Menu

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề sự đe doạ đến thế giới hoang dã (Wildlife under threat)

Chủ đề từ vựng về thế giới tự nhiên vốn đã rất quen thuộc với các bạn học tiếng Anh, tuy nhiên hôm nay hãy cùng Jaxtina tìm hiểu cụ thể và chi tiết hơn về những vấn đề liên quan đến thiên nhiên nhé, cụ thể là về vấn đề thế giới hoang dã đang bị đe dọa (wildlife under threat).

1. Chúng ta cùng học từ vựng về các mối đe dọa đến thế giới hoang dã (Threats to the wildlife) nhé

Từ vựng Phiên âm

Nghĩa

tiếng Việt

Ví dụ
deforestation (n) /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/ sự phá rừng

Deforestation can damage the natural habitats of rare animals.

Phá rừng có thể phá hủy môi trường sống tự nhiên của các loài động vật quý hiếm.

land clearing (n.p) /lænd ˈklɪərɪŋ/

giải phóng 

mặt bằng

Inappropriate land clearing for agriculture causes a lot of effects on the wildlife.

Giải phóng mặt bằng với mục đích nông nghiệp một cách không hợp lí gây ra nhiều hậu quả cho thế giới hoang dã.

inappropriate grazing and fire regimes (n.p) /ˌɪnəˈprəʊpriət ˈɡreɪzɪŋ ənd ˈfaɪər reɪˈʒiːm/ cách chăn thả và đốt lửa không hợp lý

Inappropriate grazing and fire regimes cause a lot of problems in the environment.

Cách chăn thả và đốt lửa không hợp lý gây ra nhiều vấn đề cho môi trường.

illegal wildlife trade (n.p) /ɪˈliːɡl ˈwaɪldlaɪf treɪd/ buôn bán trái phép động vật hoang dã

The government has brought out many regulations to ban the illegal wildlife trade.

Chính phủ đã ban hành nhiều quy định cấm buôn bán trái phép động vật hoang dã.

habitat destruction (n.p) /ˈhæbɪtæt dɪˈstrʌkʃn/ sự phá hủy môi trường sống

Deforestation is an example of wildlife habitat destructions.

Phá rừng là một ví dụ của việc phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã.

pollution (n) /pəˈluːʃn/ sự ô nhiễm

Pollution is more and more serious.

Sự ô nhiễm đang ngày càng nghiêm trọng.

climate change (n) /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ sự thay đổi khí hậu

Climate change causes the extinction of many species in the world.

Thay đổi khí hậu dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài trên thế giới.

sport hunting (n.p) /spɔːt ˈhʌntɪŋ/ săn bắn thể thao

Sport hunting is banned in many nations.

Săn bắn thể thao bị cấm ở nhiều quốc gia.

>>>> Xem Thêm: Từ vựng tiếng anh về đồ dùng trong phòng khách (In the living room)

2. Cùng tìm hiểu một số loài sinh vật có trong Sách Đỏ (Red List) ở Việt Nam:

Từ vựng Phiên âm

Nghĩa 

tiếng Việt

Ví dụ
Tam Dao salamander (n.p) /ˈsæləmændər/

Kỳ nhông

Tam Đảo

Tam Dao salamander is an amphibian. 

Kỳ nhông Tam Đảo là 1 loài động vật lưỡng cư.

Siamese crocodile (n.p) /ˌsaɪəmiːz ˈkrɒkədaɪl/ Cá sấu Xiêm

Siamese crocodile is a medium-sized freshwater crocodile native to many nations such as Laos, Viet Nam.

Cá sấu Xiêm là loài cá sấu nước ngọt kích thước trung bình có ở nhiều quốc gia như Lào, Việt Nam.

Annam chorus frog (n.p) /ˈkɔːrəs frɒɡ/

Nhái Bầu 

Trung Bộ

Annam chorus frog can be found in some countries such as Cambodia, Thailand.

Nhái Bầu Trung Bộ có thể được tìm thấy ở một số quốc gia như Campuchia, Thái Lan.

banded eagle ray (n.p) /bændid ˈiːɡl rei/ cá Ó Không Gai

The habitat of Banded eagle ray is threatened seriously.

Môi trường sống của cá Ó Không Gai đang bị đe dọa nghiêm trọng.

black-crested gibbon (n.p) /blæk ˈkrestɪd ˈɡɪbən/ vượn mào đen

Black-crested gibbon is a critically endangered species.

Vượn mào đen là loài có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

flying frog (n.p) /ˈflaɪɪŋ frɒɡ/ ếch bay 

Flying frog is endemic in Vietnam.

Ếch bay là loài đặc trưng ở Việt Nam.

Tiếng Anh về thế giới hoang dã

>>>> Xem Ngay: Từ vựng Tiếng Anh về môn học (Subjects)

3. Một số từ/ cụm từ về các hành động bảo vệ thế giới hoang dã (wildlife conservation):

Từ vựng Phiên âm

Nghĩa 

tiếng Việt

Ví dụ
3R (Reuse, Recycle, Reduce)  /ˌriːˈjuːz/, /rɪˈdjuːs/,/ˌriːˈsaɪkl/

tái sử dụng, 

tái chế, 

giảm sử dụng

The government encourages people to complement 3R (Reuse, Recycle, Reduce).

Chính phủ khuyến khích nhân dân thực hiện 3R (tái sử dụng, tái chế, giảm sử dụng).

raise awareness (v.p) /reɪz əˈweənəs/ nâng cao nhận thức

One of the first things to preserve wildlife is to raise people’s awareness in protecting the environment.

Một trong số những điều tiên quyết để bảo tồn thế giới hoang dã là tăng nhận thức người dân về việc bảo vệ môi trường.

plant (v) /plɑːnt/ trồng cây

Planting native plants is very important in protecting wildlife. 

Trồng các loài thực vật bản địa rất quan trong trong việc bảo vệ thế giới hoang dã.

clean up beaches (v.p) /kliːn ʌp biːtʃiz/

làm sạch 

bãi biển

Many residents volunteer to clean up the beaches to save the environment.

Nhiều cư dân đã tình nguyện làm sạch bãi biển để bảo vệ môi trường. 

eliminate (v) /ɪˈlɪmɪneɪt/ loại bỏ

Farmers try to eliminate the use of pesticides in crops.

Nông dân cố gắng loại bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu trong vụ mùa. 

avoid + V-ing (v) /əˈvɔɪd/ Tránh làm gì

Many sport hunting areas are closed to avoid harming rare animals.

Nhiều khu săn bắn thể thao bị đóng cửa để tránh làm hại đến các loài động vật quý hiếm.

donate (v) /dəʊˈneɪt/ quyên góp, ủng hộ

Over $12 million was donated to World Wildlife Fund.

Hơn 12 triệu đô la đã được quyên góp tới quỹ bảo tồn động vật hoang dã thế giới. 

wildlife charity (n.p) /ˈwaɪldlaɪf ˈtʃærəti/ Qũy bảo tồn động vật hoang dã

A large amount of money is annually donated to wildlife charities.

Một khoản tiền lớn được quyên góp mỗi năm tới quỹ bảo tồn động vật hoang dã.

>>>> Khám Phá Ngay: Tổng hợp Từ vựng chủ đề job

Bài tập

Cùng làm các bài luyện tập dưới đây để sử dụng từ vựng thành thạo hơn nhé!

Practice 1. Match the names of animals to the correct pictures. (Nối tên loài với ảnh đúng của chúng.)

Từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật hoang dã

Tiếng Anh chủ đề động vật hoang dã

Xem đáp án
 1. c
 2. f
 3. a
 4. b
 5. d
 6. e

Practice 2. Complete the sentences with the words or phrases from the box. (Hoàn thành câu sử dụng từ hoặc cụm từ trong khung.)

eliminating                        habitat destruction                       wildlife charities                       inappropriate grazing
sport hunting                       air pollution                               land clearing

1. Although the government has had a lot of regulations about the _________________, many rare animals are hunted annually.

2. A lot of human activities can lead to the ___________________ of wild animals.

3. The status of ________________ is serious in many big cities such as Ha Noi, Ho Chi Minh City.

4. ________________ can damage the habitats of native species because the domestic animals can conflict with native animals in foods and areas.

5. The slogan “3R” is popular in the world with the aim of ________________ the destruction of wildlife.

6. More and more ________________ have been found to save our Earth.

7. Many people do not think ________________ can cause negative effects on wildlife.

Xem đáp án
 1. Sau khi chọn đáp án có nghĩa phù hợp, chúng ta có câu hoàn chỉnh là Although the government has had a lot of regulations about the sport hunting, many rare animals are hunted annually.nghĩa là ‘Mặc dù chính phủ đã có rất nhiều quy định về việc săn bắn thể thao nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều động vật quý hiếm bị săn bắt.
 2. Sau khi chọn đáp án có nghĩa phù hợp, chúng ta có câu hoàn chỉnh là A lot of human activities can lead to the habitat destruction of wild animals.nghĩa là ‘Rất nhiều hoạt động của con người có thể dẫn đến việc phá hủy môi trường sống của các loài động vật hoang dã.
 3. Sau khi chọn đáp án có nghĩa phù hợp, chúng ta có câu hoàn chỉnh là ‘The status of air pollution is serious in many big cities such as Ha Noi, Ho Chi Minh City.’ nghĩa là ‘Tình trạng ô nhiễm không khí đang rất nghiêm trọng tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.’
 4. Sau khi chọn đáp án có nghĩa phù hợp, chúng ta có câu hoàn chỉnh là ‘Inappropriate grazing can damage the habitats of native species because the domestic animals can conflict with native animals in foods and areas.nghĩa là ‘Việc chăn thả động vật không phù hợp có thể làm hỏng môi trường sống của các loài bản địa vì vật nuôi có thể xung đột với động vật hoang dã về thức ăn và địa bàn.’
 5. Sau khi chọn đáp án có nghĩa phù hợp, chúng ta có câu hoàn chỉnh là The slogan “3R” is popular in the world with the aim of eliminating the destruction of wildlife.nghĩa là ‘Khẩu hiệu “3R” phổ biến trên thế giới với mục đích xóa bỏ tình trạng phá hủy hệ động vật hoang dã.’
 6. Sau khi chọn đáp án có nghĩa phù hợp, chúng ta có câu hoàn chỉnh là ‘More and more wildlife charities have been found to save our Earth.nghĩa là ‘Ngày càng có nhiều quỹ bảo tồn động hoang dã được thành lập để cứu Trái đất của chúng ta.’
 7. Sau khi chọn đáp án có nghĩa phù hợp, chúng ta có câu hoàn chỉnh là ‘Many people do not think land clearing can cause negative effects on wildlife.nghĩa là ‘Nhiều người không nghĩ rằng việc giải phóng mặt bằng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến động vật hoang dã.’

Các bạn vừa cùng Jaxtina học từ vựng về chủ đề Wildlife Under Threat. Qua bài học này, các bạn có thêm rất nhiều từ vựng về thế giới hoang dã cũng như biết thêm về một số loài động vật quý hiếm ở Việt Nam. Đừng quên ôn tập từ vựng và làm các bài luyện tập nhé. Jaxtina chúc các bạn có thời gian học tập thật thoải mái và hiệu quả! 

>>>> Tiếp Tục Với:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng