Back to school – Ưu đãi lớn lên tới 5.000.000đ
Giới thiệu bạn bè, người thân học tiếng Anh nhận ngay 500k/học viên
        Trả góp học phí 0% lãi suất với ngân hàng VIB Bank
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Chuyên ngành Marketing là một trong những ngành tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh nhiều nhất. Để giúp cho các bạn học tập và làm việc hiệu quả hơn, bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một nguồn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing vô cùng hữu ích.


Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing phần 1

 1. Advertising /ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/: Quảng cáo
 2. Auction-type /ˈɑːk.ʃən- taɪp ˈpraɪsɪŋ/: Định giá trên cơ sở đấu giá
 3. Benefit /ˈben.ɪ.fɪt/: Lợi ích
 4. Brand acceptability /brænd əkˌsep.təˈbɪl.ə.ti/: Chấp nhận nhãn hiệu
 5. Brand awareness /brænd əˈweə.nəs/: Nhận thức nhãn hiệu
 6. Brand equity /brænd ˈek.wə.t̬i/: Giá trị nhãn hiệu
 7. Brand loyalty /brænd ˈlɔɪ.əl.t̬i/: Trung thành nhãn hiệu
 8. Brand mark /brænd mɑːrk/: Dấu hiệu của nhãn hiệu
 9. Brand name /brænd neɪm/: Nhãn hiệu/tên hiệu
 10. Brand preference /brænd ˈpref.ər.əns/: Sự ưa thích nhãn hiệu
 11. Break-even point /breɪk-iːvən pɔɪnt/: Điểm hoà vốn
 12. Buyer /ˈbaɪ.ɚ/: Người mua
 13. By-product pricing /ˈbɑɪˌprɑd·əkt ˈpraɪsɪŋ/: Định giá sản phẩm thứ cấp
 14. Captive-product pricing /ˈkæp.tɪv-prɑd·əkt ˈpraɪsɪŋ/: Định giá sản phẩm bắt buộc
 15. Cash discount /kæʃ ˈdɪs.kaʊnt/: Giảm giá vì trả tiền mặt
 16. Cash rebate /kæʃ ˈriː.beɪt/: Phiếu giảm giá
 17. Channel level /ˈtʃæn.əl ˈlev.əl/: Cấp kênh
 18. Channel management /ˈtʃæn.əl ˈmæn.ədʒ.mənt/: Quản trị kênh phân phối
 19. Channels /ˈtʃæn.əlz/: Kênh(phân phối)
 20. Communication channel /kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃənˈtʃæn.əl/: Kênh truyền thông
 21. Consumer /kənˈsuː.mɚ/: Người tiêu dùng
 22. Copyright /ˈkɑː.pi.raɪt/: Bản quyền
 23. Cost /kɑːst/: Chi Phí
 24. Coverage /ˈkʌv.ər.ɪdʒ/: Mức độ che phủ(kênh phân phối)
 25. Cross elasticity /krɒs i.læsˈtɪs.ə.t̬i/: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
 26. Culture /ˈkʌl.tʃər/: Văn hóa
 27. Customer /ˈkʌs.tə.mər/: Khách hàng
 28. Customer-segment pricing /ˈkʌs.tə.mər-ˈseɡ.mənt ˈpraɪsɪŋ/: Định giá theo phân khúc khách hàng
 29. Decider /dɪˈsaɪ.dər/: Người quyết định (trong hành vi mua)
 30. Demand elasticity /dɪˈmænd i.læsˈtɪs.ə.t̬i/: Co giãn của cầu
 31. Demographic environment /ˌdem.əˈɡræf.ɪk ɪnˈvaɪ.rən.mənt/: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu học
 32. Direct marketing /daɪˈrekt ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/: Tiếp thị trực tiếp
 33. Discount /ˈdɪs.kaʊnt/: Giảm giá
 34. Discriminatory pricing /dɪˈskrɪm·ə·nəˌtɔr·i ˈpraɪsɪŋ/: Định giá phân biệt
 35. Distribution channel /ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən ˈtʃæn.əl/ : Kênh phân phố
 36. Early adopter /ˈɜː.li əˈdɒptər/: Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
 37. Economic environment /iː.kəˈnɑː.mɪk ɪnˈvaɪ.rən.mənt/: Yếu tố (môi trường) kinh tế
 38. End-user /ˈend ˌjuː.zər/: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
 39. English auction /ˈɪŋ.ɡlɪʃ ˈɔːk.ʃən/: Đấu giá kiểu Anh
 40. Evaluation of alternatives /ɪˌvæl.juˈeɪ.ʃən əv ɒlˈtɜː.nə.tɪv/: Đánh giá phương án
 41. Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: Trao đổi
 42. Exclusive distribution /ɪkˈskluː.sɪv ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/: Phân phối độc quyền
 43. Franchising /ˈfræn.tʃaɪz/: Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu
 44. Functional discount /ˈfʌŋk.ʃən.əl ˈdɪs.kaʊnt/: Giảm giá chức năng
 45. Image pricing /ˈɪm.ɪdʒ ˈpraɪsɪŋ/: Định giá theo hình ảnh
 46. Income elasticity /ˈɪn.kʌm i.læsˈtɪs.ə.t̬i/: Co giãn (của cầu) theo thu nhập
 47. Influencer /ˈɪnfluənsər/: Người ảnh hưởng
 48. Information search /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən sɜːtʃ/ / : Tìm kiếm thông tin
 49. Initiator /ɪˈnɪʃ.i.eɪ.tər/: Người khởi đầu

Tiếng Anh chuyên ngành Marketing phần 2

 1. Innovator /ˈɪn.ə.veɪ.tər/: Nhóm(khách hàng) đổi mới
 2. Intensive distribution /ɪnˈten.sɪv ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/: Phân phối đại trà
 3. Internal record system /ɪnˈtɜː.nəl ˈrek.ɔːd ˈsɪs.təm/: Hệ thống thông tin nội bộ
 4. Laggard /ˈlæɡ.əd/: Nhóm ( khách hàng) lạc hậu
 5. Learning curve /ˈlɜː.nɪŋ kɜːv/ : Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập
 6. List price /lɪst praɪs/: Giá niêm yết
 7. Long-run Average Cost – LAC /ˈæv.ər.ɪdʒ/ : Chi phí trung bình trong dài hạn
 8. Loss-leader pricing: Định giá lỗ để kéo khách
 9. Mail questionnaire /meɪl ˌkwes.tʃəˈner/: Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
 10. Market coverage /ˈmɑːr.kɪt ˈkʌv.ər.ɪdʒ/: Mức độ che phủ thị trường
 11. Marketing /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/: Tiếp thị
 12. Marketing chanel /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ˈtʃæn.əl/: Kênh tiếp thị
 13. Marketing concept /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ˈkɑːn.sept/: Quan điểm thiếp thị
 14. Marketing decision support system /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ dɪˈsɪʒ.ən səˈpɔːrt ˈsɪs.təm/: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 15. Marketing information system /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɪs.təm/: Hệ thống thông tin tiếp thị
 16. Marketing intelligence /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ɪnˈtel.ə.dʒəns/: Tình báo tiếp thị
 17. Marketing mix /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ mɪks/: Tiếp thị hỗn hợp
 18. Marketing research /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ˈriː.sɜːtʃ/: Nghiên cứu tiếp thị
 19. Markup pricing /ˈmɑːrk.ʌp ˈpraɪsɪŋ/: Định giá cộng lời vào chi phí
 20. Mass-customization marketing /mæs kʌs.tə.məˈzeɪ.ʃən ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
 21. Mass-marketing /mæs-ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/: Tiếp thị đại trà
 22. Middle majority /ˈmɪd.əl məˈdʒɑː.rə.t̬i/: Nhóm (khách hàng) số đông
 23. Modified rebuy /ˈmɒdɪfaɪd/: Mua lại có thay đổi
 24. MRO-Maintenance Repair Operating /ˈmeɪn.tən.əns rɪˈper ˈɑː.pə.reɪt/: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng
 25. natural environment yếu tố (môi trường) tự nhiên
 26. need /niːd/    nhu cầu
 27. network /ˈnet.wɜːk/         mạng lưới
 28. observation /ˌɒb.zəˈveɪ.ʃən/               quan sát
 29. oem – original equipment manufacturer nhà sản xuất thiết bị gốc
 30. optional- feature pricing định giá theo tính năng tuỳ chọn
 31. packaging đóng gói
 32. perceived – value pricing /pə´si:v/               định giá theo giá trị nhận thức
 33. personal interviewing phỏng vấn trực tiếp
 34. physical distribution phân phối vật chất
 35. place /pleɪs/  phân phối
 36. political-legal environment yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý
 37. positioning định vị
 38. post-purchase behavior hành vi sau mua
 39. price discount giảm giá
 40. price elasticity co giãn ( của cầu) theo giá
 41. price /praɪs/  giá
 42. primary data thông tin sơ cấp
 43. problem recognition /ˈprɒb.ləm ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/
 44. product /ˈprɒd.ʌkt/         sản phẩm
 45. product-building pricing định giá trọn gói
 46. product-form pricing định giá theo hình thức sản phẩm
 47. production concept quan điểm trọng sản xuất
 48. product-line pricing định giá theo họ sản phẩm

Tiếng Anh chuyên ngành Marketing phần 3

 1. product-mix pricing định giá theo chiến lược sản phẩm
 2. product-variety marketing tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm
 3. promotion pricing đánh giá khuyến mãi
 4. promotion /prəˈməʊ.ʃən/  chiêu thị
 5. public relation /ˈpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃən/          quan hệ cộng đồng
 6. pull strategy /pʊl ˈstræt.ə.dʒi/             chiến lược (tiếp thị) kéo
 7. purchase decision quyết định mua
 8. purchaser /ˈpɜː.tʃə.sər/      người mua (trong hành vi mua)
 9. push strategy /pʊʃ ˈstræt.ə.dʒi/             chiến lược tiếp thị đẩy
 10. quantity discount /ˈkwɒn tɪ ti/       giảm giá cho số lượng mua lớn
 11. questionnaire /ˌkwes.tʃəˈneər/              bảng câu hỏi
 12. relationship marketing /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/            tiếp thị dựa trên quan hệ
 13. research and development (r & d) nguyên cứu và phát triển
 14. retailer /ˈriː.teɪ.lər/ nhà bán lẻ
 15. sales /ˌdɔːr.t̬əˈdɔːr seɪlz/: Bán hàng đến tận nhà
 16. sales concept quan điểm trọng bán hàng
 17. sales information system /ˌɪn fərˈmeɪ ʃən/              hệ thống thông tin bán hàng
 18. sales promotion khuyến mãi
 19. satisfaction /ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/             sự thỏa mãn
 20. sealed-bid auction đấu giá kín
 21. seasonal discount /ˈdɪs kaʊnt/        giảm giá theo mùa
 22. secondary data thông tin thứ cấp
 23. segment /ˈseɡ.mənt/       phân khúc
 24. segmentation (chiến lược) phân thị trường
 25. selective attention /ə´tenʃn/             sàng lọc
 26. selective distortion /dɪˈstɔr ʃən/       chỉnh đốn
 27. selective distribution phân phối sàn lọc
 28. selective retention /sɪˈlek.tɪv rɪˈten.ʃən/     khắc họa
 29. service channel kênh dịch vụ
 30. short-run average cost –sac chi phí trung bình trong ngắn hạn
 31. social –cultural environment /ˈsoʊ ʃəl/             yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội
 32. social marketing concept quan điểm tiếp thị xã hội
 33. special-event pricing /’speʃəl/              định giá cho những sự kiện đặc biệt
 34. straight rebuy /streɪt/ mua lại trực tiếp
 35. subculture /ˈsʌbˌkʌl.tʃər/    văn hóa phụ
 36. survey /ˈsɜː.veɪ/             điều tra
 37. survival objective /səˈvaɪ.vəl əbˈdʒek.tɪv/                mục tiêu tồn tại
 38. target market /ˈtɑː.ɡɪt ˈmɑː.kɪt/            thị trường mục tiêu
 39. target marketing /ˈtɑː.ɡɪt ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/       tiếp thị mục tiêu
 40. target-return pricing định gía theo lợi nhuận mục tiêu
 41. task environment môi trường tác nghiệp
 42. technological environment /ˌtɛk nəˈlɒdʒ ɪ kəl/           yếu tố (môi trường) công nghệ
 43. the order-to-payment eyele /’peim(ə)nt/      chu kỳ đặt hàng và trả tiền
 44. timing pricing định giá theo thời điểm mua
 45. trade mark /treɪd mɑːk/      nhãn hiệu đăng ký
 46. transaction /trænˈzæk.ʃən/                giao dịch
 47. two-part pricing định giá hai phần
 48. user /ˈjuː.zər/              người sử dụng
 49. value pricing định giá theo giá trị
 50. value /ˈvæl.juː/             giá trị
 51. vertical conflict /ˈvɜrtɪkəl/           mâu thuẫn hàng dọc

Đây là những từ vựng liên quan tới chuyên ngành marketing. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích cho công việc và học tập của các bạn.

Dành cho bạn:

Bạn đang tìm một trung tâm tiếng Anh uy tín và đảm bảo chất lượng giảng dạy? Jaxtina English Center - lựa chọn đúng nhất dành riêng cho bạn! Đăng ký nhận tư vấn miễn phí ngay hôm nay!