Menu

Phân biệt Take and Get

Take and Get là một cặp từ có ý nghĩa gần giống nhau trong tiếng Anh. Chính vì thế mà rất nhiều người nhầm lẫn về cách sử dụng của hai từ này. Vì thế, Jaxtina đã tổng hợp bài viết này để giúp các bạn giải đáp những thắc mắc xung quanh cặp từ Take and Get.


Take:

Take: cầm, lấy, bắt. Quá khứ: took – taken

Cách sử dụng:

 • Hành động lấy thứ gì đó từ người khác mà có thể người đó đồng ý hoặc không đồng ý.
 • Cầm, di chuyển một vật từ nơi này qua nơi khác.
 • Chủ ngữ là người thực hiện hành động, hành động chủ động.

Ví dụ: 

 • He takes the chance to become a singer
 • I take a bus to go to school
 • She takes his son to the doctor
 • He takes my cake
 • Did you take your pills today?
 • It takes me a while to cross the road
 • You should take a taxi to come back home

Get:

Get: Nhận được. Quá khứ: got – gotten

Cách sử dụng:

 • Nhận thứ gì đó từ người khác
 • Chủ thể/chủ ngữ khong phải là người thực hiện hành động
 • Thể hiện hành động bị động

Ví dụ:

 • She got a new job
 • They will get married
 • She got sick because of the cold weather
 • He gets a third price in an English competition
 • Linda gets embarassed when we talk about her boyfriend

 Kết hợp Take and Get

Một số mẫu câu ví dụ có sự kết hợp của cả Take và Get:

 • I will take a taxi to get there
 • By taking the chance, finally he gets success
 • Because of the traffic jam, they take 30 minutes to get the cinema

Bài tập ví dụ

Điền Take hoặc Get vào chỗ trống thích hợp:

 1. A boy_______us to our room.
 2. This room_______very little sunshine.
 3. I forgot to_______my bag with me when I got off the bus.
 4. What did you_______for your birthday?
 5. Did you manage to_______tickets for the concert?
 6. All she_______was her passport and driving license.

Hi vọng rằng qua bài viết này các bạn sẽ phân biệt được cách dùng của Take và Get một cách chính xác. Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt.