Menu

Tổng hợp bài viết chủ đề Finance bằng Tiếng Anh hay nhất

Bạn đang muốn tìm đọc các bài viết chủ đề Finance để tham khảo và luyện Writing về chủ đề này? Vậy hãy xem ngay bài viết dưới đây nhé. Trung tâm học Tiếng Anh Jaxtina đã giúp bạn tổng hợp các bài viết về topic Finance hay nhất cũng tổng hợp một vài từ vựng quan trọng thuộc chủ đề này. 

1. Bài viết về Finance topic số 1

Today’s schools should teach their students how to survive financially in the world today. To what extent do you agree or disagree with this statement?

In schools, students learn to analyze literature, calculate using trigonometry and understand how photosynthesis works, but often students are inexperienced and helpless after graduation when encountering the real world. It is therefore argued that schools should teach their students how to survive financially in the world.

This topic is difficult though. Many educators believe that a school is supposed to teach students in subjects that they will most probably not encounter again post-graduation, so that teachers can develop open-minded and well-informed individuals. At the same time, it can be argued that schools should impart skills that would be applicable in everyday life. Mathematics, for example, is supposed to not only communicate actual mathematics skills but also teach logic to students. However, schools are supposed to prepare the youths for their lives following high school. Currently, this goal is not fully met, as students are unable to handle their finances sensibly and therefore can often face significant problems. Schools that teach students how to survive financially could change this.

This significant shift in the ideology of education is unlikely to take place soon, as the education system has been in place for too long to be easily changed. Also, a change of this scale would be costly, as teachers would have to be trained and a syllabus for this potential subject would have to be created. However, in some countries, for example, Germany, a community subject is available in which politics and finances are discussed. This leaves students from Germany in a better situation to deal with finances in their lives.

In conclusion, training school students in financial matters would be very useful. Adding new content to the syllabus would require a significant amount of money, but the entire community would benefit from students being better prepared for adult life.

(Trích nguồn tham khảo bài viết: https://www.ielts-blog.com/ielts-writing-samples/ielts-essays-band-9/ielts-band-9-essay-topic-schools-should-teach-their-students-how-to-survive-financially-in-the-world-today-agree-disagree/)

Xem đáp án

Các trường học nên dạy học sinh của mình cách tồn tại về mặt tài chính trong thế giới ngày nay. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này?

Ở trường, học sinh học cách phân tích bài văn, tính toán bằng lượng giác và hiểu cách hoạt động của quang hợp, nhưng học sinh thường không có kinh nghiệm và bất lực sau khi tốt nghiệp trong thế giới thực. Do đó, có ý kiến cho rằng các trường học trên thế giới nên dạy học sinh của mình cách tồn tại về mặt tài chính.

Mặc dù chủ đề này rất khó. Nhưng nhiều nhà giáo dục tin rằng trường học phải dạy học sinh những môn học mà các em có thể sẽ không gặp lại nhiều sau khi tốt nghiệp, để giáo viên có thể phát triển những cá nhân sẵn sàng tiếp thu cái mới và am hiểu về vấn đề này. Đồng thời, có thể lập luận rằng trường học nên truyền đạt những kỹ năng có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, toán học được cho là không chỉ truyền đạt các kỹ năng tính toán thực tế, mà còn dạy logic cho học sinh. Tuy nhiên, các trường học phải chuẩn bị cho các bạn trẻ vào đời sau khi học trung học. Hiện tại, mục tiêu này không được đáp ứng đầy đủ, vì thường sinh viên không thể quản lí tài chính của mình một cách hợp lý và do đó thường có thể gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Các trường dạy học sinh cách tồn tại về mặt tài chính có thể thay đổi điều này.

Sự thay đổi đáng kể về tư tưởng giáo dục này khó có thể diễn ra sớm, vì hệ thống giáo dục đã tồn tại quá lâu nên rất dễ bị thay đổi. Ngoài ra, việc thay đổi này sẽ rất tốn kém, vì giáo viên sẽ phải được đào tạo và phải tạo ra một giáo trình cho môn học tiềm năng này. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, ví dụ như Đức, một chủ đề phổ biến có sẵn được thảo luận là chính trị và tài chính. Điều này khiến các sinh viên đến từ Đức ở trong một hoàn cảnh tốt hơn để giải quyết vấn đề tài chính trong cuộc sống của họ.

Tóm lại, việc đào tạo sinh viên của trường về các vấn đề tài chính sẽ rất hữu ích. Thêm nội dung mới vào giáo trình sẽ đòi hỏi một khoản tiền đáng kể, nhưng toàn bộ cộng đồng sẽ được hưởng lợi từ việc học sinh được chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống trưởng thành.

Cùng học các cụm từ hay trong bài viết trên nhé!

STT Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng Việt
1survive (v)/səˈvaɪv/tồn tại
2encounter (v)/ɪnˈkaʊn.tər/gặp khó
3open-minded (adj) /ˌəʊ.pənˈmaɪn.dɪd/cởi mở
4well-informed (adj) /ˌwel ɪnˈfɔːmd/thông thạo
5handle (v)/ˈhæn.dəl/cầm

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chất lượng giảng dạy tại Jaxtina English Center thì hãy điền ngay thông tin liên hệ vào form sau để được trung tâm tư vấn nhé!

Đừng Bỏ Qua: Luyện 4 kỹ năng Tiếng Anh

2. Bài viết chủ đề Finance số 2

World Bank Approves $12 Billion to Finance Coronavirus Vaccines

The World Bank has approved $12 billion in financing to help poor countries buy and give out coronavirus vaccines, tests, and treatments. The aim is to support the vaccination of up to 1 billion people in the developing world.

The $12 billion in financing is part of a larger World Bank Group effort. It plans to spend up to $160 billion to help developing countries fight the COVID-19 pandemic (the bank said in a statement on Tuesday).

The World Bank said its COVID-19 emergency programs are already reaching 111 countries.

People in developing countries need safe and effective COVID-19 vaccines, it said.

The World Bank is “fast-tracking” its delivery systems so that poorer nations “have fair and equal access to vaccines,” said the bank’s president, David Malpass. He added that fair and equal access was important to defeat the pandemic and to “help countries experiencing catastrophic economic and fiscal impacts.”

The International Finance Corporation is the agency of the World Bank that provides loans to private businesses. It is giving money to vaccine manufacturers through a $4 billion Global Health Platform, the bank said. Researchers are working on creating more than 170 possible COVID-19 vaccines.

The disease has killed more than 1 million people and sickened more than 38 million. It has also weakened many economies and left many people out of work.

The world’s richest countries have already bought up most of the world’s possible COVID-19 vaccine supply through 2021. This has made health experts concerned that poorer countries will not be able to get the vaccine.

The World Bank said it will use expertise and experience from its involvement in many large immunization programs worldwide and other public health efforts. The financing also is meant to help countries get medical tests and treatments and to support the direction of logistics for vaccinations in the developing world.

(Trích nguồn tin: https://learningenglish.voanews.com/a/world-bank-approves-12-billion-to-finance-coronavirus-vaccines-care/5621354.html)

Xem đáp án

Ngân hàng Thế giới phê duyệt 12 tỷ đô la để tài trợ cho vắc xin Coronavirus

Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tài trợ 12 tỷ đô la để giúp các nước nghèo mua và cung cấp vắc xin, xét nghiệm và điều trị virus corona. Mục đích là hỗ trợ tiêm chủng cho 1 tỷ người ở các nước đang phát triển.

Khoản tài trợ 12 tỷ đô la là một phần nỗ lực lớn của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng có kế hoạch chi tới 160 tỷ USD để giúp các nước đang phát triển chống lại đại dịch COVID-19 (ngân hàng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba).

Ngân hàng Thế giới cho biết các chương trình khẩn cấp COVID-19 của họ đã đến được 111 quốc gia.

Người dân ở các nước đang phát triển cần vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả.

David Malpass, chủ tịch ngân hàng, cho biết: “Ngân hàng Thế giới đang “theo dõi nhanh” các hệ thống phân phối của mình để các quốc gia nghèo hơn “được tiếp cận công bằng và bình đẳng với vắc xin””. Ông bổ sung thêm rằng việc tiếp cận công bằng và bình đẳng là rất quan trọng để đánh bại đại dịch và để “giúp các quốc gia đang trải qua các tác động kinh tế và tài chính thảm khốc.”

Tổ chức Tài chính Quốc tế là cơ quan của Ngân hàng Thế giới cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp tư nhân. Ngân hàng cho biết họ đang cấp tiền cho các nhà sản xuất vắc xin thông qua nền tảng Y tế Toàn cầu trị giá 4 tỷ đô la. Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu để tạo ra hơn 170 loại vắc xin COVID-19 khả thi.

Căn bệnh này đã giết chết hơn 1 triệu người và hơn 38 triệu người bị bệnh. Nó cũng đã làm suy yếu nhiều nền kinh tế và khiến nhiều người mất việc làm.

Các nước giàu nhất thế giới đã mua hầu hết nguồn cung cấp vắc xin COVID-19 có thể có trên thế giới đến năm 2021. Điều này khiến các chuyên gia y tế lo ngại rằng các nước nghèo hơn sẽ không thể tiêm vắc xin này.

Ngân hàng Thế giới cho biết họ sẽ sử dụng chuyên môn và kinh nghiệm từ việc tham gia vào nhiều chương trình tiêm chủng lớn trên toàn thế giới và các chương trình y tế công cộng khác. Khoản tài trợ này cũng nhằm giúp các quốc gia có được các xét nghiệm và điều trị y tế và hỗ trợ định hướng hậu cần cho việc tiêm chủng ở các nước đang phát triển.

Cùng học các cụm từ hay trong bài viết trên nhé!

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa tiếng Việt
1pandemic (n)/pænˈdem.ɪk/đại dịch
2delivery (n)/dɪˈlɪv.ər.i/sự phân phối
3access (n)/ˈæk.ses/sự tiếp cận
4catastrophic (n)/kəˈtæs.trə.fic/thảm họa, tai họa lớn
5fiscal (adj)/ˈfɪs.kəl/tài chính
6immunization (n)/ɪˈmjuːnɪˈzeɪ.ʃən/sự tạo miễn dịch, sự tiêm chủng
7logistics (n)/ləˈdʒɪs.tɪks/hậu cần
bài viết chủ đề finance

Bài viết chủ đề finance

Tìm Hiểu Thêm: Cách cải thiện kỹ năng viết Tiếng Anh

3. Bài viết về chủ đề Finance số 3

What Happens When Women Run the Economy?

Women now have many of the jobs controlling the world’s largest economy. And they are trying to fix it.

Treasury Secretary Janet Yellen, Commerce Secretary Gina Raimondo, and U.S. Trade Representative Katherine Tai hold top positions in President Joe Biden’s administration. Many of his economic advisers also are women.

This change may already be affecting economic policy. A new $2.3 trillion spending plan was introduced by Biden last week. It includes $400 billion to finance the “care economy,” which supports home- and community-based jobs taking care of children and older people.

Biden’s spending plan also includes hundreds of billions of dollars more to fix racial inequalities, as well as inequalities between rural Americans and those living in cities.

“In the end, it might be that this bill makes 80 years of history: it begins to fix the structural problems,” Yellen wrote on Twitter. She added: “This is just the start for us.”

Some experts say women leaders can bring a new way of examining economic policy.

“When you’re different from the rest of the group, you often see things differently,” said Rebecca Henderson. She is a professor at Harvard Business School and published a book called Reimagining Capitalism in a World on Fire.

“We’re in a moment of enormous crisis. We need new ways of thinking,” Henderson added.

Over the past 50 years, many women have been presidents or prime ministers of their countries. Few women, however, have been in positions to make powerful decisions about the economy.

Outside the United States, Christine Lagarde runs the European Central Bank with its 2.4 trillion euro balance sheet. Kristalina Georgieva is at the International Monetary Fund (IMF), while Ngozi Okonjo-Iweala leads the World Trade Organization. Ten years ago, all those jobs were held by men.

The limited measures available suggest that women have a better record of managing crises.

“When women are involved, the evidence is very clear: communities are better, economies are better, the world is better,” Georgieva said in January. She was speaking about research done by the IMF and other economic organizations.

Women make up less than 2 percent of chief executive officers at financial companies and agencies and less than 20 percent of executive board members. However, IMF research shows that having women in charge often helps keep financial organizations out of the crisis.

It is also important to note that the worldwide recession from the coronavirus pandemic has affected women much harder than men.

Women make up 39 percent of workers worldwide, but they accounted for 54 percent of overall job losses, a recent study by McKinsey showed. Bringing these women back to work could increase gross domestic product (GDP) in many nations by up to 27 percent.

(Trích nguồn: https://learningenglish.voanews.com/a/what-happens-when-women-run-the-economy-/5843257.html)

Xem đáp án

Điều gì sẽ xảy ra khi phụ nữ điều hành nền kinh tế?

Phụ nữ hiện nay có nhiều công việc kiểm soát nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và họ đang cố gắng ổn định nó.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai giữ các vị trí hàng đầu trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Hơn nữa, nhiều cố vấn kinh tế của Joe Biden cũng là phụ nữ.

Sự thay đổi này có thể đã ảnh hưởng đến chính sách của nền kinh tế. Một kế hoạch chi tiêu 2,3 ​​nghìn tỷ đô la mới đã được Biden đưa ra vào tuần trước. Nó bao gồm 400 tỷ đô la để tài trợ cho “nền kinh tế chăm sóc”, hỗ trợ các công việc tại gia đình và cộng đồng chăm sóc trẻ em và người lớn tuổi.

Kế hoạch chi tiêu của Biden cũng bao gồm hàng trăm tỷ đô la nữa để khắc phục sự bất bình đẳng về chủng tộc, cũng như sự bất bình đẳng giữa người Mỹ ở nông thôn và những người sống ở thành phố.

“Cuối cùng, có thể dự luật này đã tạo nên lịch sử 80 năm: nó bắt đầu khắc phục các vấn đề về cấu trúc,” Yellen viết trên Twitter. Cô ấy nói thêm: “Đây chỉ là khởi đầu cho chúng tôi.”

Một số chuyên gia cho rằng các nhà lãnh đạo nữ có thể mang lại một cách thức mới để xem xét chính sách kinh tế. Rebecca Henderson nói “Khi bạn khác biệt với những người còn lại trong nhóm, bạn thường thấy mọi thứ khác đi,”. Cô là giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard và đã xuất bản một cuốn sách có tên Reimagining Capitalism in a World on Fire.

Henderson nói thêm “Chúng ta đang ở trong một thời điểm khủng hoảng lớn. Chúng tôi cần những cách suy nghĩ mới.”

Trong hơn 50 năm qua, nhiều phụ nữ đã làm tổng thống hoặc thủ tướng của đất nước họ. Tuy nhiên, rất ít phụ nữ ở vị trí để đưa ra các quyết định mạnh mẽ về nền kinh tế.

Bên ngoài Hoa Kỳ, Christine Lagarde điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu với bảng cân đối 2,4 nghìn tỷ euro. Kristalina Georgieva làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong khi Ngozi Okonjo-Iweala lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới. Mười năm trước, tất cả những công việc đó đều do nam giới đảm nhiệm.

Các biện pháp hạn chế hiện có cho thấy rằng phụ nữ có thành tích quản lý tốt hơn qua các cuộc khủng hoảng.

“Khi phụ nữ tham gia, bằng chứng rất rõ ràng: cộng đồng tốt hơn, nền kinh tế tốt hơn, thế giới tốt hơn”, Georgieva nói vào tháng Giêng. Khi cô ấy đang nói về nghiên cứu được thực hiện bởi IMF và các tổ chức kinh tế khác.

Dưới 2% phụ nữ là tổng giám đốc điều hành tại các công ty và cơ quan tài chính và dưới 20% là thành viên ban điều hành. Tuy nhiên, nghiên cứu của IMF cho thấy việc để phụ nữ phụ trách thường giúp giữ các tổ chức tài chính thoát khỏi khủng hoảng.

Cũng cần lưu ý rằng sự suy thoái trên toàn thế giới do đại dịch Corona đã ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới.

Một nghiên cứu gần đây của McKinsey cho thấy, phụ nữ chiếm 39% số lao động trên toàn thế giới, nhưng họ lại chiếm 54% trong tổng số những người mất việc làm. Đưa những phụ nữ này trở lại làm việc có thể làm tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở nhiều quốc gia lên tới 27%.

Cùng học các cụm từ hay trong bài viết trên nhé!

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa tiếng Việt
1economy (n)/iˈkɒn.ə.mi/kinh tế
2economic policy (n.p)/iː.kəˈnɒm.ɪk ˈpɒl.ə.si/chính sách kinh tế
3enormous (adj)/ɪˈnɔː.məs/khổng lồ, to lớn
4managing (v)/ˈmæn.ɪdʒ/quản lý
5chief executive officers (n.p)ˌtʃiːf ɪɡˌzek.jʊ.tɪv ˈɒf.ɪ.sər/giám đốc điều hành
6executive board members (n.p)/ɪɡˈzek.jə.tɪv/ bɔːd ˈmem.bər/thành viên ban điều hành
7financial companies (n.p)/ˈfaɪ.næns ʃəl ˈkʌm.pə.ni/cơ quan tài chính
8gross domestic product (n.p)/ˌɡrəʊs dəˌmes.tɪk ˈprɒd.ʌkt/tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
9recession (n)/rɪˈseʃ.ən/sự suy thoái

Xem Thêm: Bài essay về teamwork

Trên đây là những bài viết chủ đề Finance hay nhất Jaxtina English Center hay nhất mà đã tổng hợp được. Mong rằng sau khi đọc các bài viết trên bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng hay cho bài viết về Finance topic của mình.

Có Thể Bạn Quan Tâm:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!