Menu

Phân biệt No và Not – những điều bạn chưa biết!

Trong Tiếng Anh, No và Not mang nghĩa tương tự nhau, nhưng có cách sử dụng hoàn toàn khác nhau. Vì cùng nghĩa nên người học rất dễ nhầm lẫn khi sử dụng hai từ này.

Hãy cùng đọc hết bài viết này để phân biệt được hai từ này nhé.

 1. Cách sử dụng của từ No

No được sử dụng mang hàm ý khẳng định “không” cái gì đó.

 • “Can I help you?” “No. Everything is okay.”
 • “Do you like this dish?” “No.”

No đứng trước danh từ số ít và số nhiều với nhiệm vụ như một tính từ bổ trợ mang ý nghĩa không một ai, không một chút gì cả.

 • There were no girls at the party.
 • I have no time to help you. I’m too busy.

2. Cách sử dụng Not

Not  được dùng như trạng từ trong câu phủ định. Not thường đi kèm với động từ to be.

  • John is not at home today.
  • The exercise wasn’t (= was not) difficult.

Not  thường được sử dụng thay thế tính từ hoặc trạng từ phủ định.

  • John plays the piano, but not very well.
  • “How are you?” “Not too bad.”

Tuy nhiên tính từ “good” kết hợp được với cả “no” và “not”.

  • “How was the film?” “No good at all.”
  • “How was the film?” “Not good at all.”

Not thường đứng sau động từ để tạo thành một câu trả lời rút ngắn.

  • “Was the party good?” “I’m afraid not.”
  • “Is it going to rain tomorrow?” “I hope not.”
  • “Are you going out tonight?” “I think not.”