Menu

Các loại câu hỏi trong tiếng anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi, với mỗi mục đích khác nhau, chúng ta phải có cách đặt câu hỏi như thế nào cho đúng. Dưới đây là những dạng câu hỏi thường găp và phổ biến nhất hiện nay.

Xem thêm: tiếng anh cho người bắt đầu

Xem thêm: Trung tâm tiếng anh Hà Nội

Xem thêm: tiếng anh doanh nghiệp


1. Câu hỏi Yes/ No

Chúng thường bắt đầu với trợ động từ tương ứng với thời hoặc động từ khuyết thiếu. Khi trả lời, chúng ta trả lời bằng cách Yes (đồng ý), hoặc No (không đồng ý),

Ví dụ:

 • Are you student? -Yes, I am
 • Do you like this book? – No, I don’t

2. Câu hỏi lấy thông tin

Câu hỏi thường bắt đầu với các từ để hỏi: What, Who, When, Why, Where, How, Whom. Khi trả lời, chúng ta không nói đơn giản là “yes” hay “no” mà phải có thêm thông tin. Dạng câu hỏi này có thể chia làm 3 loại sau:

Who/What: câu hỏi chủ ngữ

Đây là câu hỏi khi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể của hành động.

Who/ What + động từ (V) + …… ?

Ví dụ:

 • What are you doing here?
 • Who called you yesterday?

Whom /What: câu hỏi tân ngữ

Đây là các câu hỏi dùng khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động

Whom/ What + trợ động từ (do/ did/ does) + S + V + …..?

Lưu ý:  Nhớ rằng trong tiếng Anh viết bắt buộc phải dùng whom mặc dù trong tiếng Anh nói có thể dùng who thay cho whom trong mẫu câu trên.

Ví dụ:

 • What did he give you?
 • Whom did you speak to?

When, Where, How và Why: Câu hỏi bổ ngữ

Dùng khi muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do, cách thức của hành động.

When/ where/ why/ how + trợ động từ(be, do, does, did) + S + V + bổ ngữ (+ tân ngữ)?

Ví dụ:

 • How did he find out the keycard?
 • When did you get there?

3. Câu hỏi phức

Là câu hoặc câu hỏi chứa trong nó một câu hỏi khác. Câu có hai thành phần nối với nhau bằng một từ nghi vấn (question word). Động từ ở mệnh đề thứ hai (mệnh đề nghi vấn) phải đi sau và chia theo chủ ngữ, không được đảo vị trí như ở câu hỏi độc lập.

S + V + question word( từ để hỏi) + S + V

Ví dụ:   

 • The students still can’t figure out why their teacher gave them bad marks last week.
 • Peter hasn’t ascertained where his girlfriends will want to go at the weekend.

Trong trường hợp câu hỏi phức là một câu hỏi, áp dụng mẫu câu sau:

Trợ động từ + S + V + question word + S + V

Ví dụ:

 • Do you know where they go?
 • Could you tell me how much it cost?

Question word có thể là một từ, cũng có thể là một cụm từ như: whose + noun,how many, how much, how long, how often, what time, what kind.

Ví dụ:

 • How often do you go to the movie theater?
 • How much does it cost?
 • I don’t know how much money I need to spend to buy that car.
 • Can you tell me how many people here?

4. Câu hỏi đuôi

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

 • He should go to the dentist, shouldn`t he?
 • She has been living here for 3 years, hasn`t she?
 • There are  23 students in the class, aren’t there?

Đây là những loại câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết có thể giúp ích được cho các bạn trong công việc và học tập.