Menu

Các Bài Viết Mẫu Về Chủ Đề Colleagues I Jaxtina English Center

Bài viết chủ đề colleague (Đồng nghiệp) là một chủ đề thường hay xuất hiện trong các kì thi tiếng Anh, đặc biệt là trong phần thi Viết. Vậy các bạn đã tích lũy cho mình các từ mới và cấu trúc hay để áp dụng cho bài học Tiếng Anh này chưa nào? Hôm nay Jaxtina sẽ chia sẻ cho các bạn các sample answers cho bài viết về chủ đề Colleagues nhé

1. Bài viết 1

It is commonly argued that the primary goal of every employee is to focus on his/her job duties, while being on good terms with colleagues is not crucial. Although I agree that being productive at work is more important than trying to befriend all colleagues, I think that it is advantageous to have at least a few friends in the workplace.

On the one hand, maintaining good relations with all co-workers is often hard and even counter-productive. Firstly, it is very emotionally demanding to forge friendships in the office. It is almost impossible to cater for every colleague’s needs and interests, be nice even with people who irritate you, and make friends under stressful conditions. Moreover, sometimes it is wiser to eschew the niceties of interaction in favor of productivity. For instance, if all people were trying to build good relationships with everyone in their workplace, much less work would be done.

On the other hand, there are many compelling reasons to get closer to our colleagues. First of all, it is very beneficial to build warm relationships with those who surround you most of the time. Many full-time employees spend more of their waking hours with co-workers than they do with their families. And thus, people who have a few friends in their offices are usually happier than their solitary peers. Secondly, good interpersonal relations result in an improved teamwork. It is not a secret that team members who like and respect each other tend to collaborate on a project more effectively.

In conclusion, we need to find a healthy balance between being productive at work and forming social bonds. The ideal option is to find friends in the workplace, but not at the cost of our own productivity.

Cùng học các từ và cụm từ mới trong bài viết trên nhé!

Từ mớiPhiên âmNghĩa tiếng Việt

Ví dụ

be on good terms with
(adj.p)
/bɪ ɒn ɡʊd tɜːmz wɪð/có mối quan hệ thân thiết với ai đó

Are you on good terms with your colleagues in your office?

Bạn có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp ở chỗ làm không?

befriend
(v)
/bɪˈfrend /kết bạn

She has befriended a Chinese student at university.

Cô ấy đã kết bạn với một sinh viên Trung Quốc ở trường đại học.

maintain good relations with
(v.p)
/meɪnˈteɪn ɡʊd
rɪˈleɪ.ʃən wɪð /
duy trì các
mối quan hệ tốt với

Maintaining good relations with all co-workers is often hard and even counter-productive.

Việc duy trì quan hệ tốt với tất cả đồng nghiệp thường khó và thậm chí phản tác dụng.

counter-productive
(adj)
/ˌkaʊn.tə. prəˈdʌk.tɪv/phản tác dụng
forge friendship
(v.p)
/fɔːdʒ ˈfrend.ʃɪp /Kết bạn

It is very emotionally demanding to forge friendships in the office.

Việc kết bạn ở nơi làm việc đòi hỏi nhiều về mặt tình cảm.

cater for every colleague’s needs and interests
(v.p)
/ˈkeɪ.tər fər ˈev.ri
ˈkɒl.iːɡ niːdz
ænd ˈɪn.trəst /
chú ý đến nhu cầu và sở thích của tất cả đồng nghiệp

Catering for every colleague’s needs and interests is really difficult.

Chú ý đến nhu cầu và sở thích của tất cả đồng nghiệp thực sự rất khó.

form social bonds
(v.p)
/fɔːm ˈsəʊ.ʃəl bɒnd /hình thành mối quan hệ xã hội

We need to find a balance between being productive at work and forming social bonds.

Chúng ta cần tìm ra sự cân bằng giữa hiệu quả trong công việc và hình thành các mối quan hệ xã hội.

compelling reason

(n.p)

/kəmˈpel.ɪŋ ˈriː.zən/lý do
thuyết phục

There is no compelling reason for meeting cancellation.

Không có lý do thuyết phục nào để hủy cuộc họp.

Vậy bạn sẽ nói “Bởi vì mọi người sử dụng một lượng thời gian thời gian của họ tại nơi làm việc, nên việc có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp và duy trì mối quan hệ tốt đẹp ấy là một điều vô cùng quan trọng trong việc tăng hiệu quả công việc.” như thế nào?

Xem đáp án

  • Since people spend a considerable amount of their time working in the office, being on good terms with colleagues and maintaining good relations is an important thing in increasing work efficiency.
    Trong câu trên ta có sử dụng cấu trúc spend + time + V_ing (dành thời gian để làm gì)

Dịch nghĩa bài viết 1

  • Người ta thường tranh luận rằng mục tiêu chính của mọi nhân viên là tập trung vào nhiệm vụ công việc của mình trong khi có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp không phải là điều quan trọng. Mặc dù tôi đồng ý rằng hiệu quả trong công việc quan trọng hơn việc cố gắng kết bạn với tất cả các đồng nghiệp, nhưng tôi nghĩ rằng việc có ít nhất một vài người bạn ở nơi làm việc sẽ là một điều có lợi.Một mặt, việc duy trì quan hệ tốt với tất cả đồng nghiệp thường khó và thậm chí phản tác dụng. Thứ nhất, việc tạo ra các mối quan hệ bạn bè ở nơi làm việc đòi hỏi rất nhiều về mặt tình cảm. Chú ý tới nhu cầu và sở thích của tất cả đồng nghiệp, đối xử tốt với người mà khiến bạn khó chịu và kết bạn trong khi căng thẳng là điều gần như là không thể. Hơn nữa, việc tránh các mối quan hệ theo hình thức để tập trung cho năng suất làm việc đôi khi là một điều sáng suốt. Ví dụ, nếu tất cả mọi người đều cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người ở nơi làm việc, thì họ sẽ phải làm việc ít hơn.Mặt khác, có nhiều lý do thuyết phục để có mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp. Trước hết, việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh là rất có lợi. Nhiều nhân viên toàn thời gian dành nhiều thời gian của họ cho đồng nghiệp hơn là với gia đình. Vì vậy, người mà có một vài người bạn tại nơi làm việc thường hạnh phúc hơn những người mà không có bạn bè. Thứ hai, mối quan hệ tốt giữa mọi người sẽ giúp cải thiện tinh thần đồng đội. Một điều rõ ràng đó là khi các thành viên trong nhóm thích và tôn trọng nhau, họ sẽ cộng tác với nhau và làm cho công việc hiệu quả hơn.Tóm lại, chúng ta cần tìm ra sự cân bằng giữa hiệu quả trong công việc và hình thành các mối quan hệ xã hội. Lựa chọn lý tưởng là tìm bạn ở nơi làm việc, nhưng không phải đánh đổi bằng chính năng suất làm việc của chúng ta.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chất lượng giảng dạy tại Jaxtina English Center thì hãy điền ngay thông tin liên hệ vào form sau để được trung tâm tư vấn nhé!

>>>> Tiếp Tục Với: Các bài tập về chủ đề animals

2. Bài viết 2

A large number of people spend most of their time at work. Our life is divided into three equal parts: 8 hours – sleep, 8 hours – work, 8 hours – family time. So, in most cases, one’s coworker plays an important role in one’s life. In my opinion, the essential characteristics of a co-worker are the following.

First of all, a person who works closely with me must like his job. I think it is very important for a person to feel satisfaction with his job. My husband is a software developer. He is fond of his job and people enjoy working with him because they see how many energies he puts into his job. Secondly, my co-worker must be persistent and never give up. I like when people who come across a problem try to solve it, find a good decision instead of looking for another person to hand it over. Another important aspect of this is that a good worker should always ask himself “What can be improved?” and suggests new solutions.

In addition, he must be a good team player. In the modern world, good communication skills and the ability to work in a team are among the common position requirements. Personally, I think it is great to help each other, share new ideas, develop new solutions, etc. It helps to create a team spirit and improve labour productivity. Finally, my co-worker must be punctual. He or she should finish the job on time. I think that It is unacceptable to make the rest of a team wait while a person finishes his or her job. Also, my “ideal co-worker” should always be ready to offer his or her help and be supportive.

To summarise, I think if a co-worker possesses all of these qualities mentioned above he can make work with him really enjoyable and productive.

Cùng học cụm từ mới trong bài viết trên nhé!

Từ mớiPhiên âmNghĩa  tiếng Việt

Ví dụ

play an important role
(v.p)
/pleɪ ən  ɪmˈpɔː.tənt rəʊl/đóng một vai trò
quan trọng

Determination and perseverance play an important role in success.

Sự quyết tâm và sự kiên trì đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công.

feel satisfaction
(v.p)
/fiːl ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/cảm thấy
hài lòng

It is very important for a person to feel satisfaction with his job.

Việc cảm thấy hài lòng với công việc của mình là một điều rất quan trọng.

essential characteristic
(n.p)
/ɪˈsen.ʃəl
ˌkær.ək.təˈrɪs.tɪk/
đặc điểm
thiết yếu

The essential characteristics of a good colleague are team spirit and professionalism.

Những đặc điểm thiết yếu của một người đồng nghiệp tốt đó là tinh thần đồng đội và trình độ chuyên môn.

team spirit
(n.p)
/tiːm ˈspɪr.ɪt/tinh thần đồng đội

Solidarity is the power to improve team spirit and labour productivity.

Sự đoàn kết là sức mạnh để nâng cao tinh thần đồng đội và năng suất lao động.

labour productivity
(n.p)
/ˈleɪ.bər
ˌprɒd.ʌkˈtɪv.ə.ti/
năng suất
lao động

Vậy bạn sẽ nói Tinh thần đồng đội đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất lao động và tạo ra sự thành công trong nhóm, và nó cũng được xem như là một trong những đặc tính thiết yếu giúp ai đó trở thành người đồng nghiệp tuyệt vời.” như thế nào?

Xem đáp án

  • Team spirit plays an important role in boosting labor productivity and creating the team’s success, and it is also considered as one of the most essential characteristics that make someone a great colleague.

>>>> Xem Thêm: [Chia sẻ] Bài tập tiếng anh nâng cao

Dịch nghĩa bài viết 2

  • Nhiều người dành phần lớn thời gian của mình tại nơi làm việc. Cuộc sống của chúng ta được chia thành ba phần bằng nhau: 8 giờ để ngủ, 8 giờ để làm việc và 8 giờ để dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, đồng nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Theo ý kiến ​​của tôi, những đặc tính thiết yếu của một người đồng nghiệp gồm những điều sau đây.Trước hết, người đồng nghiệp phải thích công việc của họ. Tôi nghĩ rằng việc cảm thấy hài lòng với công việc của mình là một điều rất quan trọng. Chồng tôi là một nhà phát triển phần mềm. Anh ấy yêu thích công việc và mọi người thích được làm việc với anh ấy vì họ thấy anh ấy đã đặt rất nhiều nhiệt huyết vào công việc. Thứ hai, đồng nghiệp của tôi phải kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Khi gặp một vấn đề họ cố gắng để giải quyết nó, tìm ra một quyết định đúng đắn thay vì tìm sự giúp đỡ của người khác. Một khía cạnh quan trọng khác là một nhân viên giỏi phải luôn tự hỏi bản thân “Có thể cải thiện điều gì?” và đề xuất các giải pháp mới.Ngoài ra, một đồng nghiệp phải làm việc tốt trong nhóm. Trong thế giới hiện đại, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm là một trong những yêu cầu phổ biến để ứng tuyển vào các vị trí công việc. Theo tôi, việc giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những ý tưởng mới, phát triển các giải pháp mới là một điều rất tuyệt vời,… Điều đó giúp tạo nên tinh thần đồng đội và nâng cao năng suất lao động. Cuối cùng, người đồng nghiệp phải đúng giờ. Anh ấy hoặc cô ấy nên hoàn thành công việc đúng thời hạn. Tôi nghĩ rằng không thể chấp nhận được việc bắt các thành viên còn lại trong nhóm chờ đợi một người hoàn thành công việc mà họ đã được giao từ trước. Ngoài ra, “đồng nghiệp lý tưởng” của tôi phải luôn sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ mọi người.Tóm lại, tôi nghĩ nếu một đồng nghiệp sở hữu tất cả những phẩm chất nêu trên thì việc hợp tác làm việc với nhau thực sự thú vị và hiệu quả.

 

Trên đây Jaxtina đã chia sẻ các bài viết về chủ đề Colleagues. Hi vọng bài viết bổ ích với các bạn. Bạn đừng quên chăm chỉ luyện tập mỗi ngày để nâng cao trình độ tiếng Anh nhé! Nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về tiếng Anh, các bạn có thể xem chi tiết hơn tại website của chúng mình hoặc gọi qua hotline tại các cơ sở của Jaxtina https://jaxtina.com/lien-he/ để được tư vấn ngay lập tức nhé.

Jaxtina chúc bạn học tốt!

Nguồn tham khảo:

Bài viết 1: https://ielts-up.com/writing/band-9-sample-relationships.html

Bài viết 2: https://www.ielts-mentor.com/writing-sample/writing-task-2/301-what-are-some-important-characteristics-of-a-co-worker

>>>> Đừng Bỏ Qua:

5/5 - (1 bình chọn)