Menu

Các mẫu câu hay dùng trong Writing Task 2 mà bạn cần nhớ

Trong lúc làm bài thi IELTS Writing Task 2, đôi khi bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để nghĩ ra cách viết và truyền đạt ý của mình. Vì vậy, để có thể tiết kiệm thời gian làm bài, việc thủ sẵn cho mình các mẫu câu hay dùng trong Writing Task 2 có thể áp dụng trong mọi bài là rất quan trọng. Do đó, trong bài viết này, Jaxtina English Center sẽ giới thiệu cho bạn các mẫu câu quan trọng để dùng khi luyện thi IELTS Writing Task 2 hay khi tham gia kỳ thực tế nhé!

1. Mẫu câu hay dùng trong Writing Task 2 ở phần mở bài

Khi viết mở bài cho các dạng bài trong IELTS Writing Task 2, bạn có thể tham khảo sử dụng các mẫu câu sau đây:

 • … is a hotly-debated topic that often divides opinion: … là chủ đề gây tranh cãi sôi nổi và có nhiều ý kiến trái chiều
 • We live in an age when many of us are …: Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhiều người trong số chúng ta …
 • The following essay takes a look at both sides of the argument: Bài luận dưới đây sẽ nêu lên cả hai mặt của vấn đề
 • … is one of the most important issues facing us today: … là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay
 • I oppose the view and my reasons will be explained in the following paragraphs: Tôi phản đối quan điểm và lý do của tôi sẽ được đưa ra trong những đoạn văn sau
 • I will support this view with arguments in the following paragraphs: Tôi sẽ ủng hộ quan điểm này với những lập luận trong các đoạn văn sau

Ví dụ: Globalization is a hotly debated topic that often divides opinion. Even though globalization has undeniable advantages, it also brings certain disadvantages. The following essay takes a look at both sides of the argument. (Toàn cầu hóa là một chủ đề gây tranh luận sôi nổi và có nhiều ý kiến trái chiều. Cho dù toàn cầu hóa có những ưu điểm không thể phủ nhận, nhưng nó cũng mang lại những nhược điểm nhất định. Bài luận dưới đây sẽ chỉ ra cả hai khía cạnh của vấn đề)

các mẫu câu hay dùng trong Writing Task 2

Các mẫu câu hay dùng trong IELTS Writing Task 2

Đọc Thêm: Cách luyện Writing IELTS tại nhà cực hiệu quả trong 3 tháng

2. Các mẫu câu hay dùng trong Writing Task 2 ở phần thân bài

Đối với thân bài trong IELTS Writing Task 2, bạn có thể tham khảo sử dụng các mẫu câu sau đây:

 • Another point worth noting is …: Một điểm nữa đáng chú ý là …
 • First of all, it is worth considering …: Đầu tiên, điều đáng xem xét là …
 • There are those who argue that …: Nhiều người cho rằng …
 • The most compelling evidence is ….: Bằng chứng thuyết phục nhất là …
 • Research has found that …: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng …
 • One reason behind this is …: Một lý do đằng sau điều này là …
 • As far as I concerned, …: Theo những gì tôi quan tâm thì …
 • To my way of thinking …: Theo cách tôi nghĩ thì …
 • My own view on the matter is …: Quan điểm của cá nhân tôi về vấn đề là …
 • From my point of view …: Theo quan điểm của tôi thì …
 • I strongly agree with the idea that …: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng …

Ví dụ: Viewers are influenced when they watch actors perform violent activities on screen. The most compelling evidence is that there are many reports of people committing crimes as a result of watching crime thriller films. (Người xem bị ảnh hưởng khi xem các diễn viên thực hiện các hoạt động bạo lực trên màn ảnh. Bằng chứng thuyết phục nhất là có rất nhiều báo cáo về việc phạm tội do xem các bộ phim kinh dị về tội phạm.)

Đừng Bỏ Qua: Tổng hợp các IELTS Transition Words thông dụng

3. Các mẫu câu thường dùng ở phần kết bài trong IELTS Writing Task 2

Đối với phần kết bài, bạn có thể tham khảo sử dụng các mẫu câu hay dùng trong Writing Task 2 sau đây:

 • Weighing up both sides of the argument, …: Sau khi cân nhắc cả hai mặt của vấn đề, …
 • Taking everything into consideration, …: Sau khi cân nhắc mọi thứ, …
 • All things considered, …: Cân nhắc mọi thứ thì …

Ví dụ: Taking everything into consideration, it can be concluded that different forms of media like movies and social media promote brutality as people get inspired and brainwashed by its contents. (Sau khi cân nhắc mọi thứ thì có thể kết luận được rằng các hình thức truyền thông khác nhau như phim ảnh và mạng xã hội thúc đẩy sự tàn bạo khi mọi người bị truyền cảm hứng và tẩy não bởi nội dung của nó.)

4. Bài tập vận dụng các mẫu câu thường dùng trong Writing Task 2

Hãy thử áp dụng những mẫu câu trên để viết 1 bài hoàn chỉnh:

You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic:

“Some people think computers and the Internet are important in children’s study, but others think students can learn more effectively in schools and with teachers. Discuss both views and give your own opinion.”

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words.

Sample essay

How children study and learn today, both at home and school, are radically different from the past, and the increased availability and relatively low price of modern technology have been instrumental in this change. However, from my point of view, modern technologies, such as computers and the Internet, are important in assisting a child’s learning, this learning should be guided and directed by the experience of human teachers. Computers and the Internet are popularly used in education and they can present knowledge in a vivid and novel way. The computer and the Internet can also enable students to enhance their general understanding of how to solve difficulties in their studies as well as give them vital skills in readiness for later life. However, the problems are – the information that the computer can show has to be pre-programmed and needs constant updating. For example, the Internet may not always be a reliable source for knowledge, since there is often conflicting and fake information available when taken from unauthentic sources. A traditional and long-established practice is for children to study and gain knowledge at school, learning skills in various ways taught by traditional methods by teachers. A school is a place where students gather to be educated and learn from each other and human educators. At school, students’ development is orchestrated stage by stage, step by step by experienced teachers, and their acquisition of knowledge is guided and backed up systematically. Taking everything into consideration, I do not believe that it will help students to learn effectively and in an impressive manner to overemphasize the use of computers and the Internet. Rather, I feel that modern technologies can complement more traditional teaching and learning methods, without being used as a replacement for these traditions.

(Nguồn tham khảo: https://www.ielts-mentor.com/)

Một số từ vựng đáng chú ý:

Từ vựngPhát âmNghĩa tiếng Việt
vivid (adj)/ˈvɪv.ɪd/sinh động
novel (adj)/ˈnɒv.əl/mới lạ
orchestrate (v)/ˈɔː.kɪ.streɪt/sắp đặt
acquisition (n)/ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən/sự tiếp thu

Bài viết trên rên đây của Jaxtina English Center đã chia sẻ cho bạn các mẫu câu hay dùng trong Writing Task 2. Mong rằng sau khi đọc bài viết này bạn sẽ tích luỹ theo cho mình nhiều mẫu câu hữu ích để làm IELTS Writing hiệu quả hơn.

Bài Viết Khác:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!