Menu

Cách debate bằng Tiếng Anh và các cấu trúc nên sử dụng

Jaxtina sẽ giới thiệu cách debate bằng Tiếng Anh qua những cụm từ được dùng để nhấn mạnh giọng điệu và hình thành phong cách tranh luận trong bài học tiếng Anh sau. Bạn hãy xem để chuẩn bị cho cuộc debate Tiếng Anh nhé!

1. Opening the debate (Mở đầu cuộc debate)

Ladies and Gentlemen, welcome to this debate. (Quý bà và quý ông, chào mừng đến với cuộc tranh luận này.)

Welcome from this side of the house… (Lời chào mừng từ phía bên này …)

The motion for debate today is: … (Kiến nghị cho cuộc tranh luận hôm nay là: …)

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chất lượng giảng dạy tại Jaxtina English Center thì hãy điền ngay thông tin liên hệ vào form sau để được trung tâm tư vấn nhé!

Có Thể Bạn Cần: Học Tiếng Anh giao tiếp

2. Presenting the teamline (Trình bày đội hình)

We as today’s proposition/opposition have structured our case as follows: (Chúng tôi với tư cách phe đề xuất/ phe đối lập hôm nay, đã sắp sắp xếp đội hình của chúng tôi như sau:)

I, as the first speaker, will be talking about… (Tôi, là người trình bày đầu tiên, sẽ nói về…)

Our second speaker, …, will deliver the arguments … (Người trình bày thứ hai của chúng tôi, …, sẽ cung cấp các lập luận…)

And our third speaker, …, will conclude … (Và người trình bày thứ ba của chúng tôi, …, sẽ kết luận …)

Tìm Hiểu Thêm: Cách ngắt lời ai đó trong tiếng Anh

3. Introducing arguments (Giới thiệu các lập luận)

Let me come to my first/second/…/next argument: (Hãy cùng tôi đến với lập luận đầu tiên / thứ hai / … / tiếp theo:)

My first/ second/ … argument is: (Lập luận đầu tiên / thứ hai / … của tôi là:)

The first/ second/ … reason why we’re prop/opposing this motion is: (Lý do đầu tiên / thứ hai / … tại sao chúng tôi đề xuất / phản đối kiến nghị này là:)

Khám Phá Ngay: Cách nói thách thức tiếng Anh

4. Giving examples (Cho ví dụ)

There are many examples of this/for …, for instance. (Có nhiều ví dụ cho việc này / cho …)

In fact, you can find many examples for this in real life. Just think of… (Trên thực tế, bạn có thể tìm thấy nhiều ví dụ cho việc này trong cuộc sống thực. Chỉ cần nghĩ về …)

And there are similar cases, such as …, (Và có những trường hợp tương tự, chẳng hạn như …,)

So in this simple example we can clearly see the effect of … (Như vậy, trong ví dụ đơn giản này, chúng ta có thể thấy rõ ảnh hưởng của …)

5. Rebutting arguments, rebuilding your case (Bác bỏ lập luận, khẳng định lại trường hợp của bạn)

But before I come to my own arguments, let us first have a look at what … has said. (Nhưng trước khi tôi đến với những lập luận của riêng tôi, trước tiên chúng ta hãy xem những gì … đã nói.)

I will continue our case in a minute, but before that there are some things about the … speech that need to be addressed. (Tôi sẽ tiếp tục trường hợp của chúng tôi trong một phút, nhưng trước đó, có một số điều về … của bài phát biểu cần phải được giải quyết.)

The first prop/opposition speaker has told us …; on the contrary … (Người đề xuất / đối lập đầu tiên đã nói với chúng ta …; ngược lại …)

He/She also said that …; but in fact.. (Anh ấy / cô ấy cũng nói rằng …; nhưng trong thực tế..)

He/She was claiming that …; but as my first speaker already told you, … (Anh ấy / cô ấy đã tuyên bố rằng …; Nhưng như người trình bày đầu tiên của tôi đã nói với các bạn, …)

>>>> TÌM HIỂU: Học tiếng Anh giao tiếp cơ bản

6. Luyện tập debate bằng Tiếng Anh

Luyện tập áp dụng cách debate bằng Tiếng Anh qua các bài tập sau nhé!

Complete the sentences with the phrases given above (Hoàn thành các câu với các cụm từ cho sẵn ở trên).

Affirmative Side

(1) _____________________________. The motion for debate today is: Social networking has positive impacts on students.

(2) _____________________________: I, Ika Chandriyani, as the first speaker, will be talking about our reason for being pro with this motion. Our second speaker, Kevin Darius, will deliver the arguments in the pro side. And our third speaker, Chen Hong, will conclude our opinion.

(3) _____________________________ that nowadays social networking is very popular. There are many positive impacts from this site on the internet. After discussing this topic, we hope that we can increase the positive side.

Opposition Side

Welcome from this side of the house.

We as today’s opposition have structured our case as follows: I, Friscilla Nikonov, (4) _____________________________, will be talking about the reason for us, being contra with this motion. Our second speaker, Karel Roberto, will deliver the arguments on the contra side. And our third speaker, David Beckham, will conclude our argument.

Our argument is that social network brings us to a bad life. It has a lot of disadvantages, especially in the education and lifestyle sectors.

Affirmative Side

All we know is that social network has a very much positive impact. In the educational sector, there are some benefits, (5) _____________________________ for the learning discussion media. Many students sometimes feel like they’re not able to solve their tasks. So, they can solve their problem by discussing social networks with their friends or other people who could help.

Opposition Side

She said that social network has a very positive impact on students, (6) ____________, social network has many bad effects for students. In the education sector, it can reduce the time for study. Through the Internet and other social networking sites, students will forget about the time. They waste their time on social networking.

Affirmative Side

Another advantage is the social network can increase the students’ creativity. Given this social networking, students accelerated to create a work to attract the attention of other users. That way, students will be stimulated to increase their skills. (7) ____________, by writing an article, or posting on a blog, it will increase communication among users.

Opposition Side

It might increase communication among users. (8) ____________, their level of language comprehension becomes worse. For teenagers, there are no rules for spelling and grammar on the social networking site. They just make their own without caring about good grammar in communicating.

Xem đáp án
  1. Ladies and Gentlemen, welcome to this debate
  2. We as per today’s proposition have structured our case as follows
  3. The reason why we’re prop this motion is
  4. as the first speaker:
  5. such as
  6. but in fact
  7. For instance
  8. On the contrary

Jaxtina English Center hy vọng bạn sẽ học được thêm nhiều cách debate bằng Tiếng Anh thông qua bài viết trên. Bạn hãy chăm chỉ luyện tập để đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc thi debate Tiếng Anh sắp tới nhé!

Tiếp Tục Với:

Hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Đại học Victoria. Cô sở hữu bằng MTESOL, chứng chỉ IELTS (9.0 Listening) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Đồng thời cô cũng được biết đến là tác giả cuốn sách song ngữ "Solar System".

3/5 - (43 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!