Lịch khai giảng tại Jaxtina
Menu

Lịch khai giảng

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S123 Thứ 3,5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 5 ngày 10/4/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND
  2 S124 Thứ 3,5 từ 19h45-21h15 18h thứ 4 ngày 12/4/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND
  3 S130 Thứ 3,5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 5 ngày 19/4/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S123 Thứ 3,5 từ 18h00-19h30 18h00 thứ 5 ngày 10/4/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND
  2 S124 Thứ 3,5 từ 19h45-21h15 18h thứ 4 ngày 12/4/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND
  3 S130 Thứ 3,5 từ 19h45-21h15 18h thứ 4 ngày 12/4/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S1.96 Thứ 2,6 từ 18h-19h30 18h thứ 6 ngày  06/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND
  2 S1.97 Thứ 3,5 từ 19h45-21h15 19h45 thứ 5  ngày 12/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND
  3 S1.98 Thứ 3,5 từ 18h-19h30  18h00 thứ 5 ngày 12/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 S2.34 Thứ 3,5 từ 18h-19h30 18h00 thứ 3 ngày 17/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND
  2 S2.35 Thứ 2,4 từ 19h45- 21h15 19h45 thứ 2 ngày 23/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1  S3.29 Thứ 2,4 từ 19h45 – 21h15  19h45 thứ  ngày 18/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 3.890.000 VND

   


TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KĨ NĂNG


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC96 Thứ 3,5 từ 18h – 19h30 18h00 thứ 5 ngày 12/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 4.690.000 VND 
  2 TC99 Thứ 3,5 từ 19h45 – 21h15 19h45 thứ 3 ngày 17/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 4.690.000 VND 

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC96 Thứ 3,5 từ 18h – 19h30 18h00 thứ 5 ngày 12/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 4.690.000 VND 
  2 TC99 Thứ 3,5 từ 19h45 – 21h15 19h45 thứ 3 ngày 17/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 4.690.000 VND 

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 TC51 Thứ 4,6 từ 18h-19h30 18h thứ 6 ngày 06/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 4.690.000 VND
  2 TC52 Thứ 3,5 từ 19h45- 21h15 19h45 thứ 5 ngày 05/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 4.690.000 VND

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
   Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1  TC2.27 Thứ 2,4 từ 18h-19h30 18h thứ 3 ngày 17/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 4.690.000 VND

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  1 TC3.1

   Thứ 4,CN từ 18h00 -19h30

   18h00 Thứ 4 ngày 11/04/2018  Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 4.690.000 VND
  2 TC3.14

  Thứ 2,6 từ 19h45- 21h15

  19h45 thứ 2 ngày 16/04/2018 Giảm 300.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 4.690.000 VND