Menu

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Jaxtina thực hiện các nguyên tắc sau:

  1. Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin liên quan việc tư vấn và đăng kí học tiếng Anh tại Jaxtina
  2. Sử dựng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ  tốt hơn
  3. Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu
  4. Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật
  5. Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do trung tâm đề ra