈruː.ɪn/ tàn tích
creepy (adj) /ˈkriː.pi/ rùng rợn
stand the test of time (v.p) /stænd ðə test əv taɪm/ đứng vững trước thử thách của thời gian
pay a visit (v.p) / peɪ ə ˈvɪz.ɪt/ đến thăm

 Bạn hãy tham khảo các từ vựng về chủ đề History and Traditions trong IELTS Speaking bên trên để luyện tập trả lời câu hỏi Part 2 Speaking này nhé!

Describe a historical building you know.

You should say:

 Where it is 

 How it looks like

 What it is used for

And how you felt about this building

Xem đáp án

Well to be honest with you, I’m not a big fan of historical buildings, especially the ruins of World War I & II as I find them creepy. So I’m not sure I can talk about those kinds of structures. Instead, I want to tell you about one spectacular church building with historical significance that has stood the test of time. And that is the Sagrada Familia or The Church of the Holy Family in Barcelona, Spain.
To give you a little context on this structure, it was designed by Antoni Gaudi in 1883. This structure is an excellent example of Modernist design. Gaudi worked on it until his death in 1926, and the church remains unfinished to this day. The building is still ongoing today, and according to one report, the church will be finished in 2026, which would be Gaudi’s 100th death anniversary.
Anyhow, when I paid a visit there once, the amazing architectural design made me drop my jaw in awe. The design is reminiscent of Art Nouveau, which is known for its intricate linear lines and flowing curves. The eighteen different spires depicting the Twelve Apostles, the Virgin Mary, the four Evangelists, and the spire devoted to Jesus Christ astounded me about this structure.

(Thành thật mà nói với bạn, tôi không phải là một fan bự của các tòa nhà lịch sử, đặc biệt là những tàn tích của Thế chiến I & II vì tôi thấy chúng rùng rợn. Vì vậy, tôi không chắc mình có thể nói về những loại cấu trúc đó, thay vào đó, tôi muốn kể cho bạn nghe một công trình nhà thờ ngoạn mục với ý nghĩa lịch sử đã đứng vững trước thử thách của thời gian. Và đó là Sagrada Familia hay Nhà thờ Thánh Gia ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha.
Để cung cấp cho bạn một chút bối cảnh về cấu trúc này, nó được thiết kế bởi Antoni Gaudi vào năm 1883. Cấu trúc này là một ví dụ tuyệt vời của thiết kế theo trường phái Hiện đại. Gaudi đã làm việc trên nó cho đến khi ông qua đời vào năm 1926, và nhà thờ vẫn chưa hoàn thành cho đến ngày nay. Việc xây dựng vẫn đang được xây dựng cho đến ngày nay, và theo một báo cáo, nhà thờ sẽ được hoàn thành vào năm 2026, sẽ là ngày giỗ thứ 100 của Gaudi.
Nhưng dù sao, khi tôi đến thăm nơi đó một lần, thiết kế kiến ​​trúc tuyệt vời đã khiến tôi phải há hốc mồm kinh ngạc. Thiết kế gợi nhớ đến Art Nouveau, vốn được biết đến với những đường thẳng phức tạp và những đường cong uốn lượn. Mười tám ngọn tháp khác nhau mô tả Mười hai vị Tông đồ, Đức Trinh Nữ Maria, bốn Nhà truyền giáo, và ngọn tháp dành cho Chúa Giêsu Kitô đã làm tôi kinh ngạc về cấu trúc này.)

>>>> Đọc Thêm: IELTS Speaking chủ đề Environment: Tổng hợp các cấu trúc hay

3. Part 3: Cuộc thảo luận

Trong Part 3 của bài thi IELTS Speaking, giám khảo sẽ đặt câu hỏi và thảo luận với bạn về chủ đề liên quan đến câu hỏi Part 2. Cuộc trò chuyện này nói chung sẽ được đặt trong bối cảnh lớn hơn hoặc trừu tượng hơn, chẳng hạn nguyên nhân của một vấn đề. Việc làm quen với các từ vựng và cấu trúc liên quan đến History and Traditions IELTS Speaking dưới đây có thể hữu ích cho bạn ở chủ đề này:

Từ/ Cụm từ Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
make someone intrigued (v.p) /meɪkɪnˈtriːɡd/ khiến ai đó tò mò
insight (n) /ˈɪn.saɪt/ cái nhìn sâu sắc
drop one’s jaw with awe (idiom) /drɒpdʒɔː wɪð ɔː/ há hốc mồm kinh ngạc
landmarked building (n.p) /ˌlænd.mɑːkt ˈbɪl.dɪŋ/ tòa nhà cột mốc
tourist spot (n.p) /ˈtʊə.rɪst spɒt/ điểm du lịch

Bạn hãy tham khảo các từ vựng về chủ đề History and Traditions IELTS Speaking bên trên để luyện tập trả lời câu hỏi Part 3 Speaking này nhé!

Why do you think people like to visit historical buildings?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Xem đáp án

Why do you think people like to visit historical buildings? (Bạn nghĩ tại sao mọi người thích đến thăm các tòa nhà lịch sử?)
There are two reasons for this, in my opinion. For starters, it’s out of curiosity. With the existence of social media these days, it is more than common for people to post photos of different kinds of places including historical ones that make other people intrigued. They want to see what others are seeing to fulfill their curiosity.
The second reason is that it is necessary for educational purposes. Some people are keen to gain new skills that they did not receive in school. Visiting historical buildings gives them an insight into culture, history, lifestyle, and tradition.

(Theo tôi, có hai lý do cho điều này. Đầu tiên, đó là vì tò mò. Với sự tồn tại của phương tiện truyền thông xã hội ngày nay, việc mọi người đăng ảnh về các loại địa điểm khác nhau, bao gồm cả những địa điểm lịch sử khiến người khác tò mò, đã trở nên phổ biến hơn. Họ muốn xem những gì người khác đang nhìn thấy để thỏa mãn sự tò mò của họ.
Lý do thứ hai là nó cần thiết cho mục đích giáo dục. Một số người muốn đạt được những kỹ năng mới mà họ không nhận được ở trường. Tham quan các tòa nhà lịch sử giúp họ có cái nhìn sâu sắc về văn hóa, lịch sử, lối sống và truyền thống.)

Jaxtina hy vọng bạn sẽ thấy kiến thức về chủ đề History and Traditions IELTS Speaking học được từ bài này bổ ích và ngày càng chăm chỉ luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình! Đừng quên đến với Jaxtina, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những khóa học IELTS chất lượng và hiệu quả nhất. Hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline hoặc tới trực tiếp cơ sở gần nhất để được tư vấn nhé. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

>>>> Đừng Bỏ Qua: 

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận