Menu

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dược

Trong bài viết này, Jaxtina xin gửi bạn những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dược hữu ích, giúp các bạn bổ sung lượng từ vựng chuyên ngành. Sau đây mời các bạn cùng Jaxtina tìm hiểu bài viết để quá trình học Tiếng Anh cơ bản đạt được kết quả tốt các bạn nhé!

Tổng hợp

consult /kən’sʌlt/

to go to someone for information or advice
(v): Hỏi ý kiến, hỏi tư vấn
Ví dụ: If the pain continues, consult your doctor.

control /kənˈtrəʊl/

the ability to make someone or something do what you want (v): Điều khiển, chỉ huy, làm chủ
Ví dụ: She struggled to keep control of her voice.

convenient /kənˈviːniənt/

useful, easy, or quick to do; not causing problems
(adj): Tiện lợi, thuận lợi; thích hợp
Ví dụ: It is very convenient to pay by credit card.

 

detect /dɪˈtekt/

to discover something
(v): Dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra
Ví dụ: The tests are designed to detect the disease early.

 

factor /’fæktə/

one of several things that cause or influence something
(n): Nhân tố
Ví dụ: The result will depend on a number of different factors.

interaction /ɪntəˈrækʃən/

communicate with somebody, especially while you work, play or spend time with them
(n): Sự ảnh hưởng lẫn nhau, sự tương tác
Ví dụ: The interaction between performers and their audience.

limit /ˈlɪmɪt/

a point at which something stops being possible or existing
(n): Giới hạn, ranh giới, hạn định
Ví dụ: There is a limit to the amount of pain we can bear.

monitor /’mɔnitə/

to watch and check something over a period of time
(v): Giám sát
Ví dụ: Each student’s process is closely monitored.

potential /pə’tenʃəl/

that can develop into something or be developed in the future
(adj): Tiềm năng; tiềm tàng; có khả năng
Ví dụ: First we need to identify actual and potential problems.

sample /ˈsɑːmpl/

a small amount of a substance taken from a larger amount and tested in order to obtain information about the substance
(n): Mẫu; vật mẫu, hàng mẫu
Ví dụ: a blood sample

sense /sens/

a feeling about something important
(n): Khả năng giác quan
Ví dụ: He felt an overwhelming sense of loss.

volunteer /vɒlənˈtɪər/

to offer to do something without being forced to do it
(n): Tình nguyện, xung phong làm
Ví dụ: Several staff members volunteered for early retirement.

>>>> Khám Phá Thêm: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành điều dưỡng

Với những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dược trên đây, Jaxtina hy vọng các bạn sẽ học tập tốt hơn. Ngoài ra hãy bổ trợ thêm cả tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng để nâng cao chuyên môn nhé.

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng