Bạn ở HCM? Tới ngay cơ sở tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM!
Chưa biết chọn khoá học nào? Hãy xem các khoá học tại Jaxtina!
        Tân sinh viên? Tìm hiểu về Anh ngữ Jaxtina ngay!
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

Cách Chỉ Đường Trong Tiếng Anh (Giving Directions)

3.5/5 - (2 bình chọn)

Đã bao giờ bạn được người nước ngoài nhờ chỉ đường đến đâu đó? Hay giả sử có một ngày bạn lạc đường ở một đất nước xa xôi và không thể tìm thấy lối về? Trong những trường hợp đó, không biết tiếng Anh để hỏi phương hướng thì thật bối rối đúng không nào? Vì vậy hôm nay bạn hãy cùng Jaxtina tìm hiểu về những từ vựng và cấu trúc câu thông dụng trong chủ đề này nhé!

cách chỉ đường và hỏi đường

Cách chỉ đường và hỏi đường trong tiếng Anh rất qua trọng bạn cần biết.

Đầu tiên là một số giới từ chỉ vị trí!

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
near /nɪər/ gần My house is near my school.
(Nhà tôi gần trường.)
next to
beside
/nekst tuː/
/bɪˈsaɪd/
bên cạnh The post office is beside/next to the bank.
(Bưu điện ở cạnh ngân hàng.)
between /bɪˈtwiːn/ ở giữa His house is between the bookshop and the café.
(Nhà anh ấy ở giữa cửa hàng sách và quán cà phê.)
behind /bɪˈhaɪnd/ ở sau The restaurant is behind the station.
(Nhà hàng ở đằng sau trạm xe.)
in front of  /ɪn frʌnt əv/ ở trước Turn that corner and you’ll find yourself in front of the hospital.
(Rẽ ở góc đường đó và bạn sẽ ở trước bệnh viện.)
opposite /ˈɒpəzɪt/ đối diện The supermarket is opposite the bank.
(Siêu thị ở đối diện ngân hàng.)

Để hình dung và ghi nhớ tốt hơn những từ vựng trên, Jaxtina có một bài luyện tập nhỏ cho bạn.

Practice 1. Look at the map and choose the correct words to fill in the blanks. (Nhìn vào bản đồ dưới đây và chọn từ thích hợp điền vào mỗi câu.)

bản đồ

 1. The pet shop is ____________ the gas station and the bus station.
 2. The book store is ____________ the library.
 3. The police station is ____________ the City Hall.
 4. The movie theater is ____________ the post office.
 5. The hospital is ____________ to the bus station.

Xem đáp án

 1. between: ở giữa
 2. next to/beside: bên cạnh
 3. behind: đằng sau
 4. in front of: phía trước
 5. opposite: đối diện

Ta đã biết về các giới từ chỉ vị trí, giờ cùng bắt tay vào tìm hiểu cách hỏi – chỉ đường nào!

1. Cách hỏi đường

Trước khi hỏi đường, bạn nên nói “Excuse me” (Phiên âm: /ɪkˈskjuːz miː/), nghĩa là “Xin lỗi đã làm phiền”. Đây là câu thường được sử dụng khi bạn muốn hỏi, yêu cầu hay nhờ vả ai đó một cách lịch sự.

Tiếp đó, bạn có thể sử dụng một số mẫu câu hỏi đường thông dụng sau:

Could you show/tell me the way to…?

(Bạn có thể chỉ tôi đường đến … không?)

Do you know where … is?

(Bạn có biết … ở đâu không?)

I’m looking for…

(Tôi đang đi tìm…)

How do I get there?

(Tôi đi đến đó như thế nào?)

2. Cách chỉ đường

Để chỉ đường, bạn có thể sử dụng những cụm từ sau: 

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
roundabout /ˈraʊndəbaʊt/ bùng binh, vòng xuyến
intersection /ɪntəˈsekʃən/ ngã tư
traffic lights /ˈtræfɪk laɪts/ đèn giao thông
on the left /ɒn ðə left/ bên tay trái
on the right /ɒn ðə raɪt/ bên tay phải
across from /əˈkrɒs frɒm/ bên kia đường
on/at the corner /ɒn/æt ðə ˈkɔː.nər/ ở góc đường
go straight ahead/on /ɡəʊ streɪt əˈhed/ɒn/ đi thẳng
go past /ɡəʊ pɑːst/ đi qua
go along /ɡəʊ əˈlɒŋ/ đi dọc theo
turn left /tɜːn left/ rẽ trái
turn right /tɜːn raɪt/ rẽ phải
take the 1st/2nd… left /teɪk ðə ˈfɜːst/ˈsekənd… left/ rẽ trái ở ngã rẽ thứ 1, 2…
take the 1st/2nd… right /teɪk ðə ˈfɜːst/ˈsekənd… raɪt/ rẽ phải ở ngã rẽ thứ 1, 2…
on … street /ɒn … striːt/ trên đường …

Để hình dung và ghi nhớ tốt hơn những từ vừa học, bạn hãy làm phần luyện tập nhỏ dưới đây.

Practice 2. Match the pictures with the correct phrases. (Nối các bức tranh với mô tả chính xác.)

1. on the right on the right
2. turn right turn right
3.on the left on the left
4. roundabout roundabout
5. intersection intersection
6.  go past go past
7. go straight go straight (on/ahead)
8. across from across from
9. turn left turn left

Xem đáp án

1. roundabout 3. on the right 5. across from 7. on the left 9. go past
2. go straight 4. turn left 6. turn right 8. intersection

Giờ ta cùng học các cách chỉ đường. Bạn hãy nhìn vào bản đồ dưới đây và tham khảo các đoạn hội thoại chỉ đường bên dưới nhé.chỉ đường

Conversation 1 (Hội thoại 1)

A: Excuse me, how can I get to the theatre? (Xin lỗi, làm sao để đi đến nhà hát?)

B: Go straight ahead until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left onto King’s Road. The theatre is the first building on the left. (Đi thẳng đến khi tới bùng binh. Ở bùng binh, rẽ trái vào đường King’s Road. Nhà hát là tòa nhà đầu tiên bên tay trái.)

Conversation 2 (Hội thoại 2)

A: Excuse me, I’m looking for the factory. (Xin lỗi, tôi đang đi tìm nhà máy.)

B: Go straight on and take the 1st right onto Green Street. Go along Green Street, you’ll see a museum on the right. Go past that and the factory is on the right, next to the museum. (Đi thẳng rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên vào đường Green. Đi dọc theo đường Green, bạn sẽ thấy bảo tàng bên tay phải. Đi qua đó và nhà máy nằm bên tay phải, cạnh bảo tàng.)

Conversation 3 (Hội thoại 3)

A: Excuse me, could you show me the way to the post office? (Xin lỗi, bạn có thể chỉ tôi đường đến bưu điện không?)

B: Go straight on. At the intersection, turn left onto Green Street. Go past the library and you’ll see the post office, it’s opposite the cinema. (Đi thẳng. Ở ngã tư, rẽ trái vào đường Green. Đi qua thư viện và bạn sẽ thấy bưu điện, ở đối diện rạp chiếu phim.)

Ta sẽ luyện tập cách chỉ đường qua ba đoạn hội thoại sau.

Practice 3. Look at the map and find the way to the following locations. (Nhìn vào bản đồ và tìm đường đến những địa điểm sau.)

1. underground station

2. cinema

3. bus station

bản đồ chỉ đường

Xem đáp án gợi ý

 1. Go straight on, go past the traffic lights, you’ll see a shop on the right. Go past that and the underground station is on the right, next to the shop. 
 2. Go straight on, go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theater and the cinema is the building next to the theater, opposite the hospital. 
 3. Go straight on, go past the traffic lights and take the 2nd right onto King’s Road. Go past the bookshop. The bus station is the building next to the bookshop, opposite the café.

Qua bài viết này, Jaxtina đã giới thiệu cho bạn cách để hỏi – chỉ đường trong tiếng Anh rồi. Bạn có thấy những kiến thức trong bài hữu ích không? Đừng quên ôn luyện từ vựng, chăm chỉ luyện nói để có thể nói tiếng Anh trôi chảy hơn mỗi ngày nhé!

Dành cho bạn:

Bạn đang tìm một trung tâm tiếng Anh uy tín và đảm bảo chất lượng giảng dạy? Jaxtina English Center - lựa chọn đúng nhất dành riêng cho bạn!

  Đăng ký nhận tư vấn miễn phí  * Vui lòng kiểm tra lại số điện thoại trước khi gửi thông tin.


  3.5/5 - (2 bình chọn)