Menu

Cách phân tích bài mẫu IELTS Writing hiệu quả

Cách phân tích bài mẫu IELTS Writing là một điều mà bất cứ thí sinh nào muốn cải thiện kỹ năng Writing cần phải làm khi tham khảo bài viết & các ý đã triển khai của bài mãi. Vậy làm thế nào để bạn tham khảo bài mẫu một cách hiệu quả? Trong bài viết này, Jaxtina sẽ giới thiệu tới bạn phương pháp phân tích khi luyện thi IELTS để nâng cao chất lượng bài viết của bản thân.

1. Cách phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1 

Cách bước phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1

Bước 1: Đọc kỹ đề, xác định dạng bài (biểu đồ, bản đồ, bảng biểu hay quy trình).

Bước 2: Đọc kỹ bài mẫu và xem xét từng đoạn văn về độ dài và cách sắp xếp ý.

Introduction

– Xác định cách paraphrase của bài mẫu so với đề bài

Overview

– Xác định số câu và cách chọn nội dung để viết overview

Body

– Xác định cách chia đoạn body của bài mẫu (nếu có)

– Xem xét cách bài mẫu chọn lọc ý nổi bật để viết


Bước 3:
Đánh dấu các từ vựng hay và cách sử dụng từ hay trong bài.

Bước 4: Tìm hiểu về ngữ pháp trong bài.

– Cách sử dụng thì, các câu đơn, câu phức, câu ghép trong bài

– Cách mở rộng câu

– Cách sử dụng các từ nối để liên kết

Bước 5: Ghi chép lại tất cả những thứ hay ho mà bạn tìm được từ bài mẫu.

VD. The table below gives information about the problems faced by children in two primary schools in 2005 and 2015.

Cách phân tích bài mẫu IELTS Writing hiệu quả

Sample:

The table compares two primary schools in terms of the proportions of their pupils who experienced seven different educational problems in the years 2005 and 2015.

It is noticeable that school A had higher proportions of children with all seven educational difficulties in both years. However, while school A managed to reduce the incidence of most of the problems between 2005 and 2015, school B saw an overall rise in the percentage of children who were struggling.

In 2005, 42% of school A’s pupils found it difficult to follow instructions, whereas only 6% of pupils in school B experienced this problem. Similarly, between 30 and 40 percent of children attending school A had problems in the areas of spelling, listening, verbal expression, and concentration in lessons, while the equivalent figures for school B stood at between 5 and 15 percent.

In 2015, the difference between the two schools was less pronounced. Notably, the proportion of children who struggled to follow instructions fell by 24% in school A, and this school also saw falls of 22%, 15%, 14%, and 5% in the figures for children who had problems with concentration, listening, verbal expression and spelling. In school B, however, the proportion of children who struggled with spelling and following instructions doubled, to 10% and 12% respectively, and there was almost no change in the incidence of listening, verbal or concentration problems.

Nguồn: IELTS Simon

Cách phân tích bài mẫu IELTS Writing hiệu quả

Cách phân tích bài mẫu IELTS Writing hiệu quả

Cách phân tích:

Bước 1: Đây là dạng bảng biểu so sánh 2 trường với tiêu chí so sánh là các vấn đề mà học sinh trường đó gặp phải.

Bước 2: 

Introduction: Đây là phần mở bài rất tốt vì đã paraphrase gần như hoàn toàn đề bài: “gives information” được thay bằng “compares”, “children” được thay bằng “pupils”, mệnh đề của “problems” từ bị động sang chủ động.

Overview: 

– Gồm 2 câu. Người viết đã chọn 2 đặc điểm nổi bật và chung nhất trong bảng để viết overview và không có thông tin cụ thể như tên các tiêu chí so sánh hay sô liệu.

– Bắt đầu với mẫu câu “It is noticeable that …”.

Body: 

– Cách chia đoạn: Tác giả chia phần body làm 2 đoạn theo năm (2005 và 2015) rồi viết về sự thay đổi của số liệu, so sánh 2 trường với nhau theo từng năm.

– Cách chọn lọc số liệu:

Trong bảng có 28 số liệu và 7 tiêu chí so sánh nhưng tác giả không liệt kê toàn bộ số liệu.

Đoạn 1: Gồm 2 câu. Câu 1 so sánh đặc điểm trái ngược và nổi bật nhất, câu 2 gộp các tiêu chí có số lượng tương đương để so sánh. Hai câu liên kết với nhau bởi “similarly” vì 2 câu có ý tương đồng (trường A tỉ lệ học sinh gặp vấn đề nhiều hơn trường B).

Đoạn 2: Gồm 3 câu. Câu 1 là nhận xét chung, câu 2 là viết về sự thay đổi số liệu của trường A, câu 3 là viết về sự thay đổi số liệu của trường B. “However” được dùng để liên kết câu 2 và câu 3, thể hiện sự trái ngược của 2 trường. 

Bước 3: Từ vựng hay các từ đồng nghĩa/ gần nghĩa được tô màu đỏ.

Bước 4: 

– Thì: Sử dụng thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

– Câu: Mở rộng câu và sử dụng nhiều câu ghép với các từ như “while”, “whereas”, “and”

– Từ nối: however, similarly

Bước 5: Tùy vào việc bạn phân tích bài mẫu trên giấy hay trên máy tính, bạn có thể note lại mẫu câu hay từ vựng hay ho để áp dụng vào các bài viết sau này.

Hiện trung tâm Jaxtina English Center đang có nhiều chương trình ưu đãi học phí khi đăng ký combo 2 khóa học trở lên cũng nhiều khuyến mãi khác. Điền ngay thông tin vào form bên dưới để đăng ký nhận thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi nhé!

2. Cách phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 2

Tương tự như khi phân tích IELTS Writing Task 1, bài mẫu Task 2 cũng được phân tích qua 5 bước. Tuy nhiên, vì tính chất 2 Tasks khác nhau nên sẽ có sự khác biệt ở bước 1 và 2.

Bước 1: Đọc kỹ đề, xác định chủ đề và dạng bài.

– Chủ đề: Có thể là education, environment, media, v.v

– Dạng bài: Opinion/Agree or Disagree, Discussion, Advantages and Disadvantages, Causes, Effects and Solutions hay Two-Part Question

Bước 2: Đọc kỹ bài mẫu và xem xét từng đoạn văn về độ dài và cách sắp xếp ý.

Introduction

– Xác định số câu phần mở bài

– Xác định đâu là câu trả lời trực tiếp cho đề bài

– Tìm hiểu cách dẫn dắt vào chủ đề và cách paraphrase

Body

– Xác định topic sentence và cách sắp xếp các ý bổ trợ cho topic sentence

– Xác định cách chia đoạn của phần thân bài

Conclusion

– Xác định số câu phần kết bài

– Nội dung phần kết bài là gì?


Bước 3:
Đánh dấu các từ vựng hay và cách sử dụng từ hay trong bài.

Bước 4: Tìm hiểu về ngữ pháp trong bài.

– Cách sử dụng thì, các câu đơn, câu phức, câu ghép trong bài

– Cách mở rộng câu

– Cách sử dụng các từ nối để liên kết

Bước 5: Ghi chép lại tất cả những thứ hay ho mà bạn tìm được từ bài mẫu.

Xem Thêm: Cách luyện Writing IELTS

3. Bài tập ứng dụng

Giờ thì Jaxtina sẽ đưa ra một bài mẫu và bạn hãy thử phân tích nó theo các bước ở trên, rồi rút ra những cái hay bạn học được từ bài mẫu này nhé.

Analyse the following sample of IELTS Writing Task 2. (Phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 2 sau đây.)

You should spend about 40 minutes on this task.

Some people think that students in single-sex schools perform better academically. Others, however, believe that mixed schools provide children with better social skills for adult life.

Discuss both these views and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge.

Write at least 250 words.

Sample:

Whether single-sex schools render more benefits than mixed school settings has sparked a heated debate. Some people affirm that students in male or female-only schools have better chances for academic achievements, whereas many others argue that co-ed schools offer students better social skills for their future. Personally, I am in favour of the latter view.

Admittedly, single-sex schools have fewer distractions. The reason for this is if a school has only boys or girls, students would not be distracted by members of the opposite sex at school; hence, they can focus on their learning. Even so, these students still have access to the other gender after school, which means in reality, they must meet the other gender anyway. Consequently, the benefits of single-sex schools are quite limited.

On the contrary, convincing arguments can be made that mixed schools provide a more comprehensive learning environment for children. To start with, students studying at mixed schools have more chances to communicate with members of the opposite sex. In other words, children learn how to talk to the other gender at an early age; therefore, their social skills would certainly be fostered. Moreover, mixed schools give students opportunities to deal with conflicts with the other gender, which strengthens students’ problem-solving skills. For instance, when a boy has a conflict with a girl at school, both of them must learn how to cope. This lesson must be learned sooner or later; as a result, students benefit more if they can learn it sooner. Finally, mixed schools provide students with a real-life scenario where both genders co-exist. Specifically, students can learn in an organic environment in which boys and girls must know how to interact with each other.

In conclusion, I would concede that single-sex schools have some advantages. Despite that, combined schools certainly support students in a much better way. Overall, I am convinced that students should go to mixed schools for better professional, social and adult life.

Nguồn: IELTS Mentor

Xem đáp án

Đây là mẫu phân tích cho một bài IELTS Writing Task 2 để bạn tham khảo.

Bước 1:

– Chủ đề: Education, cụ thể là single-sex schools và mixed schools

– Dạng bài: Discussion

Bước 2:

Introduction:

– Gồm 3 câu, câu 1 là câu chung chung để dẫn dắt vào chủ đề với mô típ quen thuộc “has sparked a heated debate”, câu 2 là câu paraphrase lại đề bài và câu 3 là câu trả lời trực tiếp của tác giả cho đề bài

 Cách paraphrase:

Đề bài: Some people think that students in single-sex schools perform better academically. Others, however, believe that mixed schools provide children with better social skills for adult life.

Bài mẫu: Some people affirm that students in male or female-only schools have better chances for academic achievements, whereas many others argue that co-ed schools offer students better social skills for their future.

Body:
– Vì đây là dạng discussion nên thân bài được chia làm 2 đoạn, 1 đoạn viết về quan điểm 1, 1 đoạn viết về quan điểm 2. Ở đây, đoạn về quan điểm mà tác giả không đồng tình được viết trước và viết ngắn hơn so với đoạn về quan điểm mà tác giả đồng tình.

Admittedly, single-sex schools have fewer distractions. The reason for this is if a school has only boys or girls, students would not be distracted by members of the opposite sex at school; hence, they can focus on their learning. Even so, these students still have access to the other gender after school, which means in reality, they must meet the other gender anyway. Consequently, the benefits of single-sex schools are quite limited.

On the contrary, convincing arguments can be made that mixed schools provide a more comprehensive learning environment for children. To start with, students studying at mixed schools have more chances to communicate with members of the opposite sex. In other words, children learn how to talk to the other gender at an early age; therefore, their social skills would certainly be fostered. Moreover, mixed schools give students opportunities to deal with conflicts with the other gender, which strengthens students’ problem-solving skills. For instance, when a boy has a conflict with a girl at school, both of them must learn how to cope. This lesson must be learned sooner or later; as a result, students benefit more if they can learn it sooner. Finally, mixed schools provide students with a real-life scenario where both genders co-exist. Specifically, students can learn in an organic environment in which boys and girls must know how to interact with each other.

Conclusion:

Gồm 3 câu:

Câu 1 nói về quan điểm không đồng tình

– Câu 2 nói về quan điểm đồng tình

– Câu 3 khẳng định lại về quan điểm của người viết.

Bước 3:

Từ vựngNghĩa tiếng Việt
single-sex school
male/female-only school
trường học đơn giới
trường nam/ nữ sinh
mixed school
co-ed school
trường học dành cho cả nam và nữ
heated debatecuộc tranh luận nảy lửa
distractionsự sao nhãng
comprehensive learning environmentmôi trường học tập toàn diện
fosterthúc đẩy
problem-solving skillkỹ năng giải quyết vấn đề
co-existcùng tồn tại, chung sống

Bước 4:
– Câu mở đầu của mỗi đoạn thường là câu ngắn.

– Các câu đơn, câu ghép, câu phức được sử dụng đa dạng và linh hoạt.

– Các từ nối được sử dụng linh hoạt, đa dạng và hợp lí giữa các đoạn và giữa các ý trong đoạn.

Whether single-sex schools render more benefits than mixed school settings has sparked a heated debate. Some people affirm that students in male or female-only schools have better chances for academic achievements, whereas many others argue that co-ed schools offer students better social skills for their future. Personally, I am in favour of the latter view.

Admittedly, single-sex schools have fewer distractions. The reason for this is if a school has only boys or girls, students would not be distracted by members of the opposite sex at school; hence, they can focus on their learning. Even so, these students still have access to the other gender after school, which means in reality, they must meet the other gender anyway. Consequently, the benefits of single-sex schools are quite limited.

On the contrary, convincing arguments can be made that mixed schools provide a more comprehensive learning environment for children. To start with, students studying at mixed schools have more chances to communicate with members of the opposite sex. In other words, children learn how to talk to the other gender at an early age; therefore, their social skills would certainly be fostered. Moreover, mixed schools give students opportunities to deal with conflicts with the other gender, which strengthens students’ problem-solving skills. For instance, when a boy has a conflict with a girl at school, both of them must learn how to cope. This lesson must be learned sooner or later; as a result, students benefit more if they can learn it sooner. Finally, mixed schools provide students with a real-life scenario where both genders co-exist. Specifically, students can learn in an organic environment in which boys and girls must know how to interact with each other.

In conclusion, I would concede that single-sex schools have some advantages. Despite that, combined schools certainly support students in a much better way. Overall, I am convinced that students should go to mixed schools for better professional, social and adult life.

Bước 5: Tùy vào việc bạn phân tích bài mẫu trên giấy hay trên máy tính, bạn có thể note lại mẫu câu hay từ vựng hay ho để áp dụng vào các bài viết sau này

Tìm Hiểu Thêm: Cấu trúc bài thi IELTS Writing

Vừa rồi, Jaxtina đã giới thiệu cho bạn cách phân tích các bài mẫu IELTS Writing hiệu quả. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn thật nhiều trong quá trình cải thiện kỹ năng viết cho bản thân. Và nếu bạn vẫn còn bối rối không biết nên làm như thế nào, hãy liên hệ qua số hotline hoặc đến cơ sở gần nhất của Jaxtina để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học tập hoàn toàn miễn phí. Jaxtina tự hào tiên phong trong cách học đổi mới sáng tạo, giúp bạn tiếp thu kiến thức tốt hơn và hiệu quả hơn với giáo trình được cập nhật liên tục và phương pháp dạy học tiên tiến trong việc giảng dạy IELTS Writing, chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được điểm số mong muốn trong kỳ thi IELTS của mình.

Tiếp Tục Với:

5/5 - (4 bình chọn)