Menu

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh và vai trò của Công nghệ thông tin và ngành viễn thông trong cuộc sống hàng ngày. Để giúp các bạn có cơ hội tự trau dồi vốn từ vựng và hoàn cảnh giao tiếp chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Jaxtina xin gửi tới các bạn nhóm từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin hữu ích nhất trong giao tiếp cũng như công việc.

tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Accumulator  (n) Tổng
Addition  (n) Phép  cộng
Address  (n) Địa chỉ
Appropriate  (a) Thích  hợp
Arithmetic  (n) Số học
Capability  (n) Khả năng
Circuit  (n) Mạch
Complex  (a) Phức tạp
Component  (n) Thành  phần
Computer   (n) Máy  tính
Computerize  (v) Tin  học hóa
Convert  (v) Chuyển đổi
Data  (n) Dữ liệu
Decision  (n) Quyết định
Demagnetize  (v) Khử từ hóa
Device  (n) Thiết bị
Disk  (n) Đĩa
Division  (n) Phép  chia
Electronic    (n,a) Điện tử, có liên quan đến máy tính
Equal  (a) Bằng
Exponentiation  (n) Lũy thừa, hàm mũ
External  (a) Ngoài, bên ngoài
Feature  (n) Thuộc tính
Firmware  (n) Phần mềm được cứng hóa
Function  (n) Hàm,  chức năng
Fundamental  (a) Cơ bản
Greater  (a) Lớn hơn
Handle  (v) Giải quyết, xử lý
Input  (v,n) Vào,  nhập vào
Instruction  (n) Chỉ dẫn
Internal  (a) Trong, bên trong
Intricate   (a) Phức tạp
Less  (a) Ít  hơn
Logical  (a) Một cách logic
Magnetic  (a) Từ
Magnetize   (v) Từ hóa, nhiễm từ
Manipulate  (n) Xử lý
Mathematical  (a) Toán  học, có tính chất toán học
Mechanical  (a) Cơ khí, có tính chất cơ khí
Memory  (n) Bộ nhớ
Microcomputer  (n) Máy vi tính
Microprocessor  (n) Bộ vi xử lý
Minicomputer  (n) Máy tính mini
Multiplication  (n) Phép  nhân
Numeric  (a) Số học, thuộc về số học
Operation  (n) Thao  tác
Output  (v,n) Ra,  đưa ra
Perform  (v) Tiến hành, thi hành
Process  (v) Xử lý
Pulse  (n) Xung
Signal  (n) Tín  hiệu
Solution  (n) Giải pháp, lời giải
Store  (v) Lưu trữ
Subtraction  (n) Phép  trừ
Switch  (n) Chuyển
Tape  (v,n) Ghi  băng, băng
Terminal  (n) Máy  trạm
Transmit  (v) Truyền

 

Công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão và việc trang bị tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin với nhiều người trở lên hết sức cần thiết bởi ngày nay chúng ta tiếp xúc với máy tính hàng ngày, hàng giờ. Không chỉ những người làm việc trong môi trường công nghệ cần phải học mà tất cả chúng ta cần phải nắm được những thuật ngữ cơ bản về công nghệ thông tin để có thể tiếp cận nó dễ dàng hơn phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin từ xa của mình.

Banner-chan-trang-khoaTC